<<

БІБЛІОГРАФІЯ

Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. - № 1023-ХІІ - ВР. - Зі змінами, внесеними згідно із Законом № 1779-УІ ( 1779-17 ) від 17.12.09 р.

1. «Про охорону навколишнього природного середовища» Закон України від 25.06.1991 // Відомості ВР України від 8.10.1991.

- 1991. - №41; Голос України від 24.07.1991;

2. «Про екологічну експертизу» Закон України від 9.02. 1995// Відомості ВР України від 21.02.1995. - 1995; Голос України від 16.03.1995;

3. «Про охорону атмосферного повітря» Закон України від 16.10.1992/ / Відомості ВР України від 15.12.1992. - 1992. - №50 .

4.«Про плату за землю» від 3.07.1992 Закон України // Закон і бізнес. - 1992. - №47; Відомості ВР України від 22.09.1992. - 1992; Голос України від 23.07.1992

5. Державний стандарт України ДСТУ ІБО 9004:2001. Системи управління якістю. Основні положення і словник: від 10.01.01. - К. : Держстанарт України, 2001 р.

6. Державний стандарт України ДСТУ 180 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник.

7. Державний стандарт України ДСТУ 180 9000-2000. Системи управління якістю. Вимоги.

8.Державний стандарт України ДСТУ 180 9004-1-95 Управління та елементи системи якості. - Ч. 1. Настанови.

9. Державний стандарт України ДСТУ 180 9004-2-96 Управління та елементи системи якості. - Ч. 2. Настанови щодо послуг.

10. Національний класифікатор видів України «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД) - ДК 009:2005.-Держспоживстандарт України, 2008.- С. 195.

11. Кодекс України про надра від 27.07.1994// Відомості ВР України від 06.09.1994. - 1994;

12. Лісовий кодекс України від 21.01.1994// Відомості ВР України від 26.04.1994. - 1994;

13.Водний кодекс України від 6.06.1995// Відомості ВР України від 13.06.1995;

14.Земельний кодекс України від 25.10.2001// Відомості ВР України від 25.01.2002;

11. Кадастр мінеральних вод України/ За ред.

М. В. Лободи. - К., 1996. - 230 с.

15. Агафонова Л. Г. Підготовка бізнес-плану: практикум /Л. Г. Агафонова, О. В. Рога. - К.: Знання, 2000. - 158 с.

16. Агамирова Е. В. Управление персоналом: Практикум./ Агамиро- ва Е. В. - М.: Издат. - торг. корпорация «Дашков и К», 2006. - 176 с.

17. Андрушків Б. М. Основи менеджменту / Андрушків Б. М, Кузьмін О. Є. - Львів: Світ, 2001. - 273. с.

18.Афанасьєв І. Діловий етикет: 2-е вид., перероб. і доп. / Афанасьєв І.

- К. : «Альтерпрес», 2001. - 150 с.

20. Баєва О. В. Основи менеджменту: практикум: навч. посібник. / Баєва О. В., Новальська Н. І., Згалат-Лозинська Л. О. - К.: Центр учбової літератури, 2007 - 137 с.

21. Баб'як М. Економічна теорія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Баб'як, Л. Пешенкова, А. Рибчук ; М-во освіти і науки України.

- К. : Центр навч. л-ри, 2005. - 201 с.

22. Базаров Т. Ю. Управління персоналом. /Т. Ю. Базаров. - К.: Майстерність, 2002. - 250 с.

23. Балабанова Л. В. Організація праці менеджера. Підручник. 2-е видання, перероб. та допов./ Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. - «Професіонал», 2007. - 416 с.

24.Барроу К. Бізнес-план: практичний посібник/ пер. з англ. К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун - К.: Знання, КОО, 2001. - 285 с.

25. Бартошук О. В. Концептуальні підходи до формування стратегії розвитку туристичної галузі / О. В. Бартошук // Економічний часопис

- XXI, 2012. - № 4.- електронний ресурс: режим доступу ЬирУ^

26. Батюк Б. Б. Стилі лідерства в управлінських рішеннях [Електронний ресурс].

27. Бендас Т. В. Психология лидерства. / Т. В. Бендас- СПб.: Пітер, 2009. - 431 с.

