<<
>>

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

Екологічне управління - це діяльність державних органів і економічних суб'єктів, спрямована на дотримання обов'язкових вимог природоохоронного законодавства, а також на розробку й реалізацію відповідних цілей, проектів і програм.

1. Екологічний менеджмент - це тип управління, принципово орієнтований на формування й розвиток екологічного виробництва й екологічної культури життєдіяльності людини. Це тип управління, побудований на соціально-економічному й соціально-психологічному мотивуванні гармонії взаємин людини з природою. Метою екологічного менеджменту є: мінімізація негативних впливів бізнес-діяльності на навколишнє природне середовище; досягнення високого рівня екологічної безпеки процесів виробництва та споживання продукції, яку виробляють.

2. Виділяють такі принципи екологічного менеджменту: екологічного мотивування діяльності; випередження в розв'язанні проблем; цілеспрямованості, своєчасності та послідовності, професіоналізму, відповідальності.

3. Завдання екологічного менеджменту полягають у: налагодженні екологічно безпечних виробничих процесів; забезпеченні екологічного сумісництва всіх підрозділів підприємства; досягненні оптимальних еколого-економічних співвідношень; запобіганні негативній антропогенній дії на природу в процесі виробництва, споживання чи утилізації продукції, яку виготовляють; перетворенні екологічних обмежень на нові можливості зростання виробничої діяльності; оновленні продукції відповідно до соціальної відповідальності перед споживачами та створення привабливого іміджу; стимулюванні природоохоронних ініціатив, що вивільняють додаткові фінансові засоби внаслідок зниження витрат та зростання доходів.

4. Механізм екологічного менеджменту - це сукупність заходів впливу з урахуванням екологічних аспектів на всіх етапах діяльності суб'єкта господарювання. Механізм екологічного менеджменту має три складники: самоконтроль, керівництво й контроль, економічні механізми.

5. Впровадження систем екологічного менеджменту сприятиме постійному поліпшенню екологічних характеристик діяльності підприємств шляхом: розробки й реалізації екологічної політики та екологічних цілей; періодичної об'єктивної і систематизованої оцінки параметрів діяльності всіх підрозділів підприємства; надання населенню екологічної інформації про підприємство.

6. Для впровадження та аудита систем екологічного менеджменту (СЕМ) використовують такі стандарти: ISO 14001 - специфікацію та поради з використання СЕМ; ISO14004 - основні характеристики принципів, систем і додаткових методик із СЕМ; ISO 14010 - загальні вказівки з екологічного аудита - загальні принципи; ISO 14011 - загальні вказівки з екологічного аудита - процедури аудита, аудит систем екологічного управління; ISO 14012 - загальні вказівки з екологічного аудита - кваліфікаційні критерії для екологічних аудиторів.

7. Екологічний менеджмент на підприємстві - це управління впливом за допомогою економічних, соціальних, інфор­маційних, адміністративних, технологічних факторів на природне середовище для досягнення сталого розвитку природи і суспільства загалом.

8. На рівні кожного підприємства слід розробляти відповідні стратегії, які б ставили перед персоналом конкретні цілі й допомагали розвивати екологічну свідомість. Важливо, щоб екологічне мислення охоплювало всі функціональні сфери підприємства й визначало ухвалення рішень.

9. В екологічному менеджменті інновації класифікують: за сферами діяльності, за технологічними параметрами, за ступенем новизни, залежно від глибини змін, які вносять, за адресним принципом.

10. Екологічно орієнтовану інноваційну діяльність підприємства слід реалізувати на основі застосування екологічно чистих безвідходних та маловідходних технологій, встановлення очисних споруд для шкідливих викидів газів і стічних вод, застосування новітніх технологій з переробки сировини для затрат меншої кількості енергії, розробляння і постачання продукції, яка не має шкідливого впливу на довкілля.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ:

 1. Розділ 1. Поняття та предмет римського приватного права
 2. Розділ 2. Джерела римського права
 3. Розділ 3 . Особи
 4. Розділ 4. Сімейне право
 5. Розділ 5. Захист прав. Позови
 6. Розділ 6. Загальне вчення про речове право
 7. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 8. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 9. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 10. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 11. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 12. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 13. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 14. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 15. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 16. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 17. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 18. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