<<
>>

4.1. Сутність планування як функції управління

Планування - це вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації, шляхи і способи його досягнення. Загальний зміст планування полягає в проектуванні бажаного майбутнього стану.
Функція «Планування» відіграє велику роль в координації діяльності підприємства, тому що складання плану завжди розглядають як початковий процес етапу управління.

Планування передбачає вибір мети, розробку шляху її досягнення та просування цим шляхом. У менеджменті планування - це конкретизація цілей управління в системі показників господарської діяльності підприємства та розробка тактики виробничої і управлінської діяльності.

Для здійснення процесу планування потрібно:

• сформулювати цілі, до яких прагне організація;

• визначити шляхи досягнення встановлених цілей;

• поставити завдання перед підрозділами організації та конкретними виконавцями.

Процес планування складається з таких етапів:

• цілевстановлення;

• прогнозування;

• моделювання;

• програмування.

Процес планування є інструментом, який допомагає у процесі управлінських рішень. Його мета полягає в забезпеченні нововведень та змін на підприємстві, щоб адекватно реагувати на зміни в зовнішньому середовищі. План - обов'язкова передумова успішної діяльності підприємства; він є процесом підготовки подальших дій підприємства. Процес планування реалізують у такій логічній послідовності:

Важливим напрямом планування в організації є формування бізнес-плану (структуру бізнес-плану наведено в додатку В).

Спланувати бізнес - це оцінити можливості, потребу і обсяги випуску конкурентоспроможної продукції, визначити місткість ринку і його конкретного сегмента, оцінити попит на продукцію, яку випускає підприємство, результативність його роботи на ринку.

Бізнес-план - це економічне обґрунтування діяльності підприємства, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому.

Він складається для діючого підприємства з нового виду діяльності або продукції для нового підприємства.

Бізнес-план містить оцінку підприємницької діяльності підприємства і цільову оцінку кон'юнктури ринку, є програмою дій підприємця, необхідним робочим інструментом проектно- інвестиційних рішень і внутрішньофірмового планування, який використовують у всіх сферах підприємництва. Він актуальний як і для новостворюваних фірм, так і для фірм, які вже працюють.

Метою бізнес-планування є:

• визначення рівня стійкості підприємства;

• виявлення сильних та слабких сторін підприємства;

• конкретизація стратегії розвитку через систему кількісних і якісних показників;

• забезпечення підтримки інвесторів та акціонерів;

• зниження ризиків підприємницької діяльності.

Бізнес-план розробляють для пошуку подальших резервів

зменшення витрат і зростання доходів для забезпечення зростання прибутків підприємства. Бізнес-план є специфічним документом, що описує основні аспекти майбутньої діяльності підприємства. При цьому при розробці бізнес-плану особливу увагу слід приділяти не тільки визначенню очікуваного обсягу прибутку від реалізації бізнес-ідеї, а й вивченню умов на ринку цих послуг, виявленню можливостей розширення обсягів їх реалізації у майбутньому, можливих джерел фінансування.

У бізнес-плані міститься ретельний аналіз компанії, її матеріальних, трудових, виробничих і фінансових ресурсів, а також дані про минулу діяльність компанії та її поточний стан на ринку. В бізнес-плані також подано докладно складені форми звіту про прибутки і збитки, балансу і звіту про рух готівки за прогнозами на один-три роки наперед і роблять менш детальні прогнози на віддалені терміни. У документі докладно викладено стратегію і поставлені завдання підприємства, відповідно до яких згодом аналізуватимуть результати роботи компанії.

Також бізнес-план повинен вміти складати кожен потенційний підприємець. У документі потрібно розмістити всю інформацію про товар чи послугу, які пропонуватиме новостворене підприємство, ринковий потенціал, можливу конкуренцію, ресурси, потрібні для виробництва (персонал, приміщення, устаткування, матеріали, техніка тощо), необхідний капітал (інвестиції, операційні ресурси) і наявний капітал, потреби у фінансах (позики, гранти), заплановану оборотність засобів і результати діяльності на три - п'ять років. Бізнес-план включатиме всю інформацію про те, як має розвиватися бізнес, і є абсолютно обов'язковим для контролю прогресу розвитку підприємства.

Він є обов'язковим для багатьох суб'єктів економічної діяльності:

- підприємця (власника) - як орієнтир у його діяльності;

- майбутніх компаньйонів і співробітників, яких перед­бачають залучати до справи;

- банкірів та інвесторів, чиї послуги передбачено в процесі реалізації проекту;

- найманих менеджерів, коли вони здійснюють керівні функції.

