<<
>>

ТЕМА 12. КЕРІВНИЦТВО І ЛІДЕРСТВО

Мета заняття Сформувати уявлення щодо понять лідерства, керівництва, впливу та влади та їх застосування в роботі керівників різних рівнів управління; набути практичні вміння та прийоми розвитку лідерства та лідерських якостей.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Лідерство - це процес впливу на групу та окремих людей, щоб зумовити їх до спільної реалізації управлінських рішень, спрямованих на досягнення цілей.

Лідерство формується на міжособистих контактах людей та їх індивідуальній ініціативі і надає людині неформальні повноваження.

Оточуючі сприймають лідера за 4 моделями :

1. Один з нас - спосіб життя лідера ідентичний способу життя будь-якого члену колективу.

2. Кращий з нас - лідер, є прикладом для всієї групи як людина і професіонал. Поведінка лідера - предмет для наслідування.

3. Утілення чеснот - лідер є носієм загальнолюдських норм моралі, розділяє з групою соціальні цінності.

4. Виправдання наших очікувань - люди сподіваються на сталість поведінкових дій лідера незалежно від мінливості обстановки, хочуть щоб лідер був завжди вірний слову і не допускав відхилень від схваленого групою курсу.

Основні якості притаманні лідеру, відображено в табл. 12.1. Керівництво - вид управлінської діяльності, який на засадах лідерства та влади забезпечує виконання функцій і формування методів менеджменту та їх перетворення в управлінські рішення.

У сучасному менеджменті розрізняють кілька типів керівників та лідерів:

• Лідери, що ведуть за собою - особи, в яких більшість лідерських якостей не зумовлена генетичне, а виробляються протягом життя та трудової діяльності. Лідерство - їхній природний стан. Здатні приймати рішення самостійно, під власну відповідальність.

• Організатори груп - особи, які добре знають психологію своїх послідовників. Краще управляють малими групами.

• Виконавці - раціональний тип керівника та лідера. До основних якостей відносяться: енергійність; цілеспрямованість; особистий приклад; вміння долати бар'єри; здатність створювати - згуртований колектив.

• Дипломати - керівники та лідери, які досконало володіють комунікативними навичками: легко контактують зі співробітниками, споживачами та партнерами по бізнесу; можуть відстояти власну точку зору; вміють вирішувати проблеми в режимі діалогу.

• Генератори ідей - лідери, які орієнтовані на нові завдання, сприяють впровадженню інновацій. До основних якостей відносяться: інтуїція, синтез знань, самокритичність.

• Продавці ідей - керівники, які досконало контролюють свої та чужі емоції, підприємливі, мають свіжий погляд на знайомі факти.

• Синтезатори - керівники і лідери, які мають властивість виокремлювати головне з великого об'єму інформації, що дозволяє їм приймати вірне управлінське рішення, формувати стратегію організації, впроваджувати інновації.

• Пояснювані - вміють пояснити послідовникам сутність будь-якої стратегії, мети або ситуації.

• Реактори - керівники та лідери, які активно та розумно-критично реагують на ідеї інших, що дозволяє зробити з них послідовників.

• Комунікатори - керівники та лідери, до набору лідерських якостей яких відносяться висока комунікабельність, вміння вислуховувати. Мають педагогічні здібності, які використовують для підвищення кваліфікації послідовників.

Таблиця 12.1
№ з/п Групи лідерських Лідерські якості Характеристика
якостей
1 Фізіологічні Зріст, вік, маса тіла, статура • середній вік;

• високий зріст; мужній

Зовнішній вигляд або показність • акуратність;

• офіційний одяг

Енергійність рухів і стан здоров'я • енергійний;

• добрий стан здоров'я;

• витривалість

2 Психологічн і або емоційні Здатність керувати емоціями • сентизивність (сприйнятливість до почуттів інших);

• здатність до співчуття;

• гнучкість;

• почуття гумору;

• вміння справлятися з агресією

Генетичне зумовлені • прагнення до лідерства;

• схильність до ризику;

• темперамент;

• стресорезистентність

3 Розумові або Прагнення до • здатність до навчання;
інтелектуаль постійного • здатність до зміни;
ні самовдосконалення • здатність до самоаналізу;
Схильність до • орієнтація до сприйняття новітніх технологій;
сприйняття нових • орієнтація на впровадження інновацій
ідей і досягнень
Панорамність • системність;
мислення • широта;

• комплексність

Професійна • знання деталей і тонкостей управління;
предметність • знання технологи галузі;
Наявність мети • наявність мети в житті;

• наявність мети на роботі, в бізнесі;

• здатність до планування;

Когнітивні • здатність до екстраполяції;

• стійкість в ситуації невизначеності,

• інтуїції, висока сприйнятливість;

• здатність до розробки кількох проблем одночасно

4 Особистісн о- Здатність робити ставку на інших • передача знань підлеглим;

• сприяння професійному та кар'єрному

ділові зростанню;
Незалежність • здатність до індивідуального прийняття управлінського рішення;

• наявність власної точки зору;

• здатний відстояти власну точку зору;

• здатний приймати непопулярні рішення;

• впевненість у своїх силах

Ділові • ініціативність,

• підприємливість;

• настирливість,

• мистецтво приймати нестандартні рішення

Лідерські якості

• Дослідники - керівники та лідери, які вміють отримувати та обробляти інформацію, зіставляти та аналізувати факти, проводити експерименти.

