<<
>>

1.2. Функції менеджменту

Основними функціями управління, що розкривають зміст управлінської діяльності, є передбачення і планування, організація, контроль, координація і регулювання, активізація і мотивування, дослідження.
Ці функції реалізуються як в індивідуальній діяльності менеджера, так і в колективній роботі його команди або керівної системи. Наведені функції об'єднують персонал загальним змістом його діяльності (рис. 2).

Основною метою менеджера є забезпечення стабільної конкурентноздатної фірми. Робота менеджерів полягає у тому, аби поєднати та скоординувати використання зазначених ресурсів для досягнення цілей. Успіх менеджера визначається тим, як старанно і послідовно він виконує функції планування, організації, керування та контролю.

Рис. 2. Взаємозв'язок функцій менеджменту

Отже, основні первинні функції менеджменту:

• функція планування передбачає вибір майбутнього напряму діяльності організації загалом та її окремих підрозділів зокрема, а також ухвалення рішень про шляхи досягнення бажаних результатів на основі збору й аналізу потрібної інформації;

• функція організації означає ухвалення рішень про обов'язкові дії, які приведуть до досягнення цілей, розподіл людських ресурсів на робочі групи та призначення кожній з груп свого менеджера, забезпечення організації всіма видами ресурсів, які потрібні для її діяльності;

• функція керування (лідерство) - безпосереднє і практичне керування підлеглими в процесі їхнього виконання своїх обов'язків, яке включає інформування підлеглих про напрями діяльності, накази та інструкції, мотивування підлеглих до результативного й ефективного виконання їхніх обов'язків;

Ухвалення рішень

( Мотивація

Контр

• функція контролю - процес порівняння фактичних результатів діяльності з плановими показниками та вироблення і застосування (у разі потреби) коригувальних заходів з метою досягнення встановлених цілей. Виконання цієї функції

потрібне для впевненості в тому, що інші функції також виконано результативно й ефективно.

Отже, функції управління - планування, організація, мотивація та контроль мають дві загальні характеристики: вони вимагають ухвалення рішень, і їм потрібна комунікація, обмін інформацією, щоб отримати інформацію для ухвалення правильного рішення і зробити це рішення зрозумілим для інших членів організації. Внаслідок того, що ці дві характеристики пов'язують всі чотири управлінські функції, забезпечуючи їхню взаємозалежність, комунікації і ухвалення їхніх рішень ідентифікують з поєднувальними процесами.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме 1.2. Функції менеджменту:

 1. ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА
 2. 3.3. Функции менеджмента
 3. Глава 3. Функции менеджмента, их взаимосвязь и динамизм
 4. Основные функции менеджмента
 5. 3. ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА
 6. 3.3 Основные функции менеджмента и их классификация
 7. Вопрос 9. Что такое функции менеджмента?
 8. ГЛАВА 8. Цели и функции менеджмента
 9. 4.3. Задачи и функции менеджмента
 10. 6.1. Функции менеджмента
 11. Раздел 2. ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА
 12. 1.2. Функції менеджменту
 13. 4.2. Основные функции менеджмента
 14. 4.3. Процессные функции менеджмента
 15. Лекция № 8. ПРИРОДА И СОСТАВ ФУНКЦИЙ МЕНЕДЖМЕНТА
 16. 1.Понятие и виды функций менеджмента