28. Берн Ш. Гендерная психология. / Ш. Берн- СПб.: Прайм- ЕВРОЗНАК, 2001. - 320 с.

29. Біловодська О. А. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. / Біловодська О. А. - К. : Знання, 2010. - 332 с.

30. Бодди Д. Основи менеджмента / Бодди Д., Пзйтон Р. - СПб: Питер, 2006 - 816 с.

31. Бойко М. Г. Ціннісно орієнтоване управління в туризмі: монографія / М. Г. Бойко. - К.: Київ.

нац. торг.-екон.ун-т, 2010. - 524 с.

32. Большаков А. С. Современный менеджмент: Теория и практика. / Большаков А. С., Михайлов В. И. - СПб. И др.: ПИТЕР. 2010 . - 416 с.

33. Будзан Б. П. Ретроспектива і перспектива менеджменту в Україні. [Електронний ресурс]/ Б. П. Вудзан. - Режим доступу:

34. Василенко В. А. Стратегічне управління: Навч. посібник / В. А. Василенко, Т. І. Ткаченко. - К.: ЦУЛ, 2003. - 296 с.

35. Василенко В. О. Ситуаційний менеджмент: навч. посіб. / В. О. Ва­силенко, В. І. Шостка, О. М. Клейменов. - Вид. 2-ге, випр. та допов. - К.: Центр навч. л-ри, 2005. - 372 с.

36. Васильченко Ю. Л. Механізми часу. Тайм-менеджмент: теорія, практикум. / Васильченко Ю. Л. - К.: Наша культура и наука, 2006. - 245 с.

37. Виноградова О. В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті: монографія / О. В. Виноградова. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. - 195 с.

38. Виноградський М. Д. Менеджмент в організації / М. Д. Виноградсь- кий, А.М. Виноградська, О. М. Шканова. - К.: «Кондор» - 2002. - 518 с.

39. Виноградський М. Д. Управління персоналом.: Навч.посіб. 2- ге видання / М. Д. Виноградський. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 180 с.

40. Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес / Ю.Ф. Волков. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 348 с.

41. Віденко В. М. Менеджмент: підручник для студентів вищих навч. закладів. / Віденко В. М. - К.: Кондор, 2008. - 584 с.

42. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник / В.Р. Веснин. -3-е изд. Перераб. И доп. - М.: ТК «вельби». Изд-во «Проспект», 2006. - 504 с

43. Виханский О. С. Менеджмент. / Виханский О. С., Наумов А. И. - М.: Экономистъ, 2006. - 670 с.

44. Верхоглазенко В. Типи команд у діяльності / Верхоглазенко В. - Вид-во - Бізнес академія, 2003. - 150 с.

45. Гах Й. М. Етика ділового спілкування : Навч. посібник / Гах Й. М. - К. : Центр навч. літератури, 2005. - 180 с.

46. Герасимчук А. А. Філософські основи менеджменту і бізнесу: Навч. посібник / Герасимчук А. А., Тимошенко З. І., Шейко С.

В. - Європейський ун- т. - К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2006. - 190 с.

47. Герчанівська П. Е. Культура управління : навч. посібник / Герчанівська П. Е. - К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2005. - 152 с

48. Гірняк О. М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: навч. пос. / Гірняк О. М., Лазоновський П.П. - К.: «Магнолія плюс», Львів: Новий світ -2000», 2003. - 336с.

49. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання Навч. посібник. / В. Г. Герасимчук - К.: КНЕУ, 2000.- 360 с.

50. Грещак Г. М. Внутрішній економічний механізм підприємства: навчальний посібник / Г. М. Грещак, Гребешкова; О. С. Коцюба - К.: КНЕУ, 2001. - 228 с.

51. Гріфін Р. Основи менеджменту: підручник / Р. Гріфін, В. Яцура / наук. ред. В. Яцура, Д. Одесневич. - Львів: БаК, 2001. - 624 с.

52. Гуменник В. І. Менеджмент організацій. Навч. пос. / Гуменник В. І. Вид-во: Знання Київ.- 504 с.

53.Данюк В. М. Організація праці менеджера: навч. Посібник / В. М. Да- нюк. - К.: КНЕУ, 2006. - 276 с.

