<<
>>

4.2. Стратегічне та оперативне планування

Беручи до уваги масштаб передбачення перспективи організації, виділяють стратегічне (понад рік) і оперативне (поточне) планування (до року) (рис. 8). Стратегічне планування полягає у виборі вектора розвитку організації - її стратегії.

Стратегічне планування є головним засобом визначення, розроблення курсу розвитку організації для реалізації її місії, досягнення цілей тощо.

Стратегічне планування - різновид управлінської діяльності, який полягає в реалізації комплексу заходів, пов'язаних із визначенням стратегії діяльності організації, тобто комплексного плану перспективного розвитку організації.

За своїм змістом стратегічне планування передбачає: формулювання місії; визначення цілей організації; аналіз її стану на засадах оцінки факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ; оцінку стратегічних альтернатив (можливостей) і вибір стратегії діяльності.

Стратегічне планування є складним процесом, який охоплює декілька етапів (рис. 9).

Етап 1 Етап 2

Інформаційне Встановлення

забезпечення > місії та цілей

стратегічного організації планування

Рис. 9. Схематична модель стратегічного планування

Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування. Полягає в підборі, класифікації та підготовці до використання інформації щодо розроблення стратегії, яка надасть досить повну

та об'єктивну характеристику факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, можливих стратегій, методичного забезпечення. Дуже важливою при цьому є обов'язковість використання сучасних інформаційних технологій.

Етап 2. Встановлення місії та цілей організації. Місія - це головне призначення, чітко сформульована причина функціонування організації на ринку, на основі яких формують основні напрями та орієнтири її діяльності Сформулювавши місію, організація знаходить ринкову нішу, яка відрізняє бізнес та виокремлює стосовно конкурентів. Формулювання, усвідомлення місії організацією є важливим орієнтиром і критерієм оцінки її діяльності

Цілі - це конкретний очікуваний стан організації. Вони поділяються на довгострокові (п'ять і більше років), середньострокові (один - п'ять років) і короткострокові ( до року) (рис. 10).

( ВИБІР МІСІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ )

___________________________ 1___________________________

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

ДОВГОСТРОКОВІ СЕРЕДНЬОСТРОКОВІ КОРОТКОСТРОКОВІ

Рис. 10. Схема формування цілей організації

Цілі охоплюють усі сфери організаційного, виробничо- господарського, економічного функціонування організації. Можлива система цілей:

• прибутковість (наприклад, збільшення прибутку підприємства наступного року на 4%).

• ринки (наприклад, збільшення частки ринку протягом року до 15%).

• ефективність (наприклад, зниження собівартості продукції на 3%).

• рентабельність (наприклад, досягнення показника рентабельності реалізації 15%);

• продукція (наприклад, впровадження у виробництва нової моделі автомобіля протягом наступних двох років);

• продуктивність (наприклад, збільшення виробітку продукції в розрахунку на одного працівника на 6,4%);

• фінансові ресурси (наприклад, збільшення частки власного капіталу наступного року до 65%);

• виробничі потужності, будівлі та споруди (наприклад, збільшення виробничої потужності до 10 тис.

од. продукції на місяць протягом трьох років);

• інновації (наприклад, закупівля наступного року патенту на...);

• організаційні зміни (наприклад, створення матричної структури управління);

• трудові ресурси (здійснення підвищення кваліфікації працівників);

• соціальна відповідальність (наприклад, придбання путівок працівникам для санаторного лікування).

Формуючи системи цілей, слід мати на увазі, що вони повинні:

- бути конкретними і підлягати вимірюванню;

- охоплювати всі рівні організації (ієрархічні);

- мати різну тривалість (довгострокові...);

- бути досяжними і зрозумілими;

- бути взаємодоповнювальними та взаємоузгодженими тощо.

Етап 3. Вибір методів аналізу факторів зовнішнього і

внутрішнього середовища. На цьому етапі використовують такі методи дослідження, як порівняння, експертні оцінки, системний аналіз, статистичне і соціологічне дослідження тощо.

Етап 4. Оцінка та аналіз факторів зовнішнього середовища.

Етап 5. Оцінка та аналіз факторів внутрішнього середовища.

