<<
>>

13.3. Розвиток комунікативних навичок

Успішність професії менеджера пов'язана з умінням володіти засобами і техніками спілкування, а саме комунікативними навичками.

Під комунікативними навичками розуміють певну сукупність знань, умінь і навичок, які забезпечують здатність встановлювати і підтримувати контакти з персоналом, та ефективне спілкування.

Комунікативні навички дозволяють змінювати коло спілкування, розуміти і бути зрозумілим для партнера по спілкуванню. Комунікативні навички формуються в умовах безпосередньої взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування між людьми. Цього досвіду набувають не тільки у процесі безпосередньої взаємодії, а також опосередкованої, з чого людина отримує інформацію про характер комунікативних ситуацій, особливості міжособистісної взаємодії і засоби їх розв'язання. У процесі опанування комунікативної сфери людина запозичає з культурного середовища засоби аналізу комунікативних ситуацій у вигляді словесних і візуальних форм.

Отже, комунікація менеджера являє собою взаємодію з персоналом організації для:

• одержання або повідомлення інформації, потрібної для якісного виконання функціональних і посадових обов'язків;

• впливу на поведінку персоналу щодо ставлення до цілей, завдань організації;

• задоволення потреб у спілкуванні.

Комунікативні знання менеджера - це знання про управлінське спілкування, його види, фази закономірності розвитку. Це знання про те, які існують комунікативні методи та засоби, який вплив вони справляють, які їхні можливості та обмеження, а також знання про рівень розвитку комунікативних навичок - своїх чи партнерів по спілкуванню.

Комунікативні здібності менеджера можна трактувати з дуалістичних позицій: з одного боку природна обдарованість людини у спілкуванні, з другого боку комунікативна про­дуктивність.

До комунікативних здібностей менеджера доцільно віднести спроможність:

■ надавати соціально-психологічний прогноз комунікативної ситуації, в якій належить спілкуватися;

■ програмувати процес спілкування, спираючись на своєрідність комунікативної ситуації;

■ здійснювати соціально-психологічне управління про­цесами спілкування в комунікативній ситуації.

Під комунікативними навичками менеджера розуміють здатність встановлювати і підтримувати потрібні контакти з персоналом та оточенням, а саме:

■ вміти скеровувати вчинки та логіку мислення інших людей у бажаному напрямку;

■ враховувати специфіку стилю спілкування, особливості людей залежно від їхніх віку, рівня освіти, ціннісних орієнтацій, загальної культури, національності, мотивів діяльності, кола інтересів;

■ вільно володіти мовою;

■ правильно формулювати свої думки;

■ керувати емоціями;

■ зацікавлювати слухачів;

■ прогнозувати й управляти поведінкою працівників;

■ своєчасно оцінювати психологічний стан колективу;

■ використовувати міміку, жести, інтонацію;

■ регулювати процес спілкування як між групами, так і на міжособистісному рівні;

■ підвищувати свій авторитет;

■ встановлювати контакт навіть з малоприємними людьми;

■ вести переговори;

■ створювати атмосферу доброзичливості, взаєморозуміння, довіри.

Комунікативні навички формуються в умовах безпосередньої взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування між людьми. Управлінці з високим рівнем сформованості комунікативних навичок відчувають потребу в управлінській діяльності та активно прагнуть до неї, швидко орієнтуються у складних ситуаціях, розкуті в новому колективі, ініціативні, у важких справах або важких ситуаціях ухвалюють самостійні рішення, відстоюють свою думку і працюють над тим, щоб її прийняли колеги, самі шукають справи, які б задовольнили їхню потребу в комунікативній та організаторській діяльності.

Комунікативні навички - це:

■ здатність людини взаємодіяти з іншими людьми, адекватно інтерпретуючи отримувану інформацію;

■ комплекс індивідуально-психологічних особливостей, що забезпечують здатність індивіда до активного й ефективного (оптимального) спілкування, передачі та адекватного сприймання інформації, організації взаємодії з іншими людьми, правильного розуміння як себе та своєї поведінки, так і розуміння партнерів та їхньої поведінки, що є обов'язковими умовами ефективної взаємодії між людьми й успішної життєдіяльності людини.

Рівень розвитку навичок професійного спілкування визначається ефективністю діяльності менеджера, його здатністю логічно й аргументовано висловлювати свої думки, налагоджувати сприятливі взаємини зі співробітниками, формувати позитивний соціально-психологічний мікро­клімат у колективі. Разом з тим, помилки, які допустив управлінець у професійному спілкуванні, можуть завадити ефективному виконанню службових обов'язків та негативно позначитися на його кар'єрі. Причиною багатьох непро­дуктивних конфліктів, які знижують творчий потенціал персоналу, в багатьох випадках є низький рівень кому­нікативної компетенції, зумовлений відсутністю спеціальних навичок спілкування і відповідних комунікативних навичок.

Важливим складником комерційного успіху в діяльності підприємства є вміння вести ділову розмову. Що вищий рівень культури усного мовлення при веденні переговорів, то вищий авторитет менеджера.

Отже, розвиток комунікативних навичок менеджерів повинен бути спрямований на формування інтегральної якості особистості, яка синтезує в собі загальну культуру спілкування та її специфічні прояви в професійній діяльності.

<< | >>
Источник: Стахів О. Г., Явнюк О. І., Волощук В. В.. Основи менеджменту: Навчальний посібник. / За наук. ред. док. екон. наук, проф. М. Г. Бойко. - Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», - - 336 с .. 2015

Еще по теме 13.3. Розвиток комунікативних навичок:

 1. ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ
 2. ТЕМА 12. КЕРІВНИЦТВО І ЛІДЕРСТВО
 3. ТЕМА 15. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ
 4. ГЛОСАРІЙ
 5. 9.1. Організаційна культура в системі менеджменту підприємства
 6. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 7. 10.2. Стратегічне управління людськими ресурсами. Планування людських ресурсів
 8. 11.1. Сутність та моделі лідерства
 9. 12.3. Типи команд
 10. 13.1. Сутність та значення комунікацій
 11. 13.2. Інформаційне середовище комунікацій
 12. 13.3. Розвиток комунікативних навичок
 13. ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
 14. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
 15. ГЛОСАРІЙ