54. Демарко Т. Человеческий фактор. Успешные проекты и команды / Демарко Т., Листер Т. Изд-во: Символ, 2014. - 288 с.

55. Діденко В. М. Менеджмент: Підручник. / В. М. Діденко - К.: Кондор, 2008. - 584с.

56. Дзвінчук Д. Освіта в історико-філософському вимірі: тенденції розвитку та управління / Дзвінчук Д. - К.: Нічлава, 2006. - 378 с.

57. Довгань Л. Є. Стратегічне управління Навчальний посібник. / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 440 с.

58. Довгань Л. Є. Менеджер - підготовка і перепідготовка. / Л. Є. Довгань, В. Д. Нємцов - К.: МП "ОКО", 2003. - 126 с.

59. Донченко О. А. Ще один метод підвищення ефективності організації / Овчаров АХ. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2008. - № 4-5.

60. Драйден Г. Революція в навчанні / Драйден Г. - Львів : Літопис, 2005. - 542 с.

61. Друккер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво / пер. з англ. - К.: Україна, 2008.- 390 с.

62. Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами психології управління: навч. посібник / Дуткевич Т. В. - К. : Центр навч. літератури, 2005. - 456 с.

63. Завадський Й. С. Менеджмент: - у 2 т. / Завадський Й. С. - К.: Вид-во Європ.ун-ту. - 2003. - 640 с.

64. Екологічний менеджмент: Навчальний посібник/ за ред. В.Ф. Семе­нова О. Л. Михайлюк. - Київ, Центр навчальної літератури, 2004. -516 с.

65. Екологічний менеджмент і аудит рекреаційних територій (концептуальні засади та організаційний механізм): Монографія/ Під ред. д.е.н. Т.П. Галушкіної.- Одеса: Вид-во ТОВ «ІНВАЦ», 2006. - 184 с.

66. Іпатов Е.Ф. Психологія управління в бізнесі : навч. посібник / Іпатов Е. Ф., Левківський К. М., Павловський В. В. - [2-е вид., доп., перер.]. - Харків - Київ : НМЦВО, 2003. - 320 с.

67. Завадський Й. С. Менеджмент: - Т. 1 / Завадський Й. С. - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу.- 2007. - 543 с.

68. Зайцева Н. А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Н. А. Зайцева. - М.: Академия, 2003. - 224 с.2003. - 224 с.

69. Закирова Д. И. Проблемы и преспективы развития экологического менеджмента в Республике Казахстан // Екологічний менеджмент як складова частина сталого розвитку: Зб. наук. праць ДОНДУУ. - Серія «Державне управління». Т. 5. - Донецьк. - 2004. - Вип. 33. - С. 147-154.

70. Зинкевич-Евстегнеева Т. Д. Теория и практика командо- образования. Современная теория создания команд / Зинкевич, Т. Д. Евстегнеева, Т. М. Грабенко, Д. Ф. Фролов. - СПб.: Речь, 2004.- 150 с.

71. Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування: Навч. посібник.

- 2-е вид., перероб. і доп. / Зусін В. Я. - К.: Центр навч. літератури, 2009.

- 190 с.

72. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: навч. посіб / А. М. Єріна - К.: Университетская книга, 2009. - 170 с.

73. Електронна бібліотека підручників -

74. Карамушка Л. М. Психологія управління закладами середньої освіти: монографія / Карамушка Л.

М. - К. : Ніка-Центр, 2000. - 332 с.

75. Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту : навч. посіб. / Карамушка Л. М. - К. : Либідь, 2004. - 424 с.

76. Карнегі Д. Як завойовувати друзів та впливати на людей / Карнегі Д. - Харків : Промінь, 2001. - 560 с.

77. Кожушко, Л. Ф. Екологічний менеджмент: підручник / Л.Ф. Ко- жушко, П.М. Скрипчук. К. : ВЦ «Академія», 2007. - 432с.

78. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. / Колот А. М. - К.: КНЕУ, 1998. - 230 с.

79. Корінько М. Д. Оцінка результатів диверсифікації діяльності підприємства: монографія / М. Д. Корінько - К., 2006. - 157с.

