<<
>>

Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с.. 2011

У навчальному посібнику викладені матеріали, які дозволяють оволодіти як теоретич­ними знаннями курсу «Фінансова статистика», так і практичним умінням застосовувати методики обробки інформації та порівняльного аналізу економічних явищ у галузі фінансів; сформувати критичне мислення та об'єктивне розуміння результатів діяльності в умовах адаптації України до ринкових умов господарювання. Лекції побудовано відповідно до програми курсу. Для більш ефективного засвоєння матеріалу посібник містить структурно- логічні схеми, завдання для самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи. Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних за­кладів, аспірантів, викладачів, широкого кола фахівців фінансової сфери.

<< | >>
ВСТУП
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
МОДУЛЬ І.
TEMA 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ
1.1. Предмет, метод і завдання фінансової статистики
1.2. Система показників окремих галузей фінансової статистики
1.3. Організація фінансової статистики
Питання для самоконтролю
Практичні завдання
TEMA 2. СТАТИСТИКА ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
2.1. Сутність, характерні риси та завдання статистики державних фінансів
2.2. Соціально-економічна суть державного бюджету та завдання його статистичного вивчення
2.3. Система показників статистики державного бюджету
2.4. Статистичні методи вивчення показників державного бюджету
Питання для самоконтролю
Приклади розв'язання практичних завдань
TEMA 3. СТАТИСТИКА КРЕДИТУ
3.1. Поняття, види кредиту та завдання його статистичного вивчення
3.2. Показники статистики кредиту
3.3. Статистичний аналіз кредиту та ефективності його використання
Питання для самоконтролю
Приклади розв'язання практичних завдань
TEMA 4. СТАТИСТИКИ ГРОШОВОГО ОБІГУ
4.1. Предмет, мета, об'єкт та основні завдання статистики грошового обігу
4.2. Показники статистики грошей та їх функціональна характеристика
4.3. Статистичний аналіз грошового обігу
Питання для самоконтролю
Приклади розв'язання практичних завдань
Тестові завдання
Модуль 2
TEMA 5. СТАТИСТИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ
5.1. Поняття ринку цінних паперів, предмет і завдання його статистичного вивчення
5.2. Методи оцінювання вартості цінних паперів та розрахунок їх прибутковості
5.3. Статистична оцінка ефективності реальних інвестицій
Питання для самоконтролю
Приклади розв'язання практичних завдань
TEMA 6. СТАТИСТИКА ОЩАДНОЇ СПРАВИ
6.1. Значення та економічна роль ощадних банків
6.2. Статистика ощадних операцій
6.3. Статистика управління активними операціями
Питання для самоконтролю
Приклади розв'язання практичних завдань
TEMA 7. СТАТИСТИКА СТРАХУВАННЯ
7.1. Сутність, функції страхування та завдання його статистичного вивчення
7.2. Показники страхової статистики
7.3. Статистичний аналіз фінансового стану страхових компаній
Питання для самоконтролю
Приклади розв'язання практичних завдань
TEMA 8. СТАТИСТИКА ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
8.1. Сутність, предмет і завдання статистики фінансів підприємств
8.2. Система статистичних показників фінансового стану підприємств
8.3. Статистичне вивчення факторного аналізу прибутку
Питання для самоконтролю
Приклади розв'язання практичних завдань
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Індивідуальні навчально-дослідні завдання
Програмні питання для комплексної перевірки знань
Програмні питання до екзамену
Література

Книги и учебники по дисциплине Финансовая статистика:

  1. Шерстнева Г.С.. Финансовая статистика. Конспект лекций. - 2008 год
  2. Шерстнева Г. С.. ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА - 2008 год
  3. Богородская Н. А.. Статистика финансов: Учеб. пособие/СПбГУАП. СПб., - 136 с. - 2004 год
  4. Князева Т.В., Образцова О.И.. Финансовая статистика. Программа дисциплины - 2004 год
  5. Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с. - 2003 год
  6. А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с. - 2002 год
  7. Шустіков А. А.. Фінансова статистика. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, — 290 с. - 2002 год
  8. С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.. Статистика: Підручник За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, — 467 с. - 2000 год