<<
>>

2.2.1. Внутрішнє середовище

Внутрішнє середовище підприємства - це механізм життєздатності підприємства, що забезпечує його функціонування.

Внутрішнє середовище організації визначається внутрішніми змінними організації, а саме - цілями, завданнями, структурою, технологіями, персоналом.

До внутрішнього середовища також відносять організаційну культуру та комунікації, трудові й технологічні процеси, що використовують для перетворення ресурсів на потрібний суспільний продукт.

Для реалізації можливостей та ліквідації загроз організація повинна мати певний внутрішній потенціал.

Кожна організація - це відкрита система, цілісність і життєздатність якої забезпечується завдяки елементам, з яких вона формується. Ситуаційне проектування відповідних елементів відбувається з огляду на специфіку діяльності організації, споживачів, ринкової кон'юнктури, умов господарювання тощо (методичні рекомендації щодо аналізу внутрішнього середовища наведено в додатках А, Б).

Внутрішнє середовище організації формують керівники відповідно до їхніх уявлень про те, які саме елементи забезпечать ефективне функціонування і розвиток компанії. Цим зумовлено існування різних підходів до структурування внутрішнього середовища організацій.

Внутрішні змінні - це ситуаційні фактори всередині організації, що постійно перебувають в полі зору менеджерів.

Отже, основними елементами внутрішнього середовища є такі:

1. Цілі організації - це фундамент побудови і життєдіяльності підприємства. Цілі організації формуються з урахуванням ринкової кон'юнктури на основі наявних та потенційних можливостей організації і передбачають бажаний кінцевий результат діяльності. Так підвищується відповідальність працівників за результати виконання роботи, розвиваються їхні самостійність та ініціативність, створюються умови для формування творчого підходу до розв'язання управлінських проблем. Визначення цілей (стратегічних, тактичних, оперативних) передбачає певну послідовність дій.

Це може бути розробка нової продукції або вдосконалення продукту, що існує, підвищення якості товару/послуг, підготовка кадрів, визначення нових та розширення потенційних ринків збуту.

2. Завдання організації - відповідний вид робіт, який потрібно виконати певним способом та в обумовлений термін. Це робота з предметами і знаряддями праці, інформацією, людьми. Розв'язання завдань управління спрямовано на об'єднання всіх видів ресурсів в єдиний процес досягнення цілей організації. Вважається, якщо завдання виконують за встановленою технологією і режимом роботи, то організація функціонує ефективно.

3. Структура організації - логічне взаємовідношення рівнів управління і функціональних структур. Структура організації формується під обрані цілі в такий спосіб, щоб забезпечити потрібний рівень гнучкості й мобільності організаційних дій. Під організаційною структурою розуміють ступінь відповідальності та повноважень, кількість, склад її підрозділів і рівнів управління в єдиній взаємозалежній системі.

4. Технології - система, що спрямована на забезпечення конкурентоспроможності продукції за технічними й економічними параметрами. Технології створюються знаннями, методами, прийомами, які використовує робочий персонал для ефективного розв'язання проблем, враховуючи економічний фактор, фактор часу і якості. Використання сучасних технологій передбачає поєднання кваліфікаційних навичок, обладнання, інфраструктури, інструментів, відповідних технічних знань, які потрібні для здійснення бажаних перетворень у матеріалах, інформації чи людях.

5. Персонал (людський ресурс) - головний елемент будь-якої організації, що забезпечує їй успіх, процвітання або банкрутство. Персонал підбирають з урахуванням кваліфікаційних характеристик і узгодженості мотивацій працівників з цілями організації. Роль людського фактора визначається здібностями, потребами, обдарованістю, ставленням до праці, позицією, розумінням цінностей та здатністю до саморозвитку.

Внутрішнє середовище організації представлено функціональними сферами, загальними для всіх типів організацій, такими як:

- кадрова функція - це забезпечення організації людськими ресурсами.

Виконання всіх управлінських дій, які пов'язані з соціальною сферою (оплата, добробут і умови найму);

- фінанси та бухгалтерський облік - це фінансові аспекти бізнесу та управління засобами;

- забезпечення ресурсами - здійснення й удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення;

- виробнича функція - забезпечення функціонування виробничого процесу. Ухвалення рішень у сфері технологій, організації, виробництва, контролю якості;

-маркетинг - це вид діяльності, який допомагає прогнозувати попит та задовольняти потреби споживачів.

Рис. 5. Взаємозв'язок факторів які впливають на формування внутрішнього середовища організації
Ґ Завдання Л
\ У
Отже, чинники внутрішнього середовища ситуаційні і сформовані всередині організації.

Внутрішнє середовище організації - це складна система елементів і зв'язків, що є об'єктом постійного контролювання та регулювання менеджерів усіх рівнів.

Всі внутрішні змінні фактори діють у взаємозв'язку - соціальні і технічні компоненти, що потребує однакової уваги, тому за їх певної взаємодії це дозволяє досягти поставлених організаційних цілей і ефективного результату (рис. 5). Існує взаємозв'язок внутрішніх змінних.

..

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме 2.2.1. Внутрішнє середовище:

 1. Тестові завдання
 2. ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ
 3. ТЕМА 6. ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
 4. ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
 5. ТЕМА 14. УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ
 6. ТЕМА 15. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ
 7. Практичне заняття 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ
 8. Практичне заняття 2. ОРГАНІЗАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
 9. Практичне заняття 3. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ
 10. Практичне заняття 7. ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ
 11. ГЛОСАРІЙ
 12. 2.2.1. Внутрішнє середовище
 13. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