<<
>>

Рекомендована література та корисні посилання

1. Агафонова Л. Г. Підготовка бізнес-плану: практикум /Л. Г. Агафонова, О. В. Рога. - К.: Знання, 2000,- 158 с.

2. Барроу К. Бізнес-план: практичний посібник/ пер. з англ. К. Барроу, П.

Барроу, Р. Браун - К.: Знання, КОО, 2001. - 285 с.

3. Бартошук О. В. Концептуальні підходи до формування стратегії розвитку туристичної галузі / О. В. Бартошук // Економічний часопис - XXI, №4.-2012.- електронний ресурс: режим доступу http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/ 123456789/48215/11-Bartoshuk.pdf?sequence=1

4.Василенко В. А. Стратегічне управління: навчальний посібник/ В. А. Василенко, Т. І. Ткаченко - К: ЦУЛ, 2003. - 396 с.

5. Грещак Г. М. Внутрішній економічний механізм підприємства: навчальний. посібник / Г. М. Грещак, Гребешкова; О. С. Коцюба - К.: КНЕУ, 2001. - 228 с.

6. Друккер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / пер. з англ. - К.: Україна, 2008. - 390 с.

7. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: навч. посіб / А.М. Єріна - К.: Университетская книга, 2009. - 170 с.

8. Корінько М. Д. Оцінка результатів диверсифікації діяльності підприємства: монографія / М. Д. Корінько - К., 2006. - 157 с.

9. Крючкова І. В. Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування. за ред. І. В. Крючкової. - К: ІЕП НАН України; X.: Форт, 2000. - 336 с.

10. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: монографія/ Л. А. Лахтіонова - К.: КНЕУ, 2009. - 387 с.

11.Лопушинская Г. К. Планирование в условия рынка: учебное пособие / Г. К. Лопушинская - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К». - 2003. - 252 с.

12. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: навчальний посібник / Т. В. Майорова - К.: ЦУЛ, 2003. - 376 с.

13.Мартюшева Л. С. Антикризове управління підприємством як процесне явище /Л. С. Мартюшева, А. Б. Мілованова, О. В. Рога. - К.: Знання, 2000. - 170 с.

14. Москалюк В. Є. Планування діяльності підприємства: навчальний посібник / За ред. В. Є. Москалюка - К.: КНЕУ, 2002. - 252 с.

15. Покропивний С. Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навчально-методичний посібник/С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь Г. О. Швиданенко, О. Г. Дерев'янко. - 2-ге вид., доповн. - Ірпінь: КНЕУ, 2002. - 379 с.

16. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. / За ред. С. Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001.Ї 528 с.

17. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу : монографія / [Т. І. Ткаченко, С. В. Мельниченко, М. Г. Бойко та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 596 с.

18. Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства: навчальний посібник / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб - К.: Каравела, 2003. - 432с.

19. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства: навчальний посібник / Л. А. Швайка. - Львів: Магнолія плюс, 2004. -451 с.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме Рекомендована література та корисні посилання:

 1. Рекомендована література та корисні посилання
 2. Рекомендована література та корисні посилання
 3. Рекомендована література та корисні посилання
 4. Рекомендована література та корисні посилання
 5. Рекомендована література та корисні посилання
 6. Рекомендована література та корисні посилання
 7. Рекомендована література та корисні посилання
 8. Рекомендована література та корисні посилання
 9. Рекомендована література та корисні посилання
 10. Рекомендована література та корисні посилання
 11. Рекомендована література та корисні посилання
 12. Рекомендована література та корисні посилання
 13. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 14. Рекомендована література та корисні посилання