<<
>>

Рекомендована література та корисні посилання

Батюк Б. Б. Стилі лідерства в управлінських рішеннях [Електронний ресурс]. -

1.Бендас Т. В. Психология лидерства. / Бендас Т. В. - СПб.: Пітер, 2009. - 431 с.

2. Берн Ш. Гендерная психология.

/ Берн Ш. - СПб.: Прайм - ЕВРОЗНАК, 2001. - 320 с.

3. Гріфін Р. В. Основи менеджменту: підручник // Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. - Львів: БаК, 2009. - 430 с.

4. Довгань Л. Є. Менеджер - підготовка і перепідготовка. / Довгань Л. Є., Нємцов В. Д. - К.: МП «ОКО», 2003. - 126 с.

5. Драйден Г. Революція в навчанні / Драйден Г., Вос Дж. - Львів: Літопис, 2005. - 542 с.

6.Дзвінчук Д. Освіта в історико-філософському вимірі: тенденції розвитку та управління / Дзвінчук Д. - К.: Нічлава, 2006. - 378 с.

7. Завадський Й. С. Менеджмент: - Т.1 / Завадський Й. С. - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу. - 2007. - 543 с.

8. Клецина И. С. Гендерная психология та направления развития: практикум / И. С. Клецина. - СПб., 2003. - 471 с.

9. Кремень В. Г. Філософія управління / В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч, Пономарьов О. С. - Харків : НТУ «ХПІ», 2008. - 524 с.

10. Кудряшова Є. В. Лідер і лідерство: дослідження лідерства у сучасній західної суспільно-політичної думки. / Кудряшова Є. В. - К: Вид-во ПМПУ, 2006. -256 с.

11. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: навч. посібник. / Лозниця В. С. - К.: КНЕУ. 1997. - 248 с.

12. Микитко О. Г. Вплив гендерних стереотипів на статус жінки лідера в сучасному українському суспільстві / О. Г. Микитко// Українська національна ідея: реалії те перспективи розвитку. - 2009.

- 135-139 c.

14. Салига С. Я. Основи менеджменту: Навч. посібник. / Салига С. Я.- К.: «ОКО», 2004. - 140 с.

15. Свердлюк. Я. І. Жінки в політиці: міжнародний досвід для України / Я. І. Свердлюк. - К.: Атіка, 2006. - 145 С.

16. Сергій О. М. Гендерні особливості мененджменту

17. Ситник Й. С. Концептуальні засади інтелектуалізації систем менеджменту підприємства [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

18.Туленков М. В. Вступ до теорії та практики менеджменту: Навч. посібник. / Туленков М. В. - К.: МАУП, 2008. -136 с.

19. Філонович С. Р. Лідерство і практичні навики менеджера / С. Р. Філонович, Л. Є. Миронова. - К.: ИНФА-М, 2000. - 203 c.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме Рекомендована література та корисні посилання:

 1. Рекомендована література та корисні посилання
 2. Рекомендована література та корисні посилання
 3. Рекомендована література та корисні посилання
 4. Рекомендована література та корисні посилання
 5. Рекомендована література та корисні посилання
 6. Рекомендована література та корисні посилання
 7. Рекомендована література та корисні посилання
 8. Рекомендована література та корисні посилання
 9. Рекомендована література та корисні посилання
 10. Рекомендована література та корисні посилання
 11. Рекомендована література та корисні посилання
 12. Рекомендована література та корисні посилання
 13. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 14. Рекомендована література та корисні посилання