• Слідопити - керівники, які здатні рухатися в одному напрямку. Перед ними ставлять проблему, а вони самі обирають методи і знаходить послідовників для її вирішення.

• Хоронителі інформації - особи, які вміють збирати інформацію, добре знають де її можна знайти і яким чином використати.

• Організатори - керівники, які мають талант практичної організації виробництва та управління персоналом.

Стиль лідерства - це типова для лідера система прийомів впливу на ведених (підлеглих). Розрізняють такі стилі лідерства:

- авторитарний;

- демократичний;

- ліберальний.

1. Авторитарне управління - управління, при якому керівник сам визначає групові цілі, сам приймає рішення. На підлеглих керівник впливає через накази, розпорядження, які не підлягають обговоренню. Авторитарний стиль управління має різні форми:

A. Патріархальне управління - всі "члени сім'ї" повинні слухатися керівника, який вважає підлеглих не здатними приймати рішення. Всі підлеглі є "діти" керівника і він має про них турбуватись.

Б. Автократичне управління - більш притаманне інституціям (державі, підприємству), ніж окремим особам. Керівництво здійснюється апаратом через підлеглі інстанції, які впроваджують рішення автократа.

B. Бюрократичне управління - управління, за яким керівники всіх рівнів займають своє місце в структурі управління організацією і мають право на виконання даних їм повноважень.

Г. Харизматичне управління - за лідером визнаються видатні, єдині в своєму роді якості. Тому він може побажати будь-якої жертви від підлеглих і не зобов'язаний про них турбуватись.

2. Демократичне управління - стиль управління, за яким керівник мобілізує групу на колективну розробку рішень і колективну їх реалізацію. Він організовує систематичний обмін інформацією, думками, на підлеглих діє переконаннями, порадами, аргументами.

Демократичний стиль керівництва характеризується високим рівнем децентралізації повноважень, вільним прийняттям рішень і виконання завдань, оцінкою роботи після її завершення.

Керівник турбується про забезпечення працівників необхідними ресурсами.

3. Ліберальне управління - відноситься до пасивного стилю керівництва. За цим стилем керівництва відмічається низький рівень вимог до підлеглих. Головні засоби впливу - це прохання та інформація. Ліберальне керівництво ґрунтується майже на повній свободі у визначені своїх цілей і контролі своєї власної роботи.

Жоден з наведених стилів - не універсальний. Найчастіше трапляються змішані стилі.

Сутність лідерства формують такі категорії:

1) повноваження;

2) вплив;

3) влада.

Повноваження являють собою формально санкціоноване право впливати на поведінку підлеглих. Тобто право впливати на поведінку співробітника надається самою посадою керівника, закріпленими за ним повноваженнями. Як правило, таке закріплення проводиться в документах "Про розподіл функціональних обов'язків" та в посадових інструкціях. Лідерство надає працівникові неформальні повноваження. Тобто лідер може впливати на працівника, навіть не обіймаючи керівної посади. Таких лідерів називають неформальними.

Вплив - це будь-яка поведінка однієї особи, яка вносить зміни в поведінку та відчуття іншої особи.

Влада - це право і можливість індивіда впливати на поведінку інших людей, підпорядковуючи їх своїй волі. Формальні повноваження до влади надає посада, яка дає право і можливість розпоряджатися кимось чи чимось, підкоряючи своїй волі. Існує п'ять типів влади:

- влада примусу, коли підлеглий вірить, що керівник має можливість його покарати за не старанність чи спричинити інші неприємності. Недоліки даного типу влади :

- великі затрати на управління;

- відсутність довіри до керівника;

- бажання підлеглих обманювати фірму;

- гальмівні процеси розвитку здібностей людини;

- влада винагороди - влада, яка використовує бажання підлеглих отримати винагороду в обмін за виконану роботу. Недоліки цього типу влади криються в обмеженості розмірів винагороди. Обмеження можуть обумовлюватись законодавчими актами.