80. Корпоративна культура: Діловий етикет: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Тимошенко Н. Л. - К., 2006. - 391 с.,

81. Костина Г. Д. Поведение потребителей на рынке товаров и услуг / Г. Д. Костина, Н. К. Моисеева. - М. : Омега - Л, 2008. - 286 с.

82. Кравченко В. О. Основи менеджменту: навч. посіб. - Одеса: Атлант, 2012 с. - 211 с.

83. Кравченко В. О. Організація праці менеджера. Навчальний посібник. / Кравченко В. О., Пучкова С. І., Тупак С. М. - Одеса: ОКФА, 2011. - 230 с.

84. Крамаренко В. И. Менеджмент: навч. посіб. / Крамаренко В. И. - Київ: ЦУЛ, 2004. - С. 253. Крючкова І. В. Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування. за ред. І. В. Крючкової. - К: ІЕП НАН України; X.: Форт, 2000. - 336 с.

85. Крамаренко В. І. Управління персоналом фірми: Навчальний посібник. / Крамаренко В. І. Холод Б. І. - Київ: ЦУЛ, 2003.- 190 с.

86. Клецина И. С. Гендерная психология та направления развития: практикум / И. С. Клецина. - СПб., 2003. - 471 с.

87. Кремень В. Г. Філософія управління / В. Г. Кремень, С. М. Пазиніч, Пономарьов О. С. - Харків : НТУ «ХПІ», 2008. - 524 с.

88. Крисаченко В. С. Екологічна культура: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: Заповіт, 1996.- 180 с.

89. Кудряшова Є. В. Лідер і лідерство: дослідження лідерства у сучасній західної суспільно-політичної думки. / Кудряшова Є. В. - К: Вид-во ПМПУ, 2006. - 256 с.

90. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту. /Кузьмін О. Є. - К.: Академвидав, 2003.- 175 с.

91. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посібник. - 2-е вид., доп. і перероб. / Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. - Львів: Нац. Ун-т «Львівська політехніка», 2003. - 186 с.

92. Культура ділового спілкування менеджера: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Чайка Г. Л. - К., 2005. - 442 с.

93. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: монографія/ Л. А. Лахтіонова - К.: КНЕУ, 2009. - 387 с.

94.Лесько О. Й. Етика ділових відносин : [навч. посібник] / О. Й. Лесь- ко, М. Д. Прищак, О. Б. Залюбівська, Г. Г. Рузакова. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 320 с.

95.Лозниця В. С. Психологія менеджменту: навч. посібник. / Лозниця В. С. - К.: КНЕУ. 1997. - 248 с.

96. Лопушинская Г. К. Планирование в условия рынка: учебное пособие / Г. К. Лопушинская. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К». - 2003. - 252 с.

97. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: навчальний посібник / Т. В. Майорова - К.: ЦУЛ, 2003. - 376 с.

98. Мазаракі A. A. та ін. Менеджмент: теорія і практика : / A. A. Мазаракі

- X.: TOB «Атіка ЛТД», 2007. - 584 с.

99. Мартюшева Л. С. Антикризове управління підприємством як процесне явище /Л. С. Мартюшева, А. Б. Мілованова, О. В. Рога. - К.: Знання, 2000. - 170 с.

100. Менеджмент організацій: підручник / За заг. ред. Федулової Л. І.

- К.: «Либідь», 2003. - 167 с.

101. Мескон М. Х., Основи менеджменту / М. Х. Мескон, М.Альберт, Ф. Хедоурі, пер. з англ. М.: Справа, 2004 . - 800 с.

102. Микитко О. Г. Вплив гендерних стереотипів на статус жінки лі­дера в сучасному українському суспільстві / О. Г. Микитко // Українсь­ка національна ідея: реалії те перспективи розвитку. - 2009.- С. 135 -139.

103. Михайлов С. І. Менеджмент: навч.посіб. - 2-ге вид. перероб. і доп /Михайлов С. І.- К.: Ліра-К., 2011. - 536 с.

104.Михайлов С. І. Менеджмент: навч. пос. /Михайлов С. І. - 2-ге вид. перероб. і доп - К.: Ліра-К. - 2011. - 536 с.

