<<
>>

14.4. Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві

Екологічний менеджмент на підприємстві - це регулярна діяльність, покликана зменшити вплив виробництва на навколишнє середовище за допомогою економічних, соціальних, інформаційних, адміністративних, технологічних факторів для досягнення сталого розвитку суспільства.

До завдань екологічного менеджменту на підприємстві входять планування екологічної діяльності підприємства й правильна організація екологічної діяльності, як зовнішньої, так і внутрішньої. Функціями екологічного менеджменту є:

• обґрунтування конкретної екологічної політики підприємства;

• оцінка результатів його екологічної діяльності;

• ефективне використання ресурсів;

• управління персоналом;

• вдосконалення систем екологічного менеджменту.

Система екологічного менеджменту на підприємстві повинна

бути одночасно спрямована на управління й ефективне використання природних багатств, а з іншого боку, орієнтована на аналіз впливу на людину, соціальні і демографічні процеси природних і штучних об'єктів.

Екологічний менеджмент на підприємстві на регіональному та міжрегіональному рівнях повинен гарантувати безпеку на

об'єктах підвищеного ризику. До завдання екологічного менеджменту входять:

• боротьба із забрудненням ґрунту, повітря і води;

• підвищення ефективності використання водних ресурсів;

• відтворення лісових ресурсів;

• зменшення забруднення земель;

• раціональне використання мінеральних ресурсів;

• розв'язання проблеми додаткових джерел енергії;

• створення енергозбережених технологій та екологічних матеріалів;

• охорона рідкісних видів тварин і рослин;

• розвиток національних парків;

• забезпечення радіаційної безпеки, рекультивація земель тощо.

На локальному рівні екологічний менеджмент на підприємстві в основному спрямований на контроль за дотриманням норм природного законодавства, екологічних квот і нормативів. Крім цього, до завдання екологічного менеджменту конкретного підприємства входять:

• аналіз екологічних наслідків виробництва продукції;

• забезпечення вдосконалення сучасних технологій у виробництві в аспекті зниження ступеня його аварійності, технологічного ризику, енергоємності та матеріаловико- ристання, токсичності і кількості відходів та викидів;

• екологізація виробництва, що полягає в ефективному використанні відходів одного підприємства як ресурсу для інших виробництв.

Ефективність роботи екологічного менеджменту можна оцінювати за рівнем оптимізації районних планувань для зменшення шкідливого впливу об'єктів виробництва на населення цього регіону, а також проведенням заходів щодо своєчасної реабілітації населення від цих впливів.

Також екологічний менеджмент повинен вводити певні обмеження на будівництво та функціонування потенційно небезпечних виробництв, здатних справити негативний вплив на природу і стан здоров'я населення.

Програма екологічного менеджменту на підприємстві

Для впровадження системи екологічного менеджменту використовують стандарти ISO 14001 - комплексний документ, що описує організацію діяльності підприємства в галузі екологічного менеджменту, а також конкретні заходи та дії з її реалізації, розроблені відповідно до екологічної політики, цілей і завдань. Послідовність впровадження програми екологічного менеджменту на підприємстві наведено в табл. 9.

Таблиця 9
№ п/п Етапи Звітні документи
1 Етап 1. Діагностика й дослідження

Виявлення екологічних аспектів діяльності підприємства та визначення законодавчих природоохоронних вимог, які застосовують до конкретного підприємства

На основі зібраної інформації - оцінювання достатності виділених ресурсів, таких як обладнання, персонал, засоби вимірювання, фінанси; визначення та обґрунтування ресурсів, яких не вистачає

Примітка: отримані дані можна використовувати для того, щоб вище керівництво ухвалило рішення про виділення ресурсів, потрібних для впровадження системи екологічного менеджменту, а також вони можуть впливати на суть екологічної політики, її цілі та завдання, обсяг і терміни виконання робіт

Звіт про проведення діагностики й результати та аналіз дослідження Детальний перелік з обґрунтуванням

Протокол наради з питань діагностики

№ п/п Етапи Звітні документи
Створення тимчасової координаційної групи (ТКГ), головним завданням якої є акумулювання екоінформації, що надхо­дить, аналіз і ухвалення дієвих рішень
2 Етап 2. Підготовка та організація

Розробка задекларованих принципів та зобов'язань щодо екоаспектів діяльності підприємства - екологічної політики, яка забезпечить основу для встановлення екологічних цілей і завдань

Проект тексту
Доопрацювання структури адміністративного екологічного управління - створення екологічної служби підприємства екологічної

політики

Проект

функціональної структури СЕМ

Організація і проведення потрібного навчання персоналу, визначення складу тих, хто навчається, розробка та затвердження програм навчання Програми та план навчання
3 Етап 3.
Розробка і впровадження

Розробка системи конкретних заходів і дій, сукупний опис яких являє собою Програму екологічного менеджменту з:

• документування СЕМ (системи екологічного менеджменту);

• експертизи впроваджених документів;

• розробки (доопрацювання) планів реагування на аварійні ситуації;

• аналізу ефективності СЕМ;

• встановлення адміністративних, фінан­сових та інформаційних комунікацій;

• встановлення принципів зворотного зв'язку й моніторингу в СЕМ підприємства

Програма

екологічного

менеджменту

№ п/п Етапи Звітні документи
Базова структура Програми являє собою сукупність дій та заходів, для кожного з яких затверджують відповідального виконавця, терміни реалізації, потрібні ресурси та методи визначення кількісних критеріїв (показників) результативності
4 Етап 4. Аудит і оцінка ефективності

Організація та участь у проведенні внутрішнього екологічного аудита СЕМ підприємства, підготовка аудиторів, програм навчання, планування перевірок і координація їх проведення

Програма і план навчання внутрішніх аудиторів, акти перевірок Проект протоколу аналізу СЕМ
Участь в аналізі СЕМ керівництва підприємства. Розробка та впровад­ження заходів, яке керівництво запла­нувало за результатами аналізу СЕМ
5 Етап 5. Підготовка й сертифікація

Проведення передсертифікаційного аудита системи екологічного менеджменту. Оформлення результатів і подання керівництву підприємства. Розробка плану заходів за результатами передсертифікаційного аудита. Вибір органу сертифікації, подання замовлення на сертифікацію й підготовка підрозділів підприємства до взаємодії із зовнішніми аудиторами, впровадження й методологічна підтримка системи екологічного менеджменту під час сертифікації

Звіт про перед-

сертифікаційний аудит.

План заходів

Отже, впровадження системи екологічного менеджменту дозволяє систематизувати управління тими видами діяльності підприємств, які завдають або потенційно можуть завдати шкоди навколишньому середовищу.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме 14.4. Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві:

 1. 8.3. Суть фінансово-економічної безпеки державного підприємства
 2. 8.2. Система статистичних показників фінансового стану підприємств
 3. 8.5. Системы корпоративного риск-менеджмента
 4. Глава 2. СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
 5. 12.4. Система контроля в менеджменте
 6. 1.2. ключевые особенности современной системы взглядов на менеджмент
 7. ПЕРЕДМОВА
 8. 8.2. Соціальна відповідальність підприємств у менеджменті
 9. Розділ 14. ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ
 10. 14.1. Концепція екологічного менеджменту
 11. 14.2. Міжнародні стандарти екологічного менеджменту
 12. 14.3. Формування екологічного менеджменту
 13. 14.4. Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві
 14. 14.5. Екологічний менеджмент в інноваційній діяльності підприємств
 15. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 16. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 17. 9.5 СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВ­НОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ І ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
 18. 2.2.2. Система функций инновационного менеджмента
 19. 1.4. Современная система взглядов на менеджмент