Аграрное право / Адвокатура (шпаргалки) / Административная деликтология / Административное право (шпаргалки) / Административное право Украины / Банковское право / Гражданский процесс / Гражданско-процессуальное право Украины / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право России / Жилищное право Украины / Избирательное право / Коммерческое право / Конституционное право России / Конституционное право Украины / Криминалистика / Криминалистика (шпаргалки) / Криминальная сексология / Криминология / Муниципальное право России / Налоговое право / Нотариат / Охрана труда / Право Европейского союза / Правоведение, основы права / Правоохранительные органы / Римское право / Семейное право / Семейное право Украины / Сравнительное правоведение / Страховое право России / Судебная бухгалтерия / Судебная медицина / Судебная этика / Судопроизводство / Таможенное право / Таможенное право России / Теория государства и права / Теория государства и права (шпаргалки) / Транспортное право / Трудовое право России / Трудовое право Украины / Уголовно-процессуальное право Украины / Уголовное право (шпаргалки) / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Уголовный процесс (шпаргалки) / Финансовое право / Хозяйственное право России / Хозяйственное право Украины / Юридическая психология / Юридическая этика
<< Предыдушая Следующая >>

У звязку з цим, викрадання належить квалiфiкувати як крадiжку не лише тодi, коли воно вчинюуться пiд час

У звязку з цим, викрадання належить квалiфiкувати як крадiжку не лише тодi, коли воно вчинюуться
пiд час вiдсутностi потерпiлого чи iнших осiб, але й тодi,
коли воно чиниться в їх присутностi за умови, що винна
особа не знає про це чи вважає, що робить це непомiтно для
них, а також тодi, коли потерпiлий чи iншi особи не усвiдомлюють факту протиправного вилучення майна.
Вирiшальним для вiдмежування таємного i вiдкритого
розкрадання у субуктивний фактор ~ думка, мiркування
винної особи, її оцiнка оцiнки присутнiми його дiй. Тому,
якщо винний сумлiнно помилявся, вважав, що чинене ним
викрадення або нiхто не спостерiгає, або тi, хто спостерiгають його дiї, не розумiють того, що дiйсно вiдбувається,
тобто не усвiдомлюють факту викрадання, то воно визнається таємним навiть тодi, коли в дiйсностi дiї винного хтось
спостерiгав i розумiв - вчинюуться викрадання. I навпаки,
якщо розкрадання нiхто не бачив, але винний через якiсь
особливi обставини вважав, що його дiї хтось спостерiгає,
тобто розумiв, що вiн вчинюу викрадання в присутностi
стороннiх, яких вiн не знає i не знає їх оцiнки щодо своїх
дiй, то в таких випадках викрадання визнається вiдкритим.
Див.: п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України вiд 25 грудня
1992 р. - Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримiнальних
та цивiльних справах. - К., 1995. - С. I IЗ.
96
Наприклад, П., працюючи в нiчну змiну, зайшов до сушильної комори рибзаводу i став викрадати вялену рибу.
Коли П. склав у мiшок майже 40 кг риби, то побачив, що
одна iз дверей комори почала повiльно вiдчинятися. У коморI свiтло було слабке i П. здалося, що до комори заходять
робiтники iншої змiни. Щоб не бути затриманим, П. схопив
мiшок з рибою i втiк. Потiм слiдчому i в судi П. стверджував,
що викрав лише 40 кг риби, бо прийшли на роботу робiтники
iншої змiни, помiтили його i вiн змушений був тiкати. У справi було доведено, що в той час, коли П. викрадав рибу, до
комори нiхто не заходив i його там нiхто не бачив. Районний народний суд засудив П. за грабiж за ч. I ст. 82 КК
України, квалiфiкуючи його дiї як вiдкрите викрадання.
I Таке рiшення треба визнати правильним, вiдповiдним
закону, оскiльки головне в злочинi - це лиха воля, злочинна
рiшучiсть вчинити зло, тобто субуктивний фактор дiї. Саме
тому кримiнальна вiдповiдальнiсть грунтууться на субукi тивних пiдставах, а обуктивна осуднiсть вiдхиляуться, виключається в демократичному суспiльствi, демократичним
законодавством.
З усього наведеного слiд зробити висновок: головна рiзi ниця мiж таємним та вiдкритим викраданням полягає в
I тому, що при вiдкритому викраданнi винний долає iстотну
[психiчну перешкоду, психiчний барур, докладає значних
I вольових зусиль для того, щоб їх подолати, розумiючи, що
I його дiї усвiдомлюють, розумiють i осуджують присутнi
I при цьому особи (власники, володарi, охоронцi, стороннi).
Така психiчна перешкода, барур виникає й тодi, коли в дiйсностi факту викрадання нiхто не спостерiгає, але винний, сумлiнно помиляючись, вважає, що його бачать, спостерiгають i в
кожну мить можуть затримати, покликатимiлiцiю тощо.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "У звязку з цим, викрадання належить квалiфiкувати як крадiжку не лише тодi, коли воно вчинюуться пiд час"
 1. ), якi взагалi утворюють особливо великий розмiр, квалiфiкууться за ст.
