<<
>>

1.1. Сутність і значення менеджменту

Одним з головних складників успіху економічно розвинутих країн світу є використання менеджменту, науково обґрунтованої та якісно побудованої системи управління організацією.

Менеджмент виступає як результативний засіб формування ринкових стратегій, залучення інвестицій, здійснення ново­введень, оптимізації співвідношення попиту і пропозиції тощо.

У навчальній літературі поняття «менеджмент» тлумачать неоднозначно, а саме:

1) менеджмент - це вміння та адміністративні навички організовувати ефективну роботу апарату організації;

2) менеджмент - це влада та мистецтво керування;

3) менеджмент - це органи управління, адміністративні одиниці, підрозділи.

Поміж менеджерів-практиків і вчених також не існує єдності поглядів щодо сутності менеджменту:

- одні вважають, що менеджмент - це професія, орієнтована на практичне управління (керування);

- другі вважають, що менеджмент - це процес досягнення мети організації з допомогою інших людей. Тому головне для менеджера - це мистецтво спілкування з людьми та керування ними;

- треті вважають, що менеджмент - це процес ухвалення раціональних рішень.

Сутність і зміст менеджменту розкриваються у чотирьох його значеннях:

• науці і мистецтві управління;

• процесі управління;

• органі або апараті управління;

• особливому виді управлінської діяльності (окрема уп­равлінська спеціальність).

Отже, менеджмент - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації для досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, потрібних для ефективного виконання завдань.

Узагальнюючи вищенаведені визначення, можна зазначити, що менеджмент - це система наукових знань, мистецтва та досвіду, втілених у діяльності професійних управлінців для досягнення цілей організації шляхом використання праці, інтелекту та мотивів поведінки інших людей (рис. 1.).

Рис.

1. Складники менеджменту

Зважаючи на те, що менеджмент є особливим видом управлінської діяльності, виділяють загальний і функціональний менеджменти.

Загальний менеджмент - це управління діяльністю організації загалом або її самостійними господарськими ланками.

Функціональний менеджмент - управління певними сферами діяльності організації або її ланками.

Існує кілька видів функціонального менеджменту:

• фінансовий менеджмент - розглядає питання управління фінансами;

• менеджмент персоналу - управління персоналом;

• менеджмент у сфері управління матеріально-технічними ресурсами (логістика);

• виробничий;

• соціальний;

• банківський;

• стратегічний.

Вони відображають особливості процесів, які протікають в організації. Загальний і функціональний менеджменти утворюють цілісну систему менеджменту. Кінцевою метою менеджменту є забезпечення ефективної діяльності організації шляхом раціонального використання всіх наявних ресурсів.

Основним завданням менеджменту є організація виробництва товарів і послуг з урахуванням потреб споживача і забезпечення достатньої рентабельності підприємства і стабільності на ринку. Найважливішим завданням менеджменту є організація виробництва та реалізації товарів і послуг з урахуванням потреб споживачів, забезпечення рентабельності діяльності підприємства і його стабільного становища на ринку.

У зв'язку з цим завдання менеджменту - це:

- забезпечення автоматизації виробництва і перехід до використання робітників, які мають високу кваліфікацію;

- стимулювання роботи працівників фірми шляхом ство­рення для них кращих умов праці та встановлення вищої заробітної плати;

- постійний контроль за ефективністю діяльності фірми, координація всіх підрозділів фірми;

- постійний пошук і освоєння нових ринків.

До завдань, які розв'язують в менеджменті, також відно­сять:

- визначення конкретних цілей розвитку фірми;

- виявлення пріоритетності цілей, їх черговості та пос­лідовності досягнення;

- розробка стратегії розвитку фірми, господарських завдань і шляхів їх розв'язання;

- розробку системи заходів для розв'язання проблем, які планують на різні часові періоди;

- визначення потрібних ресурсів і джерел їх покриття;

- встановлення контролю за виконанням поставлених зав­дань.

Кінцевою метою менеджменту є забезпечення при­бутковості, або дохідності, в діяльності фірми шляхом раціональної організації виробничого процесу.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме 1.1. Сутність і значення менеджменту:

 1. 5.1. Економічна сутність державного кредиту
 2. 5.1. Сутність статистичної середньої 5.2. Види середніх і способи їх обчислення
 3. 17.1. Сутність і завдання статистики фінансів галузей національної економіки
 4. 2.1. Сутність, характерні риси та завдання статистики державних фінансів
 5. 7.1. Сутність, функції страхування та завдання його статистичного вивчення
 6. 8.1. Сутність, предмет і завдання статистики фінансів підприємств
 7. 2.6. Необхідність і сутність бюджетного обліку та звітності
 8. 10. СУТНІСТЬ ВІДСОТКІВ
 9. 10.1. Сутність відсотків і відсоткових ставок
 10. Практичне заняття 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ
 11. 1.1. Сутність і значення менеджменту