<<
>>

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

І. Запитання для самоперевірки:

1. Чому делегування повноважень має фундаментальне значення для управління?

2. Які є найпоширеніші перешкоди для ефективного делегування повноважень?

3.

Назвіть та проаналізуйте основні типи організаційних структур.

4. За яких умов використовують механічну/органічну структури управління? Наведіть приклад.

5. Назвати ознаки централізованої/децентралізованої структури управління.

ІІ. Питання на широкий вибір

Для запропонованих нижче питань оберіть одну правильну або найповнішу відповідь, обґрунтуйте та поясніть, чому інші тлумачення помилкові.

1. Потреба, обов'язок посадової особи відповідати за свої дії, виконуючи поставлені завдання, - це:

А. Відповідальність.

Б. Делегування повноважень.

В. Діапазон контролю.

Г. Координація робіт.

2. Процес, коли керівник передає частину своєї роботи та потрібних для її виконання повноважень підлеглому, який бере на себе відповідальність за її виконання, - це:

A. Відповідальність.

Б. Діапазон контролю.

B. Координація робіт.

Г. Делегування повноважень.

3. Складність організаційної структури управління визначається:

A. Кількістю структурних підрозділів та рівнів ієрархії управління.

Б. Масштабами використання правил, процедур та інших регуляторів поведінки співробітників організації.

B. Розподілом прав, обов'язків і відповідальності по вертикалі управління.

Г. Усі відповіді правильні.

4. Тип організаційної структури управління, побудованої за принципами єдиноначальності та централізму, в якій керівник одноосібно виконує весь комплекс робіт з управління організацією або окремими підрозділами, - це:

A. Лінійна структура.

Б. Функціональна структура.

B. Дивізійна структура.

Г. Матрична структура.

5. Тип організаційної структури управління, в якій функціональні ланки позбавлені безпосереднього впливу на виконавців, готують рішення для лінійного керівника, який здійснює прямий адміністративний влив, - це:

A. Лінійна структура.

Б. Функціональна структура.

B. Лінійно-функціональна структура.

Г. Дивізійна структура.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ:

 1. 1.8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
 3. 3.3. Навчальні завдання з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
 7. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 8. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 9. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 10. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 11. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 12. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 13. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 14. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 15. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 16. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