Етап 6. Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних рішень. Суть його полягає у визначенні найважливіших показників (економічних, технічних, соціальних тощо), які найповніше характеризують очікувані стратегії та виявлені тенденції їх зміни, а також у доборі потрібних проектних заходів, що забезпечують формулювання стратегії.

Етап 7. Формування варіантів стратегій (стратегічних альтернатив). Особливість цього етапу полягає у розробленні можливих для організації варіантів стратегічних планів, тобто базових стратегій або окремих складників одного стратегічного плану.

Етап 8. Вибір стратегії на засадах формування управлінського рішення. Є найважливішим етапом стратегічного планування. Полягає у виборі оптимальної стратегії діяльності організації на основі оцінювання таких факторів: очікувана ефективність, рівень ризику, ринкова ситуація, вплив минулих стратегій, вплив власників, залежність від фактора часу, вплив зовнішнього і внутрішнього середовищ тощо.

Етап 9. Оцінка стратегії на предмет відповідності встановленим критеріям. Полягає у з'ясуванні її відповідності місії і цілям організації, а також у перевірці правильності добору методів аналізу зовнішнього і внутрішнього середовищ. Це забезпечує, з одного боку, очікувану цілеспрямованість стратегії, а з другого - достовірність аналізу вихідної інформації.

Правильно обрана, своєчасно скоригована стратегія є однією із запорук успішної діяльності організації. Кінцевим результатом стратегічного планування, як будь-якої іншої функції менеджменту, є розроблені методи менеджменту, ухвалені конкретні управлінські рішення, а також затверджені певні показники (рівень прибутків, обсяг реалізації, величина витрат, рентабельність тощо) діяльності організації. Стратегічне планування визначає, чого і коли прагне досягнути організація. Саме тому важливо знати, як реалізувати стратегію, тобто забезпечити ефективне оперативне (поточне) планування.

Оперативне (поточне) планування є логічним розвитком стратегічного планування, способом реалізації стратегії організації для утвердження її місії. Оперативне планування - різновид управлінської діяльності, якии полягає в реалізації комплексу заходів, пов'язаних із розробленням оперативного плану для реалізації стратегії. Графічну модель процесу оперативного планування наведено на рис. 11.

Етан 1 І нформ а ці й не забезпеч єн ня операти иного (иоточ мого) планупан ня; підбір даних, що

ха ра Естер изу- н їг ь стратегію організації

Етан 2 О цін ка та аналіз

і слабких пози пій організації

Етан З її и бір і форму нання нланоних паралі стрій (гистелі и

ЄКОНОИІН іі ИХ,

технологій них, соціал[>н их та

інших по казн и кі іі)

Етан -1 Формунан ня бюджету (бввджету- нап ня )

Етап 7 її и бір наріанта оператиЕіного плану, що

!!ІД[]ОіїіДаГ. ІІ|ИІ іі НЯТІЙ

страт ег її

Етан Іі Форму ІіаН НЯ ілтрнати еін их іі арі а еі тії; операти !!іі их плані іі

Етан ї її и бір адміністратинн их [іііжє. ііеі (такти ки,

НОЛ ІТИ КИ, Процедур:

праіїил тощо)

Рис. 11. Схематична модель оперативного (поточного) планування

Розглянувши сутність стратегічного та оперативного планування, зазначмо, що для забезпечення ефективності системи управління діяльністю підприємства, що забезпечує не тільки поточну результативність діяльності, а И створення потенціалу конкурентоспроможності у майбутньому, обов'язковим є чітке узгодження функціональних підсистем управління в рамках їх безперервної взаємодії, яке здійснюють за допомогою формування відповідного механізму управління, що являє собою найактивнішу складову частину менеджменту підприємства загалом.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме 4.2. Стратегічне та оперативне планування:

 1. 11.2 ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
 2. 10.4. Финансовая стратегия и ее роль в управлении финансовым планированием
 3. 13.1. ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЕМ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
 4. ТЕМА 6. ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
 5. ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
 6. ТЕМА 14. УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ
 7. Практичне заняття 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ
 8. Практичне заняття 7. ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ
 9. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
 10. ГЛОСАРІЙ
 11. 4.2. Стратегічне та оперативне планування
 12. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 13. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 14. 10.2. Стратегічне управління людськими ресурсами. Планування людських ресурсів
 15. ГЛОСАРІЙ
 16. 1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПІДСИСТЕМ МЕ­НЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