<<
>>

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

I. Запитання для самоперевірки:

1. Яка роль контролю в управлінні?

2. Назвіть та проаналізуйте фактори, що визначають об'єктивність та потрібність контролю.

3. Назвіть суб'єкти та об'єкти контролю.

4. Які основні види контролю з погляду часу здійснення та виконання роботи ви знаєте?

5. Проаналізуйте взаємозв'язок видів контролю та функцій менеджменту.

6. На конкретних прикладах проаналізуйте взаємозв'язок процесів планування і контролю.

7. Які рішення в процесі контролю повинен ухвалювати менеджер на етапі порівняння досягнутих результатів з розробленими стандартами?

8. Розробіть приклад реалізації моделі процесу контролю в конкретній організації.

9. Як буде відрізнятись контроль в організації з централізованим і децентралізованим стилем управління?

10. Опишіть досвід або приклад ситуації, як контроль впливає на поведінку людей.

11. Питання на широкий вибір

Для запропонованих нижче питань оберіть одну правильну або найповнішу відповідь, обґрунтуйте та поясніть, чому інші тлумачення помилкові.

1. Контроль у менеджменті - це:

A. Те, що дозволяє утримувати працівників у певних межах.

Б. Процес забезпечення досягнення організацією своєї

мети.

B. Нагляд за діями співробітників.

2. Функція контролю - це здатність управління:

А. Виявити проблему незалежно від того, розв'яжуть її завчасно чи ні.

Б. Виявити проблему і відповідно скоригувати діяльність організації до того, як вона переросте в кризу.

3. Функцію контролю повинні здійснювати:

A. Менеджери, які займаються тільки цим.

Б. Лінійні менеджери вищого рангу.

B. Усі менеджери.

Ситуаційно-аналітична вправа до розділу 7

Сьогодні особливого значення набуває контроль за виконанням планів підприємства. Мета контролю - переконатися у досягненні намічених результатів (запланованих показників). Контроль здійснюють менеджери всіх рівнів.

За потреби ухвалюють рішення з виправлення ситуації.

Використовуючи інформацію рис. 19 «Етапи процесу контролю», дайте відповіді на запитання.

Запитання:

1. Як удосконалювати систему контролю в бізнесі?

2. Які особливості в організації контролю за діяльністю підприємства загалом та за діяльністю структурних підрозділів характерні для вітчизняної практики?

3. Які етапи та елементи контролю, на вашу думку, мають особливе значення для забезпечення результативної роботи підприємства?

1 ЕТАП 2 ЕТАП 3 ЕТАП 4 ЕТАП

Уточнення Встановлення Аналіз Наступні
показників контрольних виконаної коригувальні
ринкової показників роботи дн
діяльності
0 і 0

>

Чого ми

Що ' > Чому так Що треба
хочемо відбувається? відбувається? зробити для
досягти? ■ виправлення становища?

Рис. 19. Етапи процесу контролю

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

 1. 1.8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 3. 3.3. Навчальні завдання з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
 7. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 8. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 9. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 10. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 11. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 12. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 13. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 14. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 15. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 16. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 17. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 18. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 19. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 20. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