<<
>>

3.1. Сутність управлінських рішень

Кожна організація для здійснення ефективної діяльності визначає цілі, досягнення яких можливе лише внаслідок дій, які виконують в певній послідовності і які є способом розв'язання окремих завдань.
Плануючи діяльність організації, менеджери визначають її цілі, способи їх реалізації та ресурси, потрібні для їх досягнення. У процесі організації діяльності здебільшого ухвалюють рішення щодо:

• організаційної структури;

• організації виробничого процесу та бізнес-процесів;

• розподілу роботи і забезпечення потрібними засобами;

• вибору системи контролю (масштабів, періодичності, форм контролю);

• аналізу видів отриманої інформації для здійснення коригувальних дій.

Від того, наскільки обґрунтованими будуть управлінські рішення, залежить успіх чи невдача організації, її процвітання або занепад. Напрям професійної діяльності менеджера залежить від рівня управління - інституційного, управлінського, оперативного. Відповідно є відмінності у вагомості рішень, які ухвалюють на кожному рівні управління. В процесі діяльності менеджер для виконання поставлених завдань повинен ухвалювати рішення.

Рішення - це вибір альтернатив, результат обдумувань, намірів, висновків, міркувань, обговорень, спрямованих на реалізацію цілей управління.

Управлінські рішення є соціальним актом, що організовує і спрямовує діяльність трудового колективу та виконує роль засобу, який розв'язує проблемні ситуації при досягненні поставлених цілей.

У ширшому розумінні управлінські рішення розглядають як основний вид управлінської праці, сукупність взаємо­пов'язаних, цілеспрямованих і логічно послідовних управлінських дій, які забезпечують успіх компанії.

Управлінське рішення можна розглядати як основний зміст процесу управління і важливий інструмент системного підходу до об'єкта управління.

Процес ухвалення управлінських рішень досить складний і багатогранний, а також залежить від кваліфікації керівника, його стилю керівництва, ситуації, культури організації та ін. Найвизнанішим підходом до ухвалення управлінських рішень є дотримання процедури і виконання обов'язкових дій: розпізнавання проблеми, встановлення цілей розв'язання проблеми, вивчення проблеми за допомогою збирання та опрацювання інформації, обґрунтування альтернативних дій, порівняння та відбір альтернатив, формулювання і видавання рішень.

При ухваленні управлінського рішення на підприємстві слід враховувати не лише економічний бік діяльності, а й сукупність соціальних, ідеологічних, моральних та інших відносин.

Ухвалення рішення є основою управління. Своєчасно ухвалене, науково обґрунтоване рішення стимулює виробництво і забезпечує успіх, а несвоєчасно ухвалене управлінське рішення - знижує результативність праці, зменшує ринкову присутність (частку ринку) підприємства і призводить до збитків.

Потреба в ухваленні рішень обумовлюється як зовнішніми, так і внутрішніми обставинами. Імпульсом до ухвалення управлінського рішення є потреба ліквідувати проблему, знизити ризики, нейтралізувати вплив на організаційний процес.

Основними причинами виникнення проблем в організації є:

- недосконалі принципи діяльності організації, структура, методи і стиль управління;

- недосконалі механізми комунікації та інформаційного забезпечення;

- незадовільний соціально-психологічний клімат у колективі;

- неефективні критерії оцінки та контролю діяльності організації, підрозділу або окремого працівника;

- непередбачувані обставини (стихійні лиха, техногенні катастрофи, політичні й економічні катаклізми).

Тому основне завдання менеджера - це ухвалення управлінського рішення, яке дозволяє ефективно і своєчасно розв'язувати/уникати проблем, які виникають під час робочого процесу.

Потреба ухвалення рішення пронизує все, що робить управлінець, формулюючи цілі та досягаючи певних результатів. Тому розуміти природу ухвалення рішень важливо для кожного, хто хоче мати успіх у мистецтві управління.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме 3.1. Сутність управлінських рішень:

 1. 10. СУТНІСТЬ ВІДСОТКІВ
 2. ТЕМА 11. ПРОЦЕС ВИРОБЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 3. Практичне заняття 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ
 4. Практичне заняття 12. ПРОЦЕС ВИРОБЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 5. ГЛОСАРІЙ
 6. 1.1. Сутність і значення менеджменту
 7. Розділ 3. УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ
 8. 3.1. Сутність управлінських рішень
 9. 3.2. Класифікація управлінських рішень
 10. 3.3. Процес ухвалення управлінських рішень
 11. 4.1. Сутність планування як функції управління