  ), якi взагалi утворюють особливо великий розмiр, квалiфiкууться за ст. 86 КК України. Розкрадання як вчинене особливо небезпечним рецидивiстом може квалiфiкуватися за частинами 4-ми ст. 81i 82, ал ч. З ст. 83, ч. 2 ст. 86, ч. З ст. 86 ч. 4 ст. 120 i 141, ч. З ст. 142, ч. З ст. 143 та ч. З ст. 144 КК України лише тодi, коли винна особа вже до вчинення цього злочину була визнана судом особливо
 2. 95 КК України, тому що обставини, якi помякшують вiдповiдальнiсть, мають перевагу перед
  95 КК України, тому що обставини, якi помякшують вiдповiдальнiсть, мають перевагу перед обставинами, якi обтяжуючi>-вiдповiдальнiсть. На цих же пiдставах вбивство у станi фiзiологiчного афекту i в станi необхiдної оборони, але з перевищенням меж необхiдностi, квалiфiкууться лише за ст. 97 КК України без застосування ст. 95 КК України, оскiльки ст. 97 КК України мiстить бiльш помякшуючу
 3. Згiдно з цим, у кожному злочинi можна видiлити такi групи ознак: 1) вся сукупнiсть ознак i властивостей
  Згiдно з цим, у кожному злочинi можна видiлити такi групи ознак: 1) вся сукупнiсть ознак i властивостей злочину; 2) ознаки i властивостi, що мають значення для вирiшення кримiнальної справи за сутнiстю; 3) кримiнально-правовi ознаки - ознаки складу злочину. Характеристика кримiнально-правових особливостей всiх ознак вчиненого дiяння свiдчить, що для його квалiфiкацiї вирiшальне значення мають не
 4. 189 КК України.
  189 КК України. Таке пення у правильним i обгрунтованим, оскiльки вчинення (iлькох дiянь, передбачених рiзними кримiнальноiвовими нормами, одночасно, вiдносно одного i того ж герпiлого (чи потерпiлих), утворюу лише один злочин. ЦI дiяння у такому випадку у лише способом, нечемною складовою частиною обуктивної сторони вчиIiня iншого, бiльш тяжкого злочину. Рiвним чином i Iективна сторона злочину
 5. Така психiчна перешкода, барур виникає i тодi, коли в дiйсностi факту викрадення нiхто не бачить, не спостерiгає,
  Така психiчна перешкода, барур виникає i тодi, коли в дiйсностi факту викрадення нiхто не бачить, не спостерiгає, але винний, сумлiнно помиляючись, вважає, що його бачать, спостерiгають i в кожну мить можуть затримати, покликати власника, мiлiцiю тощо. Якщо винна особа, сумлiнно помиляючись, впевнена, що дiу непомiтно, то хоч би в дiйсностi його дiї i спостерiгались кимось - таке викрадення не
 6. 2.1. Крадiжка Крадiжкою називається таємне викрадення чужого майна (грошей, цiнних паперiв). Крадiжкою може
  2.1. Крадiжка Крадiжкою називається таємне викрадення чужого майна (грошей, цiнних паперiв). Крадiжкою може бути i угон транспортних засобiв з метою викрадення деталей, вузлiв, агрегатiв чи iнших речей потерпiлого. Предметом крадiжки може бути лише чуже майно, що усвiдомлювалось винною особою i вона розумiла, що не має нi дiйсного, нi гаданого права на викрадене майно. Таємним визнається
 7. У тих випадках, коли пiд час викрадення такої психiчної перешкоди не виникає, воно повинно
  У тих випадках, коли пiд час викрадення такої психiчної перешкоди не виникає, воно повинно визнаватись таємним. Отже, таємним визнається розкрадання, при вчиненнi якого винний не зустрiчає нiяких психiчних перешкод, будучи впевненим у тому, що його дiї нiхто не спостерiгає й iiс бачить, не усвiдомлюу факту викрадання, а присутнi при 97 цьому стороннi особи не осуджують його дiй або ставляться до
 8. - Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримiнальних та цивiльних справах.
  - Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримiнальних та цивiльних справах. - К., 1995. -С. 120. Див.: п. ЗО постанови Пленуму Верховного Суду України вiд 25 грудня 1992 р.-Там само.-С. 120-121. 247 ру, де проживав, суперечить змiсту ч. З ст. 140 КК України. У звязку з цим президiя обласного суду дiї Б. переквалiфiкувала з ч. З на ч. 2 ст. 140 КК У-країни. Крадiжка вчинюуться умисно з
 9. Квалiфiкуючi ознаки розбою, передбаченого ст.
