<<
>>

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

1. Людські ресурси - найскладніший об'єкт управління в організації, оскільки, на відміну від речових факторів виробництва, має можливість самостійно ухвалювати рішення, діяти, критично оцінювати висунуті до нього вимоги, має суб'єктивні інтереси тощо.

2. Управління людськими ресурсами - головна функція будь- якої організації. Управління людськими ресурсами спрямоване на розв'язання принципово нових, довгострокових завдань, на підвищення економічної та соціальної ефективності роботи організації, підтримку її балансу із зовнішнім середовищем.

3. Ефективна система управління людськими ресурсами в сучасних ринкових умовах характеризується такими рисами, як горизонтальна система управління; делегування кадрової функції діючим організаціям; введення функцій планування людських ресурсів у загальний план та цілі організації.

4. Головними етапами чи функціями управління людськими ресурсами є: планування людських ресурсів; набір кандидатів та відбір кандидатів; призначення на посаду й орієнтація; навчання і розвиток; оцінка показників діяльності.

5. Стратегічне управління людськими ресурсами - це підхід до ухвалення рішень з приводу намірів і планів організації, що стосуються стратегії, політики та практики відносин трудового найму, пошуку і відбору співробітників, навчання, розвитку, винагород і трудових відносин.

6. Стратегічне управління людськими ресурсами переслідує чотири мети: застосування планування; логічного і послідовного підходу до проектування систем персоналу й управління ними; встановлення відповідності між діяльністю і політикою управління людськими ресурсами і певною ясно вираженою стратегією бізнесу; розгляду працівників цієї організації як «стратегічного ресурсу» для досягнення «переваги в конкуренції».

7. Основною метою стратегічного управління людськими ресурсами є створення стратегічних можливостей завдяки забезпеченню організації кваліфікованими, лояльними і добре мотивованими працівниками, які потрібні для досягнення довгострокової конкурентної переваги.

8. Під плануванням людських ресурсів розуміється визначення, коли, де, скільки, якої кваліфікації, за якою ціною будуть потрібні організації співробітники для реалізації її завдань. Основне завдання планування людських ресурсів полягає у забезпеченні реалізації планів організації з погляду людського фактора - працівників: їхньої чисельності; кваліфікації; продуктивності; витрат на них.

9. Етапи розробки моделі планування людських ресурсів: визначення майбутніх потреб у термінах, кваліфікації, здібностях та інших вимог; виваженість майбутніх потреб щодо рівня наявного штату персоналу; здійснення набору нових працівників або скорочення штату для врівноваження запланованих потреб; планування підвищення кваліфікації та перекваліфікація для заповнення будь-яких прогалин, що виникають у кадровій політиці організації.

10. Кадри - це основний ресурс організації, що визначає в першу чергу успіх її діяльності. Ухвалення на роботу є обов'язковою частиною управління персоналом. Процес пошуку потрібних кадрів полягає у співвідношенні вимог, які висуває роботодавець, і кваліфікації кандидата. В процесі набору та відбору кадрів у першу чергу враховують специфіку організації.

11. Головна мета відбору полягає у тому, що працівники мають відповідати вимогам заявника щодо відповідності умовам і особливостям роботи. Процес набору та відбору кандидатів складається з таких етапів: набору кандидатів і організації конкурсу (відбір і залучення кандидатів); анкетування (вимоги до посади); аналізу анкет; відбору кандидатів для конкурсу; співбесіди; центрів оцінки; подання остаточного списка кандидатів; ухвалення рішення.

12. Професіограма - це портрет ідеального працівника, який визначає вимоги до його особистих якостей, професійних і кваліфікаційних навичок, а також здатності виконувати робочі функції і грати певні соціальні ролі. Іншими інструментами, окрім професіограми, в процесі первинного відбору можуть бути: аналіз анкетних даних, графологічна експертиза, фізіономічна експертиза.

13.Трудовий договір (контракт) - це угода між працівником і підприємством про дотримання таких умов: працівник дає згоду виконувати певну роботу на певній посаді відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства; роботодавець дає згоду виплачувати працівникові узгоджену компенсацію (заробітну плату, пільги) і забезпечувати умови праці, що відповідають трудовому законодавству, колективному договору.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ:

 1. Розділ 1. Поняття та предмет римського приватного права
 2. Розділ 2. Джерела римського права
 3. Розділ 3 . Особи
 4. Розділ 4. Сімейне право
 5. Розділ 5. Захист прав. Позови
 6. Розділ 6. Загальне вчення про речове право
 7. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 8. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 9. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 10. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 11. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 12. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 13. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 14. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 15. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 16. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 17. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 18. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