<<
>>

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ

Мотивація - один з важливих факторів підвищення ефективності діяльності всієї організації. Це процес спонукання працівників до діяльності для досягнення цілей організації.

1. Реалізація функції мотивації потребує: усвідомлення того, що спонукає працівника до праці; розуміння того, як спрямувати ці спонукання на досягнення цілей організації.

2. Менеджмент розглядає різні теорії мотивації працівників, найпоширенішими з яких є: теорія ієрархії потреб А. Маслоу, двофакторна модель мотивації Ф. Герцберга, модель робочих характеристик Дж. Хекмана і Дж.Олдхема, теорія ERG К. Альдерфера, теорія мотивації Л. Портера - Е. Лоулера, теорія мотивації Д. Макгрегора, теорія очікувань В. Врума, теорія справедливості Дж. Адамса, теорія постановлення мети, концепція партисипативного управління.

3. Теорія А. Маслоу стверджує, що в основі прагнення людей до праці лежать їхні численні потреби, зведені до чіткої ієрархії: а) фізіологічні потреби; б) потреби в безпеці й захисті; в) соціальні потреби; г) потреби в повазі з боку інших; ґ) потреби в самовираженні.

4. Двофакторна модель мотивації Ф. Герцберга розкриває, що факторами мотивації є: фактори, які спонукають людину до високопродуктивної праці і викликають задоволення від роботи, та фактори, що викликають незадоволення в процесі роботи і здійснюють демотивувальний вплив.

5. Відповідно до моделі Хекмана-Олдхема висока трудова мотивація визначається такими психологічними станами працівників: усвідомленням сенсу роботи; почуттям відповідальності за якість і кількість виготовленої продукції; обізнаністю з результатами.

6. Теорія ERG К. Альдерфера, як і теорія А. Маслоу, стверджує, що потреби людини мають ієрархічну структуру: потреби в існуванні (existence) - потреби в їжі, нормальних умовах праці тощо; потреби у спілкуванні (relatedness) - потреби в дружніх соціальних і міжособових взаємо­відносинах; потреби в зростанні (growth) - потреби в самореалізації, самовдосконаленні.

7. У теорії потреб Д. Макклеланда запропоновано три інші види потреб: потреби в успіху (досягненнях); потреби у владі, тобто потреби впливати на поведінку інших людей, бути впливовим, «мати вагу»; потреби в належності, тобто потреби в дружніх, товариських міжособових стосунках з колегами по роботі.

8. За теорією очікувань В. Врума, умовою мотивації людини для досягнення мети є вибраний тип поведінки.

9. За теорією справедливості Дж. Адамса, ефективність мотивації працівник оцінює не за певною групою чинників, а системно, з урахуванням оцінки винагород, виданих іншим працівникам, які працюють в аналогічному системному оточенні. Співробітник оцінює свій розмір заохочення порівняно із заохоченнями інших співробітників.

10. Теорія мотивації Л. Портера - Е. Лоулера побудована на поєднанні елементів теорії очікувань і теорії справедливості. Суть її полягає в тому, що вводяться співвідношення між винагородою і досягнутими результатами.

11. Теорія Д. Макгрегора розкриває два різні підходи до управління, які він назвав «Теорія X» і «Теорія У», тобто всі чинники залежать від керівника і одночасно однаковою мірою впливають на працівника, визначають якість та інтенсивність його праці: «теорія X» втілює суто авторитарний стиль управління; «теорія У» відповідає демократичному стилю.

12.Теорія Е. Лока виходить з того, що працівники суб'єктивно розуміють мету підприємства як свою особисту і намагаються досягти її, при цьому отримуючи задоволення від виконання визначеної роботи.

13. Теорію поставлення мети розкриває концепція партисипативного управління, яка виходить із того, що людина отримує задоволення від різної внутрішньоорганізаційної діяльності і внаслідок цього працює не тільки з підвищеною ефективністю, а й якнайповніше розкриває свої здібності і можливості. Партисипативне управління передбачає демократизацію, участь найманих працівників в управлінні виробництвом.

14. Економічні методи мотивації ґрунтуються на тому, що внаслідок їх застосування працівники отримують певні вигоди, що підвищують їхній добробут. Основною формою прямої економічної мотивації є заробітна плата за виконання основної роботи. Неекономічні методи мотивації персоналу становлять організаційні і моральні способи мотивації.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ:

 1. Розділ 1. Поняття та предмет римського приватного права
 2. Розділ 2. Джерела римського права
 3. Розділ 3 . Особи
 4. Розділ 4. Сімейне право
 5. Розділ 5. Захист прав. Позови
 6. Розділ 6. Загальне вчення про речове право
 7. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 8. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 9. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 10. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 11. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 12. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 13. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