<<
>>

9.2. Особливості державного страхування

Страхування є самостійною ланкою фінансової системи України. Воно виступає в двох відокремлених формах: у формі соціального страхування (державного й недержавного) та страхування, яке пов'язане з непередбачуваними надзвичайними подіями.
Відповідно до ст. 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також за віком і в інших випадках, передбачених законодавством. Це право гарантовано загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; ство-ренням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Учасниками процесу в сфері соціального страхування є держава, страховики та страхувальники. Держава розробляє та приймає закгінодавство з питань соціального страхування. Страховики, якими є фонди соціального страхування, контролюють його виконання. Страхувальники, в ролі яких виступають роботодавці, а в окремих випадках і застраховані особи, виконують покладені на них обов'язки й несуть відповідальність.

Державне страхування здійснюють у формі обов'язкового й добровільного страхування. Добровільне здійснюють на основі договору між страхувальниками й страховиками. Порядок його укладення, виконання та розривання регулює цивільне законодавство. Застосовують у вигляді страхування життя, майна, транспортних засобів, які належать громадянам тощо. Обов'язковим є страхування, яке здійснюють у силу закону. Умови й порядок обов'язкового страхування визначають відповідні нормативні фінансово-правові акти. Обов'язкове страхування може виступати у двох формах: у вигляді обов'язкового державного страхування, яке здійснюють за рахунок коштів бюджету, й обов'язкового страхування, яке здійснюють за рахунок коштів самих страховиків.

Обов'язкове державне страхування виступає в формі соціального страхування, яке регулює спеціальне законодавство України.

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), громадяни — суб'єкти підприємницької діяльності. Залежно від страхового випадку, Основами закріплено такі види обов'язкового державного соціального страхування:

Пенсійне державне страхування. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування закріплено, як загально-державний збір.

Державне соціальне пенсійне страхування є системою гарантованого забезпечення громадян трудовими пенсіями, яке здійснюють за рахунок страхових внесків, що надходять згідно з чинним законодавством. Відповідно до системи державного соціального пенсійного страхування призначають такі види пенсій: за віком; за інвалідністю; у зв'язку з втратою годувальника; у зв'язку з особливими умовами праці за вислугою років.

Медичне страхування. Відповідно до ст. 49 Конституції України громадянам України гарантовано право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

В Україні загальнообов'язкового медичного страхування на загальнодержавному рівні не запроваджено, оскільки поки не прийнято відповідного законодавчого акта. Це, насамперед, пов'язано з нормами Конституції України, яка не передбачає обов'язкового медичного страхування, оскільки у ній закріплене право громадян не безплатне лікування, якого фактично давно вже не існує, оскільки медичні заклади не мають для цього належних фінансових ресурсів.

До основних категорій громадян, які підлягатимуть за-гальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню, можна віднести:

громадян України, іноземців і осіб без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності й господарювання;

громадян, які працюють у громадян-підприємців або у фізичних осіб, що на договірних чи інших умовах використовують працю найманих робітників, у т. ч. тих, хто виконує роботу на умовах трудового договору, за договорами цивільно-правового характеру або на інших умовах, передбачених законодавством;

членів колективних або орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів і фермерських госпо-дарств;

громадян, які працюють на іноземних підприєм-ствах, установах чи організаціях, що провадять діяльність на території України;

осіб, трудовий договір з якими розірвано у зв'язку зі змінами в організації виробництва й праці, та за якими згідно із законодавством зберігають середню заробітну плату за попереднім місцем роботи;

— осіб, яким надано відпустку у зв'язку з доглядом за дитиною тощо.

Державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Цей вид соціального збору справляють згідно з Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22 лютого 2001 р. Розмір страхового внеску залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого належить підприємство.

Державне соціальне страхування на випадок безробіття є системою гарантованого забезпечення застрахованих осіб грошовою допомогою, яку здійснюють за рахунок страхових внесків відповідно до законодавства. Основним критерієм диференціації внесків страхувальників на цілі державного соціального страхування від безробіття є встановлений у законодавчому порядку рівень соціального ризику втрати роботи з урахуванням перспективи зайнятості населення цієї галузі в певному регіоні.

<< | >>
Источник: М.І. КАРЛІН. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ УКРАЇНИ. 2008
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме 9.2. Особливості державного страхування:

 1. МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ У СИСТЕМІ СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
 2. 7.2. Державний фонд загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття
 3. 8.1. Особливості фінансів підприємств державного сектору
 4. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ
 5. 15.1. Поняття страхування і завдання статистики страхування
 6. 5.5. Державний борг та фінансування Державного бюджету України в 2007 р.
 7. 8.4. Державний захист фінансово-економічної діяльності державного підприємства
 8. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ
 9. 9.1. Галузі, форми і види страхування
 10. Тема 3. Статистика страхування
 11. 3.2. Статистичні показники страхування
 12. 7.3. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
 13. 3.1. Поняття страхування і завдання його статистичного вивчення
 14. 16.3. Особливості статистичного вивчення ринку засобів виробництва
 15. 7.5. Проблеми соціального страхування в Україні та шляхи їх вирішення