  Квалiфiкуючi ознаки розбою, передбаченого ст. 142 КК України, у тотожними аналогiчним ознакам розбою, передбаченого ст. 86 КК України. Розбiйний напад - злочин умисний i вчинюуться лише з корисливою метою - заволодiння чужим приватним майном. Вiдповiдальнiсть за розбiй настає з чотирнадцяти рокiв. Карається розбiй за ч. I ст. 142 КК України позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв з
 10. Розкрадання визнається повторним незалежно вiд того вiд рiзних чи вiд одного власника вилучалось майно (грошi), окрiм
  Розкрадання визнається повторним незалежно вiд того вiд рiзних чи вiд одного власника вилучалось майно (грошi), окрiм випадкiв, коли розкрадання було продовжуваним. Продовжуваним розкраданням визнається неодноразове незаконне безоплатне вилучення чужого майна, що складається з кiлькох тотожних злочинних дiй, якi мають загальну мету незаконного заволодiння майном, що охоплюуться удиним умислом
 11. Викрадання визнається вчиненим вiдкрито, якщо його бачать, усвiдомлюють i розумiють власники,
  Викрадання визнається вчиненим вiдкрито, якщо його бачать, усвiдомлюють i розумiють власники, володарi, охоронцi, а також стороннi особи, якi на думку винного не схвалюють його дiй. Вирiшальне значення для визнання розкрадання вiдкритим має субуктивне переконання винного. Якщо вiн упевнений, що дiу таємно (сумлiнно помиляючись), то хоч би в дiйсностi його дiї i спостерiгались кимось - таке
 12. , 1995. -С. 118. квалiфiкуються як замах на той злочин, який винний мав намiр вчинити. Неправильно були квалiфiкованi
  , 1995. -С. 118. квалiфiкуються як замах на той злочин, який винний мав намiр вчинити. Неправильно були квалiфiкованi як закiнчений злочин дiї К.Ю. i К.А., якi з метою крадiжки проникли в магазин наочного приладдя, звiдки викрали матерiальнi цiнностi на 22111000 крб., а також належне гр. Г. майно вартiстю 9171000 крб., вважаючи, що воно у колективним. Цi дiї К.Ю. i К.А. були квалiфiкованi за ст.
 13. Ст. 93 КК України. За ст. 94 КК України квалiфiкууться вбивство iз помсти за
  ст. 93 КК України. За ст. 94 КК України квалiфiкууться вбивство iз помсти за неправомiрнi чи аморальнi дiї потерпiлого, якi проте не були нападом i не утворювали стану необхiдної оборони чи крайньої необхiдностi i не були спроможнi викликати фiзiологiчний афект (ст. 95 КК України). Таким же чином квалiфiкууться вбивство i в тих випадках, коли мета помсти виникла внаслiдок правомiрних дiй
 14. Корисливе вбивство за багатьма ознаками схоже на вбивство при розбої, що утворюу сукупнiсть злочинiв (п. ст.
  Корисливе вбивство за багатьма ознаками схоже на вбивство при розбої, що утворюу сукупнiсть злочинiв (п. ст. 93 та ч. 2 ст. 86 чи ч. З ст. 142 КК України). Вiдрiзняються цi злочини тим, що при корисливому вбивствi: а) намiр отримати майнову вигоду внаслiдок вбивства виникає до вчинення вбивства. При розбої винний нападає з метою заволодiти майном потерпiлого, яким при розбої буває випадкова,
 15. Визнаючи Т.
  Визнаючи Т. i Ч. винними у розбiйному нападi з метою заволодiння державним майном, суд виходив з того, що пiд час нападу Т. демонстрував обрiз мисливської рушницi i потерпiлi сприймали це як реальну загрозу для свого життя i здоровя. Але з матерiалiв справи, зокрема з показань потерпiлих, видно, що Т. зброю не використовував, будь-яких погроз на адресу потерпiлих не висловлював, а лише
 16. 104 КК України.
  104 КК України. Замах на вбивство не пiдпадає пiд ознаки ст. 97 КК України, бо при цьому не може бути перевищення меж необхiдної оборони. Значнi особливостi має оцiнка дiяння при заподiяннi шкоди у станi так званої уявної оборони, тобто тодi, коли в дiйсностi нападу не було, а винному лише здалося, що на нього нападають. Вiдповiдальнiсть за вбивство у станi уявної оборони настає в залежностi вiд
 17. 93-98 КК України.
  93-98 КК України. Крiм того, у багато iнших кримiнально-правових норм, якi охоплюють заподiяння смертi потерпiлому. Наприклад, ст. 58, 59, 69, 190, 215, 217, 218-220 КК України. Життя кожної людини як обукт кримiнально-правової охорони не має нiяких юридичних особливостей i вiдмiнностей. Кримiнальний закон рiвною мiрою охороняу життя молодого юнака i безнадiйно хворого чи доживаючого вiк старця,
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
sci@all-sci.net

Рейтинг@Mail.ru