<<
>>

Рекомендована література та корисні посилання

Балабанова Л. В. Організація праці менеджера. Підручник. 2-е видання, перероб. та допов./ Балабанова Л. В., Сардак О. В. - «Професіонал», 2007. - 416 с.

1. Бодди Д. Основи менеджмента / Бодди Д., Пзйтон Р.

- СПб: Питер, 2006 - 816 с.

2. Большаков А. С. Современный менеджмент: Теория и практика. / Большаков А. С., Михайлов В. И. - СПб. И др.: ПИТЕР. 2010. - 416 с.

3.Виханский О. С. Менеджмент / О. С. Виханский, А. И. Наумов.

- 3-є. вид. - М.: Гардарика, 2010. - 230 с.

5. Данюк В. М. Організація праці менеджера: навч. посібник /

B. М. Данюк. - К.: КНЕУ, 2006. - 276 с.

6. Кравченко В. О. Організація праці менеджера. Навчальний посібник. / Кравченко В. О., Пучкова С. І., Тупак С. М. - Одеса: ОКФА, 2011. - 230 с.

7.Кузьмін О. Е. Основи менеджменту: підручник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: «Академвидав», 2007. - 464 с.

8. Лесько О. Й. Етика ділових відносин: навч. посіб. / Лесько О. Й., Прищак М. Д., Залюбовська О. Б. та ін.- Вінниці:ВНТУ, 2011. - 309 с.

9. Менеджмент організацій: підручник / За заг. ред. Федулової Л. І.

- К.: «Либідь», 2003. - 167 с.

10. Рульєв В. А. Менеджмент: навч. посібник / В. А. Рульєв,

C. О. Гуткевич. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 193 с.

11. Українська дипломатична енциклопедія: у 2-х томах / ред. кол. Л. В. Губерський та ін. - К.: Знання України, 2004. - 456 с.

11. Харчишина О. В. Концепція організаційної культури підприємств: ретроспективний аналіз та перспективи практичного застосування. -

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме Рекомендована література та корисні посилання:

 1. Рекомендована література та корисні посилання
 2. Рекомендована література та корисні посилання
 3. Рекомендована література та корисні посилання
 4. Рекомендована література та корисні посилання
 5. Рекомендована література та корисні посилання
 6. Рекомендована література та корисні посилання
 7. Рекомендована література та корисні посилання
 8. Рекомендована література та корисні посилання
 9. Рекомендована література та корисні посилання
 10. Рекомендована література та корисні посилання
 11. Рекомендована література та корисні посилання
 12. Рекомендована література та корисні посилання
 13. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 14. Рекомендована література та корисні посилання