<<
>>

14.5. Екологічний менеджмент в інноваційній діяльності підприємств

У сучасних ринкових умовах основним завданням вітчизняних підприємств залишається збереження та посилення своїх конкурентних позицій, чого неможливо досягти без інноваційної діяльності

Інновація (їппоиаґїо лат.

- оновлення, зміна ) - результат діяльності зі створення, впровадження, використання нових рішень у будь-якій сфері діяльності. В екологічному менеджменті інновації класифікують:

• за сферами діяльності (застосування):

- управлінські (система екологічного менеджменту для підприємства, сертифікація якості навколишнього природного середовища (процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність систем управління довкіллям встановленим законодавством вимогам);

- виробничі (вирощування екологічно безпечної сільськогосподарської сировини, виготовлення екологічно чистої продукції тощо);

- економічні (економічна оцінка ризиків забруднення довкілля, добудови атомних електростанцій, ефективності екологічного аудита, сертифікації);

- соціальні (стратегії і концепції еколого-врівноваженого розвитку населених пунктів, еколого-економічне та соціальне обґрунтування якості довкілля для проживання населення);

• за технологічними параметрами - технології класичного та екологічного менеджменту (аудит території басейну річки з подальшою сертифікацією та веденням господарської діяльності на принципах еколого- врівноваженого розвитку);

• за ступенем новизни - інновації для виробництва, для країни, у світовому масштабі;

• залежно від глибини змін, які вносять:

- кардинальні (такі, що призводять до модернізації виробництва, організаційної культури);

• за адресним принципом:

- для споживачів (екологічно безпечні продукти харчування, енергоощадлива побутова техніка);

- для підприємств;

- для суспільства загалом.

Екологічно орієнтовану інноваційну діяльність підпри­ємства слід реалізувати на основі застосування екологічно чистих безвідходних та маловідходних технологій, встановлення очисних споруд для шкідливих викидів газів і стічних вод, застосування новітніх технологій з переробки сировини для затрат меншої кількості енергії, розробляння і постачання продукції, яка не має шкідливого впливу на довкілля.

На розвиток інновацій у сфері екологічного менеджменту впливає низка чинників, які сприяють розвитку інновацій або перешкоджають їх запровадженню. їх у свою чергу доцільно поділити на дві групи:

^ чинники зовнішнього впливу;

^ чинники внутрішнього впливу.

Зовнішні чинники впливу - це фактори, які на розвиток інновацій у сфері екологічного менеджменту впливають з боку навколишнього середовища організації. До них відносять:

• рівень економічного зростання;

• політичну ситуацію в країні;

• національну та міжнародну законодавчу бази;

• податкову політику;

• наявність зовнішніх джерел фінансування;

• науково-технічний прогрес;

• екологічну ситуацію в країні;

• міжнародні програми з екологічної безпеки.

Внутрішні чинники - це чинники, які впливають на розвиток

інновацій у межах внутрішнього середовища підприємства. До них належать:

• цілі організації в напрямку реалізації екологічних заходів;

• рівень забезпеченості внутрішніми джерелами фінансування;

• наявність фахівців з екологічної безпеки та відповідних структурних підрозділів.

Досвід розвинених країн свідчить, що одним із стимулів запровадження новітніх технологій у сфері екологічного менеджменту є рівень стійкого економічного зростання в країні, адже за відсутності останнього не буде коштів для фінансування цієї сфери. А у власників підприємств у ситуації економічного спаду першочерговим завданням буде уникнення банкрутства.

Одним із важливих чинників є фінансування екологічного

менеджменту. Для підприємств здійснення інвестицій в інноваційні проекти екологічного спрямування є ризиковим заходом. Як свідчить досвід інших країн, одним із чинників, що впливають на запровадження на підприємствах екологічних інновацій, є державна податкова політика, адже стимулювати підприємства до запровадження інновацій можна шляхом надання пільг щодо оподаткування підприємств з екологічно орієнтованим виробництвом, зберігаючи при цьому їхню автономність та збільшуючи економічну відповідальність.

В Україні система стимулювального інноваційного опо­даткування не створює сприятливих умов для розвитку інновацій на підприємстві. На запровадження екологічних інновацій впливають розвиток міжнародного технологічного обміну та науково-технічний прогрес, а також міжнародні програми з екологічної безпеки у форматі таких організацій, як: ООН, ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури), ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я), ММО (Міжнародна морська організація), МАГАТЕ (Міжнародне агентство атомної енергії), МСОП (Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів), МКОДР (Міжнародна комісія з охорони довкілля і розвитку), ЕФОС (Глобальний фонд навколишнього середовища).

Врахування зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на розвиток інновацій у сфері екологічного менеджменту дозволить підприємствам ефективніше планувати екологічні заходи на підприємстві, організовувати та мотивувати роботу працівників, задіяних у цій сфері діяльності, контролювати й регулювати процеси управління екологічною безпекою тощо.

Отже, на сучасному етапі розвитку суспільства використання екологічного менеджменту є важливим для розв'язання еколого- економічних суперечностей, спровокованих економічним розвитком.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме 14.5. Екологічний менеджмент в інноваційній діяльності підприємств:

 1. 6.6. Основи концепції реформування податкової системи України на період до 2015 р.
 2. 7.2. Державний фонд загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття
 3. 8.1. Особливості фінансів підприємств державного сектору
 4. 8.3. Суть фінансово-економічної безпеки державного підприємства
 5. 10.1. Функції Міністерства фінансів України
 6. 5. Управління в системі внутрішніх справ
 7. ТЕМА 3. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ
 8. 8.2. Соціальна відповідальність підприємств у менеджменті
 9. Розділ 14. ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ
 10. 14.1. Концепція екологічного менеджменту
 11. 14.2. Міжнародні стандарти екологічного менеджменту
 12. 14.3. Формування екологічного менеджменту
 13. 14.4. Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві
 14. 14.5. Екологічний менеджмент в інноваційній діяльності підприємств