<<
>>

7.3. Види управлінського контролю

Основними видами контролю є попередній, поточний та кінцевий.

Попередній контроль реалізують через правила, процедури, поведінку тощо. Його здійснюють до початку роботи. Цей вид контролю використовують стосовно ресурсів:

- людських;

- матеріальних;

- фінансових.

Основними засобами здійснення попереднього контролю є реалізація певних правил, процедур і поведінки. Якщо виписати чіткі посадові інструкції, пояснювати мету підлеглим, то це збільшить вірогідність того, що організаційна структура буде працювати ефективно.

Людські ресурси. Попереднього контролю щодо людських ресурсів досягають в організаціях завдяки аналізові ділових і професійних знань та навичок, які потрібні для виконання тих чи інших посадових обов'язків і відбору найбільш підготовленіших та найкваліфікованіших людей.

Матеріальні ресурси. Підприємства встановлюють обов'язковий попередній контроль за використанням матеріальних ресурсів. Контроль здійснюють шляхом розробки стандартів мінімально допустимих рівнів якості і проведення фізичних перевірок відповідності певних матеріалів.

Фінансові ресурси. Найважливішим засобом попереднього контролю фінансових ресурсів є бюджет (річний фінансовий план), який дозволяє також здійснювати функцію планування. Бюджет є механізмом попереднього контролю для визначення граничних значень витрат.

Поточний контроль здійснюють безпосередньо під час виконання роботи. Під час поточного контролю здійснюють регулярну перевірку роботи підлеглих, обговорення проблем і пропозицій щодо вдосконалення роботи для запобігання відхиленням від намічених планів та інструкцій. Для того, щоб здійснювати поточний контроль, необхідний зворотний зв'язок. Під зворотним зв'язком потрібно розуміти інформацію або дані про результати роботи.

Особливості системи зворотнього зв'язку поточного контролю:

- має характер управлінської необхідності;

- має мету;

- використовує зовнішні ресурси, які перетворює на ресурси для внутрішнього споживання організації;

- коригує відхилення, які виникають у процесі управління.

Поточний контроль не здійснюють одночасно з виконанням

самої роботи, він базується на вимірюванні фактичних результатів, одержаних після проведення роботи.

Кінцевий, або остаточний, контроль

У рамках кінцевого контролю зворотний зв'язок використовують після виконання роботи. Цей вид контролю потрібний для врахування топ-менеджментом організації можливих майбутніх ситуацій.

Остаточний контроль має дві важливі функції:

1) забезпечення інформацією керівництва, що дає можливість порівняти фактичні результати з очікуваними і зробити відповідні висновки та прогнози на майбутнє і розробити систему планування;

2) сприяння мотивації. Якщо керівництво організації пов'язує мотиваційні винагороди з досягненням відповідного рівня результативності, то зрозуміло, що фактично досягнуту результативність потрібно вимірювати точно і об'єктивно.

Вимірювати результативність і давати відповідну винагороду потрібно для того, щоб визначати майбутні очікування і взаємозв'язок результату з винагородою. Контроль не тільки дозволяє виявляти проблеми і вчасно реагувати на них, щоб досягнути намічених цілей, але і допомагає керівництву вирішити, коли потрібно вносити радикальні зміни в діяльність організації.

Система контролю допомагає забезпечувати виготовлення якісної, конкурентоспроможної продукції. Ефективність діяльності всієї системи контролю залежить від того, наскільки якісно виконуються всі її функції та завдання.

Розроблена на підприємстві система контролю суттєво впливає на кінцеві результати діяльності підприємства.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме 7.3. Види управлінського контролю:

 1. § 3. Понятие, содержание и виды контроля
 2. Виды и методы контроля
 3. Система финансового контроля и аудита в Российской Федерации. Виды и методы контроля
 4. Виды и инструменты контроля качества аудита. Субъекты контроля качества
 5. 2. Земельный контроль и его виды
 6. 5. Конституционный контроль (надзор) в зарубежных странах, его виды
 7. 5. Конституционный контроль (надзор) в зарубежных странах, его виды
 8. § 17.1. Типы, виды и принципы социально-правового контроля
 9. Практичне заняття 12. ПРОЦЕС ВИРОБЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 10. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
 11. 3.3. Процес ухвалення управлінських рішень
 12. 7.3. Види управлінського контролю
 13. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 14. 4.1 ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ
 15. 7.4 ЛЮДИНА ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІНСЬКОГО СЛУЖБО­ВОГО КОНТРОЛЮ