>>

ПЕРЕДМОВА

Менеджмент - це самостійний вид професійної діяльності, спрямований на досягнення управлінських цілей на основі раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів. Менеджмент - це вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки людей, що працюють в організації.
Менеджмент як самостійна дисципліна забезпечує ефективне управління організацією на наукових принципах.

Менеджмент як наука відноситься до економіко- організаційних, соціально-психологічних наук, оскільки вивчає стосунки і зв'язки людей в управлінні бізнес-процесами на підприємствах. Вивчення менеджменту створює базу для розуміння стосунків між людьми, які становлять складний комплекс стійких взаємозв'язків і взаємодії робочого персоналу. З цих позицій можна зазначити, що актуальність професійної підготовки кадрів для здійснення управлінської діяльності набуває особливого значення.

У циклі управлінських блоків дисципліна «Основи менеджменту» займає вагому позицію, оскільки основоположним чинником вивчення менеджменту є розуміння сутності управління як діяльності для керівництва спільною працею.

Метою вивчення дисципліни «Основи менеджменту» як базового курсу є формування у майбутніх фахівців сучасної системи поглядів і спеціальних знань у сфері управління для забезпечення ефективної господарської діяльності підприємства.

Головними завданнями курсу «Основи менеджменту» є:

• формування у студентів теоретичних знань про управління;

• закладення потенціалу інтеграції знань, що визначають професіоналізм діяльності сучасного менеджера;

• освоєння студентами загальнотеоретичних положень управління соціально-економічними системами, формування інноваційного підходу до управління, формування розуміння управління як професійної діяльності, що вимагає глибоких теоретичних знань;

• набуття студентами здатності розв'язувати господарські, соціальні, економічні та психологічні проблеми з використанням управлінських технологій;

• опанування студентами вмінь визначати місію, стратегічні цілі та завдання управління;

• формування у студентів навичок щодо вибору стилю управління для послаблення конфліктів в організаціях.

У процесі засвоєння дисципліни буде сформовано компетенції, а саме:

знання та уявлення щодо:

- сутності основних понять менеджменту та управління;

- сутності основних функцій менеджменту;

- сутності організації та взаємозв'язку їх внутрішніх елементів і зовнішнього середовища;

- технології розроблення й ухвалення рішень в менеджменті;

- налагодження ефективної комунікації у процесі управління;

- керівництва та лідерства, стилів управління;

- ролі організаційної культури;

- етики та соціальної відповідальності в менеджменті;

- подолання опору організаційним змінам.

Уміння:

- формулювати місію організації на підставі системного аналізу потенціалу організації та впливу факторів зовнішнього середовища;

- розробляти стратегічні, тактичні й поточні плани діяльності підприємства.

Універсальні компетенції:

- здатність до ефективної комунікаційної взаємодії;

- здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення;

- здатність до системного мислення, творчого пошуку, комплексного аналізу проблеми, ухвалення рішень;

- здатність до самоменеджменту, до планування власної кар'єри;

- здатність працювати в команді;

- здатність до лідерства.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та практичні питання підготовки майбутнього фахівця для реалізації управлінських функцій. Зокрема, розглянуто теоретичні основи менеджменту з урахуванням професійних завдань менеджера. Викладено питання щодо управління організаційним оточенням. Розкрито сутність та особливості процесу ухвалення управлінських рішень. Подано матеріал щодо змістовної сутності базових функцій управління. У посібнику висвітлено матеріал, присвячений соціально-психологічним аспектам менеджменту; матеріал доповнено інформацією щодо управління організаційною культурою та змінами на підприємстві. Наведено теоретичні положення і практичні рекомендації щодо управління людськими ресурсами, командною роботою та комунікаціями в організаціях. Доведено, що принципово важливим складником управління суб'єктами господарської діяльності є формування системи екологічного менеджменту.

Структура та зміст викладеного матеріалу є логічними, оскільки змістове наповнення розділів посібника розкриває сутність менеджменту на різних ієрархічних рівнях.

Автори висловлюють глибоку вдячність докторові педагогічних наук, професорові Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Сергеєвій Ларисі Миколаївні за вагомі дидактичні поради і творчу допомогу, які сприяли поліпшенню педагогічного складника посібника; докторові педагогічних наук, професорові, головному науковому співробітнику Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Єльниковій Галині Василівні, кандидатові економічних наук, доцентові Інституту менеджменту і психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Савчук Людмилі Миколаївні, директорові ДПТНЗ «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» Потєхіній Наталії Олексіївні за інтерес, виявлений до проблеми, та рецензування цього посібника.

Посібник видано за підтримки українсько-канадського проекту «Навички для працевлаштування» та фінансової підтримки Канадської агенції з міжнародного розвитку.

| >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме ПЕРЕДМОВА:

  1. Передмова
  2. ПЕРЕДМОВА
  3. ПЕРЕДМОВА