До функцій бізнес-плану належать:

- всебічне інформування про підприємство, передусім, про мету його діяльності, стабільність і ефективність;

- характеристика особливостей виробничого процесу на підприємстві;

- всебічна характеристика товарів або послуг;

- обґрунтування прогнозу розвитку виробництва і під­приємства, його конкурентних позицій;

- комплексне дослідження ринку відповідних товарів, послуг;

- обґрунтування економічної ефективності підприємства;

- аналіз професійного рівня, ділової компетенції управ­лінського персоналу.

Бізнес-план містить 9-11 розділів, і це такі:

1. Вступ (загальна характеристика майбутньої діяльності).

2. Характеристика продукції (послуг) та аналіз ситуації у сфері майбутньої діяльності:

- основні параметри, технічні характеристики продукції, відмінності її від інших видів;

- фотографії майбутніх видів продукції, малюнки, дизайн;

- ціна, собівартість, можливий обсяг виробництва, очіку­ваний прибуток;

- поточна ситуація у сфері діяльності й тенденції її розвитку.

3. Оцінка ринку збуту і конкуренції:

- покупці, споживачі;

- виробники аналогічних товарів, конкуренти;

- умови та обсяги продажу, доходи, механізм запровадження у виробництво нових моделей, технічний сервіс, реклама;

- характеристика продукції конкурентів;

- рівень цін на ринку і в конкурентів;

- способи отримання інформації про конкурентів (теле­бачення, преса, Інтернет, промислове шпигунство тощо).

4. Стратегія маркетингу:

- схема розповсюдження і канали збуту товарів (сегментація);

- ціноутворення;

- реклама;

- методи стимулювання продажу;

- організація обслуговування клієнтів;

- формування громадської думки про товари;

- спосіб продажу товарів (свої магазини згідно з договорами тощо);

- прогноз збуту нової продукції.

5. План виробництва:

- характеристика виробничої бази, виробничого процесу, суміжників;

- виробничі площі та потужності;

- порядок отримання сировини, матеріалів, комплектування;

- наявність кооперації;

- спеціалізація;

- обладнання, технологія;

- виробнича схема підприємства;

- оцінка витрат на виробництво.

6. Організаційний план:

- організаційна структура управління, розподіл обов'язків, делегування повноважень;

- персонал (адміністративний, виробничий і т. п.);

- оплата праці;

- дані про партнерів, суміжників, посередників, пайовиків, акціонерів, їхня відповідальність за результати діяльності.

7. Юридичний план:

- форма підприємництва;

- форма власності;

- правовий статус підприємства;

- участь в об'єднаннях організацій;

- наявність дочірніх структур.

8. Оцінка ризику і страхування:

- слабкі ланки в організації;

- види і джерела ризику;

- оцінка ймовірності появи нових технологій та альтернативних стратегій;

- заходи щодо зменшення ризику, вибір страхової фірми.

9. Фінансовий план:

- прогноз обсягів реалізації;

- прогноз доходів;

- прогноз витрат;

- баланс грошових витрат і надходжень;

- таблиця доходів і витрат (доходи від продажу товарів, затрати на виробництво, сумарний прибуток, загальновироб- ничі витрати, чистий прибуток);

- зведений баланс активів і пасивів;

- графік досягнення беззбитковості (точка самоокупності);

- джерела і використання коштів;

- засоби розширення підприємства;

- кредитування (можливості);

- акціонування.

На титульній сторінці бізнес-плану вказують назву та адресу організації, дані про засновників, сутність і кошторисну вартість проекту, межу секретності тощо, а в додатках подають копії контрактів, ліцензій та інших документів.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме 4.1. Сутність планування як функції управління:

 1. 2.6. Необхідність і сутність бюджетного обліку та звітності
 2. ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ
 3. ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
 4. ТЕМА 14. УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ
 5. Практичне заняття 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ
 6. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
 7. 1.1. Сутність і значення менеджменту
 8. 3.1. Сутність управлінських рішень
 9. 4.1. Сутність планування як функції управління
 10. 5.1. Сутність функції організації та базові передумови побудови структур управління
 11. 6.1. Сутність мотивації як функції управління
 12. 7.1. Сутність та призначення контролю
 13. 10.2. Стратегічне управління людськими ресурсами. Планування людських ресурсів