В ряді випадків не можна визначити ставлення працівника до виконання;

- експертна влада - пов'язана з впливом через розумну віру. Виконавець приймає на віру знання і цінність знань експерта - керівника. Чим більші досягнення в експерта, тим більшу владу він має. Підлеглий-експерт перетворюється на неформального лідера. Недоліком даного типу влади виступає можливість виникнення конфліктної ситуації між формальним та неформальним лідером;

- еталонна влада - влада прикладу, яка формується на засадах харизми та на особистих якостях та здібностях лідера. Значення мають такі харизматичні якості: енергійність, впливова зовнішність, незалежність характеру, добрі риторичні здібності, освіченість, інтелігентність, достойні манери поведінки, впевненість. За негатив вважається тип керівництва, при якому лідер застосовує еталонну владу при відмові від інших типів влади.

- законна (традиційна) влада - влада, при якій виконавець вірить у те, що керівник має право віддавати накази, а його обов'язок їх виконувати. Вплив здійснюється за рахунок традицій. Реалізується цей тип влади тоді, коли етика

бізнесу і корпоративна культура розглядає законну владу як бажану. Недоліком цього типу влади виступає пригнічення ініціативи працівників, неактуальність і невідповідність норм, інструкцій ситуації. Стиль керівництва та лідерства впливає на діяльність менеджера. Р. Блейк та Дж. Моутон розробили концепцію підходу до діяльності менеджера. За цією концепцією, діяльність менеджера знаходиться в певному "силовому полі", зумовленому дією двох силових векторів: націленість на людину і націленість на виробництво. Відповідно вертикальна та горизонтальна осі на рис. 12.1. Блейк та Моутон описують п'ять стилів керівництва, що відповідають різними типам менеджерів.

9 8
ЇЙ

о

0

3

т

за;

1

4 щ

£ &Н

£

II!

к

х

«

ад

6 5

1.9.

Демократичне управ­ління (управління на заса­дах приміського клубу) Постійна увага до задово­лення вимог людей призво дить до створення комфорт­ної та дружньої атмосфери та
робочому ритму в організації

5,5, Організаційне управління Можна досягти доброї організації управляння шляхом балансуван ня у виробничих результатах та підтримці на задовільному рівні морального настрою людей

9.9, Групове управління Виробничі досягненні зумовлені відданими своїй роботі людьми, взаємозалежність через загальний вклад у організаційні цілі веде до створення взаємовідносин, засно­ваних на довірі та повазі

І, А Збіднен е управління

2 3 4 5 6 7 Рис. 12.1. Гратка менеджменту Дієва модель лідерства:
1

Докладання мінімальних зу­силь для досягнення необ­хідних виробничих результа­тів, достатніх для збереження членства в організації

9.1, Влада-підпорядкованість Ефективність виробництва зале жить від створення таких робочих умов, де людські аспекти наявні в мінімальній мірі

8

1. Чесність 1. Довіра менеджерів, колег, підлеглих,
споживачів
2. Передбачення 2. Тримайте "ніс по вітру вашого бізнесу",
намагайтеся "робити гроші"
3. Глобальне ставлення та 3. Системна оцінка проблем та
широкий кругозір комплексний характер їх вирішення
4. Контакт з користувачем 4. Розуміння та передбачення потреб
користувачів
5. Провідник змін 5. Пристосування до змін, заохочення
гнучкості, зменшення бюрократії
6. Переконлива 6. Інколи це шанс скористатися гумором
приоцінці реальної ситуації!
7. Впевненість 7. Розвивайте комунікації та
прислуховуйтесь

8. Комунікабельність 8. Визначайте спільні цілі, цінності та мотиви, передавайте ресурси та відповідальність
9. Будуйте команду 9. Здібність змінити вектор організаційної енергії залежно від встановлених цілей
10. Адаптивність 10. Створення умов для прояву високого рівня організаційної, командної та індивідуальної енергії
11. Мобілізація 11. Підсилювати потенціал та розвивати організаційну здібність
12. Ентузіазм 12. Забезпечувати націленість на результат персоналу як найменших рівнів ієрархії
13. Координація 13. Насолоджуйтесь своїми діями!

Складові системи лідерства Дженерал Електрик:

Цінність та виконання - критично важливі для успіху компанії!

Надзвичайна індивідуальна енергія та прагнення додій

Здібність мотивувати та заряджати енергією інших, розповсюдження ентузіазму для максимізації організаційного потенціалу

Конкурентний дух, швидкість руху та результативний вплив, переконлива впевненість та смілива пропаганда

Енергія Підсилення

Потенціал

Ефективність

Забезпечення результатів, досягнення цілей, збільшення дієвості.

Питання для самоконтролю

1. У чому відмінність між управлінням і керівництвом?

2. Як співвідносяться між собою влада, вплив і лідерство?

3. Дайте визначення влади, харизми, розумної віри.

4. У чому сильні і слабкі сторони переконання?

5. Які чинники оточення зумовили перетворення традиції на менш ефективний засіб впливу, чим раніше?

