<<
>>

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Дайте визначення понять «комунікація» та «комунікативний процес», що згадуються в розділі.

1. Назвіть основні види, групи і форми комунікацій.

2. Які є два основні канали інформаційного забезпечення керівників (оберіть один правильний варіант):

а) офіційний і неофіційний;

б) письмовий та усний;

в) формалізований і стихійний;

г) письмовий та електронний?

4.

Розташуйте чотири базові елементи у процесі обміну інформацією у певній послідовності, поставивши цифри від 1 до 4:

? повідомлення
? відправник
? одержувач
? канал

Чи важлива послідовність у процесі обміну інформацією? Обведіть відповідну відповідь та обґрунтуйте її. ТАК НІ

5. Охарактеризуйте комунікативні навички тих, хто говорить, і тих, хто слухає. Наведіть приклади.

6. Заповніть порожні місця структурно-логічної схеми, позначені запитаннями, потрібними термінами (поняттями) відповідно до змісту.

Усна комунікація відбувається у формі безпосереднього спілкування,

промов, нарад, групових дискусій, телефонних розмов ---- ' 1

Переваги: | І Недоліки:

Недоліки: ?

? І ?

Письмова комунікація здійснюється у формі наказів, розпоряджень,

оголошень, листів, звітів ; .

Переваги:

Невербальна комунікація - це така комунікація, що відбувається без використання слів. Найбільшими формами невербальної комунікації є:
)
)
)

Розвиток навичок з менеджменту

Вам потрібно аналізувати організацію (протягом семестру), щоб сприяти розвиткові ваших навичок з менеджменту. Оберіть відому торговельну організацію, можна взяти до прикладу підприємство, де ви були на практиці.

Ознайомтеся з усіма можливими джерелами інформації та:

1) назвіть по три приклади вертикальної і горизонтальної комунікації;

2) опишіть комунікативний процес ваших прикладів;

3) проаналізуйте, до якого виду групи і форми можна віднести вищезгадані комунікації.

Ситуаційне завдання

На фірмі «Оболонь» відбулася конференція, в якій брали участь менеджери відділів одного рівня. Під час підготовки до неї менед­жер А. Сохенко використовував офіційну інформацію, закріплену в документах. Емоційний менеджер О. Тітик користувався загальними відомостями з відділу, отриманими від працівників.

Безпосередньо перед виступом менеджери разом обговорили деякі питання. О. Тітик, який не застосовував у доповіді професій­них понять і термінів, але наводив приклади з практики, отримав вищу оцінку аудиторії, ніж менеджер А. Сохенко, котрий оперував професійними термінами.

Завдання

1. Які канали інформаційного забезпечення використо­вували менеджери?

2. Визначте джерело, комунікаційний канал, одержувача у формах отримання інформації.

3. З'ясуйте тип і вид комунікацій між менеджерами.

Рекомендована література та корисні посилання

1. Будзан Б. П. Ретроспектива і перспектива менедж­менту в Україні. [Електронний ресурс]/ Б. П. Вудзан. -

2. Донченко О. А. Ще один метод підвищення ефективності організації / Овчаров АХ. // Соціологія:

теорія, методи, маркетинг. - 2008. - № 4-5.

3. Михайлов С. І. Менеджмент: навч. пос. /Михайлов С. І.- 2-ге вид. перероб. і доп - К.: Ліра-К. - 2011. - 536 с.

4. Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг: навчальний посібник. /. О. Б. Моргулець. - К. : ЦУЛ, 2012. - 384 с.

5. Психологія управління в бізнесі / С. Ф. Іпатов та ін. - Х.-К., 2002.- 230 с.

6. Чмут Т. К. Культура спілкування як цілісний феномен // Пробле­ми загальної та педагогічної психологи: 36. наук, праць. - 2000. - №2.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

 1. 1.8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 3. 3.3. Навчальні завдання з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
 7. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 8. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 9. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 10. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 11. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 12. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 13. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 14. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 15. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 16. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 17. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 18. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 19. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