<<
>>

7.1. Сутність та призначення контролю

Контроль є однією з основних функцій менеджменту. Діяльність організації потребує, щоб контроль, як і планування, з яким він найтісніше пов'язаний, був безперервним процесом.

Контроль - це процес, за допомогою якого керівництво організації визначає правильність та ефективність своїх рішень і відповідних коректив.

Менеджери починають здійснювати функцію контролю після формулювання цілей і завдань. Без контролю чітке виконання управлінських завдань ускладнюється. Контроль є невід'ємним складником сутності організації.

Сутність контролю можна розглядати з різних точок управлінських позицій:

Контроль як процес, що забезпечує досягнення стратегічних цілей організації.

^Вид управлінської діяльності із забезпечення процесу, за допомогою якого керівництво організації визначає, наскільки правильні його управлінські рішення, а також напрями здійснення необхідних коректив.

^ Функція менеджменту, застосування якої забезпечує досягнення цілей організації за допомогою оцінки, аналізу

результатів діяльності та внесення необхідних коректив у виробничий процес.

Об'єктивність і потрібність контролю як функції менеджменту визначають такі фактори:

- невизначеність впливу чинників зовнішнього і внутрішнього середовищ;

- небезпека виникнення кризових ситуацій;

- підтримка успіху організації.

Контроль як функція менеджменту повинен бути всеосяжний, оскільки є елементом процесу управління, невід'ємною частиною посадових обов'язків керівників різних рівнів.

Розрізняють об'єкти та суб'єкти контролю.

Об'єктами контролю є:

- цілі і місія організації (контролюють попередні і підсумкові результати, які цілі досягнуто, за допомогою яких методів і ресурсів);

- стратегічний портфель бізнесу підприємства (контролюють діяльність господарських підрозділів для визначення перспективних з позиції прибутковості);

-загальні функції організації (наприклад, аналіз маркетингової функції полягає у контролюванні динаміки зростання обсягів продажу, впливу на попит та збільшення частки ринку; контроль фінансової функції спрямовано на аналіз темпів залучення інвестицій і скорочення витрат тощо);

- параметри діяльності (здійснюють контроль та прогнозування конкретних видів економічної діяльності організації, а саме показників обсягів продажу, частки ринку, розширення/звуження клієнтської бази, зменшення/ збільшення витрат на виробництво тощо);

- управлінські рішення (контролюють результативність та процес їх ухвалення;

- персонал (контролюють рівень виконання функціональних обов'язків).

Суб'єктами контролю виступають: державні та відомчі органи; колективні та колегіальні органи управління; громадські організації; лінійні та функціональні менеджери.

Завданнями контролю як функції менеджменту є:

• превентивне реагування на зміну чинників підпри­ємницького середовища;

• забезпечення досягнення цілей і місії організації;

• обмеження нагромадження непрофесійних управлінських рішень;

• подолання та запобігання організаційним проблемам;

• мінімізація витрат.

Отже, контроль - це процес, що забезпечує досягнення стратегічних цілей організації.

Основна мета контролю полягає в забезпеченні виконання стратегії, дотриманні основних параметрів діяльності, виконанні управлінських рішень підрозділами та окремими виконавцями.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме 7.1. Сутність та призначення контролю:

 1. 5.1. Економічна сутність державного кредиту
 2. 17.1. Сутність і завдання статистики фінансів галузей національної економіки
 3. 2.1. Сутність, характерні риси та завдання статистики державних фінансів
 4. 7.1. Сутність, функції страхування та завдання його статистичного вивчення
 5. 8.1. Сутність, предмет і завдання статистики фінансів підприємств
 6. 2.6. Необхідність і сутність бюджетного обліку та звітності
 7. 10. СУТНІСТЬ ВІДСОТКІВ
 8. 10.1. Сутність відсотків і відсоткових ставок
 9. Практичне заняття 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ
 10. 1.1. Сутність і значення менеджменту
 11. 3.1. Сутність управлінських рішень
 12. 4.1. Сутність планування як функції управління
 13. 5.1. Сутність функції організації та базові передумови побудови структур управління
 14. 6.1. Сутність мотивації як функції управління
 15. 7.1. Сутність та призначення контролю
 16. 11.1. Сутність та моделі лідерства
 17. 8.2 СУТНІСТЬ, СУБ'ЄКТ ТА ОБ'ЄКТ УПРАВЛІНСЬКОГО РИЗИКУ. ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ
 18. § 1. Поняття, сутність та принципи державного регулювання сільського господарства в Україні
 19. § 1. Поняття, сутність, принципи виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного господарювання та її правове регулювання. Спеціалізація сільськогосподарських підприємств