105. Михайлова Л. І. Управління персоналом. Навч. посіб. / Л. І. Михай­лова - К.: Київ: ЦУЛ, 2007.- 230 с.

106. Моисеев В. Г. Психологическое обеспечение деятельности команды / В. Г. Моисеев. - Севастополь, 2004.- 160 с.

107. Моргулець О. Б.Менеджмент у сфері послуг: навч.посіб./ О. Б. Моргулець. - К.: ЦУЛ, 2012. - 384 с.

108.Москалюк В. Є. Планування діяльності підприємства: навчальний посібник / За ред. В. Є. Москалюка - К.: КНЕУ, 2002. - 252с.

109. Мостенська Т. Л. Менеджмент. Підручник. / Мостенська Т. Л., Луцький М. Г., Ільєнко О. В., Новак В. О. - 2-ге видання.- К.: Кондор, 2012. - 758 с.

110. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / Мурашко М. І. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. - 180 с.

111. Новак В. О. Інформаційне забезпечення менеджменту: навч.посібник. / Новак В. О. - К.: Кондор, 2006. - 189 с.

112. Новак В. О. Організаційна поведінка.Підручник. Вид-во: Кондор, Ліра- К, Олді-плюс - 498 с.

113.Основи економічної теорії : навч. посіб. / [ред. Ж. В. Поплавська]. - Львів : «Львів. політехніка», 2006. - 284 с.

114.Пахомова Н. В., Эндерс А., Рихтер К. Экологический менеджмент. / Пахомова Н. В., Эндерс А., Рихтер.— СПб: Питер, 2009. - 544 с.

115. Покропивний С. Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навчально-методичний посібник/ С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь Г. О Швиданенко, О. Г Дерев'янко. - 2-ге вид., доповн. - Ірпінь: КНЕУ, 2002. - 379 с.

116. Порохня В. М. Стратегічне управління / Порохня В. М. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 224 с.

117. Приходько А. М. Механізм відбору персоналу - електронний ресурс.-

118. Психологія управління в бізнесі / С. Ф. Іпатов та ін. - Х.-К.,

2002. - 230 с.

119.Путівник з економічної літератури для молоді : бібліогр. покажч. Вип. 2 / уклад. : Н. Мельник, Ю. Круть, Т. Буряк ; ред. : С. Чачко, В. Кучерява ; Держ. б-ка України для юнацтва. - К. : [б. в.], 2008. - 61 с.

120. Орлов А. И. Менеджмент: учебник / А. И. Орлов. - М.: Изумруд,

2003. - 164 с.

121. Осовська Г. В. Менеджмент організацій: для самостійного вивчення: навч. посібник. / Осовська Г. В. - Київ: Кондор, 2009. - 376 с.

122. Осовська Г. В. Менеджмент організацій: для самостійного вивчення: навч. посібник. / Осовська Г. В. - Київ: Кондор, 2009. - 376 с.

123. Осовська Г. В., Основи менеджменту: підруч. вид. 3-є, перероб. і допов. / Осовська Г. В., Осовський О. А. - К.: «Кондор», 2008. - 294 с.

124. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: Навч. посібник / Пале­ха Ю. І. - К. : Кондор, 2008. - 167 с.

125.Реинжиниринг бизнес-процессов. Полный курс МВА: учебник / Н. М. Абдикеев, Т. П. Данько, С. В. Ильдеменов, А. Д. Киселев. - М.: Эксмо, 2005. - 592 с. - (МВА).

126.Рульєв В. А. Менеджмент: навч. посібник / В. А. Рульєв, С. О. Гут- кевич. - К.: Центр учбової літератури, 2011.- 193 с.

127. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу: навч. посібник. / Савченко В. А - К.: КНЕУ, 2002.- 220 с.

128. Салига С. Я. Основи менеджменту: Навч. посібник. / Салига С. Я.- К.: "ОКО", 2004. - 140 с.

129. Свердлюк Я. І. Жінки в політиці: міжнародний досвід для України / Я. І. Свердлюк. - К.: Атіка, 2006.- 145 с.

130. Сергій О. М. Тендерні особливості мененджменту

131. Ситник Й. С. Концептуальні засади інтелектуалізації систем менеджменту підприємства [Електронний ресурс].

