<<
>>

7.2. Процес контролю

Процес контролю на підприємстві складається з декількох етапів, на кожному з яких реалізують комплекс певних заходів

Рис.

18. Етапи контролю

На першому етапі відбувається визначення параметрів функціонування і розвитку організації, які потрібно контролювати. Ці параметри на практиці набувають вигляду стандартів і нормативів.

Цей етап процедури контролю демонструє чіткий взаємозв'язок планування і контролю.

Етап розробки стандартів і критеріїв характеризується наявністю часових обмежень виконання роботи;

конкретизацією критеріїв; забезпеченням реальності показників; забезпеченням можливості прогнозування показників і результатів.

Наприклад, легко встановити критерії результативності для таких показників, як прибуток, обсяги продажу, вартість матеріалів, що піддаються кількісному вимірюванню. Але підвищення морального рівня, задоволеність роботою неможливо виміряти в числах, тому використовують інші вимірювання - плинність кадрів у відсотках, низьку частоту звільнень тощо.

На другому етапі створюють модель системи управління організацією, на якій відображають потоки ресурсів, інформації, точки проміжних і кінцевих результатів, так звані «точки контролю».

Третій етап процесу контролю полягає в аналізі інформації про реально досягнуті результати і порівняння з чинними нормативами, що дозволяє визначити відхилення від стандартів, наскільки вони перебувають в межах допустимого і чи не час здійснювати коригувальні дії.

На цьому етапі менеджер повинен визначити, наскільки досягнуті результати відповідають очікуванням. Ухвалюють рішення, наскільки допустимі або відносно безпечні виявлені відхилення від стандартів.

Дають оцінку, яка служить основою для рішення про початок дій.

Діяльність, яку здійснюють на цій стадії контролю, є найзначущішою частиною всієї системи контролю.

Порівнюють досягнуті результати з розробленими стандартами за такими стадіями, як:

- встановлення масштабу допустимих відхилень і принципів вимірювання конкретних результатів: показник результативності дає чітку мету для подальших дій і напрямів діяльності;

- вимірювання результатів: дає можливість встановити, наскільки вдалось дотриматися встановлених стандартів;

- передавання і розповсюдження інформації про конкретні результати. Менеджер ухвалює рішення щодо виду та обсягу інформації, що є необхідною для ухвалення управлінського рішення. Передача та поширення інформації відіграє ключову роль в забезпеченні ефективності контролю;

- оцінка інформації про отримані результати;

- обґрунтування висновків - порівняння результатів і стандартів.

Четвертий етап процесу контролю полягає у коригуванні діяльності організації, модифікації цілей, перегляді планів, перерозподілі завдань, вдосконаленні технології виробництва й управління.

На цьому етапі менеджер повинен вибрати правильну лінію поведінки, ухвалюючи рішення щодо подальших кроків:

- невжиття заходів;

- усунення відхилень;

- перегляду стандартів. Стандарти можуть бути не­реальними, оскільки вони базуються на планах. А плани - це прогнози на майбутнє. При перегляді планів, переглядаються і стандарти.

- поєднання кількох попередніх підходів.

Тривалість і регулярність контролю певною мірою залежить від завдань і поставленої мети.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме 7.2. Процес контролю:

 1. 10.4. Місце і роль Контрольно-ревізійної служби у здійсненні державного фінансового контролю
 2. Экономический и финансовый анализ как метод обоснования и контроля за исполнением бизнес-плана
 3. § 1. Понятие финансового контроля, его принципы
 4. § 1. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
 5. § 2. Види римського цивільного процесу
 6. Тема 9.3. Контроль и ответственность в юридическом процессе Процессуальные гарантии
 7. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
 8. ТЕМА 9. КОНТРОЛЬ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
 9. ТЕМА 11. ПРОЦЕС ВИРОБЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 10. Практичне заняття 10. ФУНКЦІЯ КОНТРОЛЮ
 11. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
 12. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
 13. ГЛОСАРІЙ
 14. 7.1. Сутність та призначення контролю
 15. 7.2. Процес контролю
 16. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 17. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 18. 2.4 ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ОСНОВНИХ ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СТАДІЇ ВИНИКНЕННЯ ЗМІН
 19. 4.1 ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ
 20. 7.4 ЛЮДИНА ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІНСЬКОГО СЛУЖБО­ВОГО КОНТРОЛЮ