6. Якби ви були керівником низової ланки, як би ви вважали за краще впливати на вище керівництво, щоб воно прийняло одну з ваших ідей?

7. Які три основні підходи до вивчення проблеми лідерства?

8. У чому основні відмінності між керівниками по теорії "X" і по теорії "У"?

9. Розкажіть про чотири стилі лідерства по Лайкерту.

10.Дайте опис моделі керівництва Длейка і Мутону.

11. Змоделюйте ситуацію, при якій людина володіє чимось одним: або владою, або впливом, або авторитетом, або лідирує, але не має жодного з трьох якостей, що залишилися, з тих, які були названі вищим. Яка із змодельованих ситуацій найбільш типова?

12. Якою повинна бути поведінка сучасного лідера? Чи залежить це від покликання, місії або цілей організації? Чому? Чи залежить поведінка лідера комерційної фірми від характеру спеціалізації цієї фірми? У разі позитивної відповіді визначите риси, властиві лідерові фінансової компанії. Приведіть приклади.

13.Чи може менеджер бути одночасно орієнтований на завдання і на працівника?

14.Які форми поведінки лідера з числа описаних в літературі Ви можете назвати? Які форми, які ніде не були названі, Ви можете виділити додатково?

15.Чи може керівник, що володіє владою і авторитетом, але що не є лідером, успішно справлятися зі своїми обов'язками? Чому? Обґрунтуйте Вашу відповідь: 1) звертаючись до теоретичних викладень різних шкіл; 2) аналізуючи ситуації з власного досвіду. Що можна зробити, щоб виправити ситуацію?

16.Які з сучасних лідерів Вам більше всього подобаються? Проаналізуйте їх поведінку. Чи є загальне між Вашою поведінкою і поведінкою цих лідерів? У чому відмінності? Які риси Ви б хотіли перейняти у цих лідерів? Чи допоможе це Вам у формуванні поведінки сучасного менеджера? Чому?

Література:

1.Баєва О.В. Основи менеджменту: практикум: Навч. Посібник / Баєва О.В., Ковальська Н.І., Згалат-Лозинська Л.О. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 524 с.

2. Балашов А. И. Управление человеческими ресурсами : для бакалавров и специалистов: учеб. пособие / А. И. Балашов, И. Д. Котляров, А. Г. Санина. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 318 с.

3.Басовский Л. Е. Менеджмент : учеб. пособие / Л. Е. Басовский. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 215 с.

4. Веснин В. Р. Менеджмент в схемах и определениях : учеб. пособие / В. Р. Веснин. - Москва : Проспект, 2012. - 125 с.

5. Веснин В. Р. Основы менеджмента : учеб. / В. Р. Веснин. - Москва : Высшая школа, 2011. - 367 с.

6.Воронкова В. Г. Регіонально-адміністративний менеджмент / Воронкова В. Г., Катаєв С.Л., Кіндратець О. М., Зуєва, В.О., Беліченко А. Г. - К.: ЦУЛ; Професіонал, 2010.

7. Зиновьев В. Н. Менеджмент : учеб. пособие / В. Н. Зиновьев, И. В. Зиновьева. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2010. - 477 с.

8.Кривов'язок І.В. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2008. - 266с.

9. Робине Стивен П., Коултер Мери. Менеджмент, 6-е издание.: Перевод с английского - М. 2002. - 880с.

10. Соболь С.М., Багацький В.М. «Менеджмент». Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2005. - 225 с.

11. Тарнавська Н.П., Пушкар P.M. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. - 456с.

12. Шатровський О. Г. УМКД. Крос-культурний менеджмент: Опорні матеріали до занять: Для студентів спеціальності 8.050.206 - Менеджмент ЗЕД. - Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. - 32 с.

<< | >>
Источник: Укладач: В. С. Мазур. Навчально-методичний комплекс "Менеджмент: теорія і практика" до вивчення курсу та проведення практичних занять з дисципліни "Менеджмент" для студентів економічних спеціальностей усіх напрямів підготовки та спеціальностей - Тернопіль : ТНЕУ, - 200 с.. 2015

Еще по теме ТЕМА 12. КЕРІВНИЦТВО І ЛІДЕРСТВО:

  1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
  2. ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ
  3. ТЕМА 12. КЕРІВНИЦТВО І ЛІДЕРСТВО
  4. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  5. ГЛОСАРІЙ
  6. 12.1. Управління групами в організаціях
  7. ГЛОСАРІЙ
  8. 2.2 ЕВОЛЮЦІЙНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОЦЕСИ ЗМІН У ДІЯ­ЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
  9. 5.1 ДИЗАЙН ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК НАБІР ПАРАМЕТРІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РІВНІ ПОДІЛУ ПРАЦІ ТА КООРДИНУВАННЯ
  10. 7.2. Керівництво спільною діяльністю