132. Скібіцька О. М. Менеджмент. / О. М. Скібіцька - К.: Кондор, 2009. - 156 с.

133. Скібіцький О. М.Антикризовий менеджмент: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Скібіцький; Нац. авіац. ун-т. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 568 с.

134. Скібіцький О. М. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності: Навч.посіб. / О. М. Скібіцький, В. В. Мат- вєєв, Л. І. Скібіцька. - К.: Кондор, 2011.

135. Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент: підручник: / Т. О. Скрип­ко. К.: Знання-2011.- 424 с.

136. Словник-довідник менеджера по управлінню конкуренто­спроможністю для магістрів усіх форм навчання /Укл. А. Д. Дудник.-К.: КНЕУ, 1999. - 60 с.

137.Смит П. Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный подход: Пер. со 2-го англ. изд. / П. Р. Смит - К., 2003. - 796 с.

138. Соціальна психологія: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Волянська О. В., Ніколаєвська А. М. - К., 2008. - 275 с.

139. Стадник В. В. Основы теории и практики менеджмента: консп. лекций. / Стадник В. В., Йохна М. А. Соснин А. С., Мельниченко Л. В. - К.: Изд-во Европ. ун-та, 2012. - 472 с.

140. Степанов Д. Эффективное управление. Команда, иерархия, единовластие / Степанов Д.- ООО Издательство «Речь», 2007- 340 с.

141. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу : монографія / [Т. І. Ткаченко, С. В. Мельниченко, М. Г. Бойко та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 596 с.

142.Сузнель Аннік де Символіка людського тіла: - Пер. з фр. / Сузнель Аннік де - К., 2003. - 566 с.

143.Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства: навчальний посібник / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб - К.: Каравела, 2003. - 432 с.

144. Томпсон Л. Создание команды/ Л. Томпсон. - Вершина, 2006.- 220 с.

145. Тендюк А. О. Система методів та інструментів екологічного менеджменту / А. О. Тендюк // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. - Випуск 7(26). Частина 3. - Луцьк, 2010. - С.224-233.

146. Туленков М. В. Вступ до теорії та практики менеджменту: Навч. посібник. / Туленков М. В. - К.:МАУП, 2008. -136 с.

147. Українська дипломатична енциклопедія: у 2-х томах / ред. кол. Л. В. Губерський та ін. - К.: Знання України, 2004. - 456 с.

148. Фалмер Р. М. Енциклопедія сучасного управління / Р. М. Фалмер - М. 2002 - 789с.

149. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства: навч. посіб / Л. А. Швайка. - Львів: Магнолія плюс, 2004. - 451 с.

150. Філонович С. Р. Лідерство і практичні навики менеджера / С. Р. Філонович, Л. Є. Миронова. - К.: ИНФА-М, 2000. - 203 с.

151. Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера: Навч. посібник / Чайка Г. Л. - К.: Знання, 2005. - 123 с.

152.Чмут Т. К. Культура спілкування як цілісний феномен // Пробле­ми загальної та педагогічної психологи: 36. наук. праць. - 2000. - № 2.

153. Хаксевер К. Управление и организация в сфере услуг : 2-е изд. пер. с англ. / К. Хаксевер, Б. Рендер, Р. Рассел, Р. Мердик ; под ред. В.В. Кулибановой. - СПб. : Питер, 2002. - 752 с.

154.Харчишина О. В. Концепція організаційної культури підприємств: ретроспективний аналіз та перспективи практичного застосування.-

155. Хмурова В. В. Менеджмент підприємницької діяльності: Навчальний посібник / В. В. Хмурова ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К., 2013. - 286 с.

156. 21 качество лидера / Дж. Максвелл; пер. с англ. Е. Г. Гендель. - Минск.: Попурри, 2011.- 345 с.

<< |
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме БІБЛІОГРАФІЯ:

  1. Структура зарубежных инвестиций
  2. Современный этап развития кадрового менеджмента
  3. Задачи учебного курса и его особенности
  4. 1.8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
  5. Развитие евровалютного рынка
  6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  7. 9.1. Організаційна культура в системі менеджменту підприємства
  8. 10.3. Управління відбором персоналу
  9. БІБЛІОГРАФІЯ
  10. Выводы