Аграрное право / Адвокатура (шпаргалки) / Административная деликтология / Административное право (шпаргалки) / Административное право Украины / Банковское право / Гражданский процесс / Гражданско-процессуальное право Украины / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право России / Жилищное право Украины / Избирательное право / Коммерческое право / Конституционное право России / Конституционное право Украины / Криминалистика / Криминалистика (шпаргалки) / Криминальная сексология / Криминология / Муниципальное право России / Налоговое право / Нотариат / Охрана труда / Право Европейского союза / Правоведение, основы права / Правоохранительные органы / Римское право / Семейное право / Семейное право Украины / Сравнительное правоведение / Страховое право России / Судебная бухгалтерия / Судебная медицина / Судебная этика / Судопроизводство / Таможенное право / Таможенное право России / Теория государства и права / Теория государства и права (шпаргалки) / Транспортное право / Трудовое право России / Трудовое право Украины / Уголовно-процессуальное право Украины / Уголовное право (шпаргалки) / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Уголовный процесс (шпаргалки) / Финансовое право / Хозяйственное право России / Хозяйственное право Украины / Юридическая психология / Юридическая этика
<< Предыдушая Следующая >>

191 КК України).

191 КК України). Якщо вчиненi при
цьому суспiльне небезпечнi дiяння мають ознаки самостiйних злочинiв, то дiї винного квалiфiкуються за сукупнiстю
злочинiв -за ст. 191 i вiдповiдною статтею КК України
(наприклад, ст. 83 або 143 КК України).
За ст. 168 КК України квалiфiкуються також дiї працiвникiв, якi тимчасово виконують обовязки посадової особи,
хоча б i за усним розпорядженням керiвника, який правомочний давати такi розпорядження, якщо цi працiвники
одержали хабара у звязку з виконанням i використанням
цих тимчасових обовязкiв.
Хабар - це незаконна винагорода, якою може бути
лише майнова цiннiсть, грошi або послуги майнового
характеру. Вигоди або послуги немайнового характеру
(характеристики, рекомендацiї, рецензiї i т. iн.) не можуть
визнаватися хабаром. У постановi в конкретнiй справi Пленум Верховного Суду України розяснив, що хабар завжди
має матерiальний, майновий характер, але предметом хабара можуть бути не тiльки грошi чи речi, що передаються
посадовiй особi у власнiсть, але й iншi матерiальнi права i
послуги, до яких належить, зокрема, право користування
житлом. У справi було встановлено, що Шавло одержав
однокiмнатну квартиру за вiдпуск поза чергою директоровi
заводу <Ковкий чугун> двох меблевих гарнiтурiв, а також
один меблевий гарнiтур головi завкому профспiлки цього ж
заводу. Отже, як зазначив Пленум Верховного Суду України, хабаром може бути i право користування житлом, визнавши правильною квалiфiкацiю дiй Шавло за ч. I ст. 168
КК України.
Оскiльки злочин, передбачений ст. 168 КК України, у
корисливим, предмет хабара має виключно майновий
характер. Ним можуть бути майно (грошi, матерiальнi
Див.: Наєково-практичний коментар Кримiнального кодексу України. К., 1994.-С. 591.
Див.: Практика прокурорского надзора при рассмотрении судами уголовньiхдел.-М., 1987.-С. 383-385.
364
цiнностi), право на майно (документи, якi надають право на
отримання майна, надання права користуватися майном або
вимагати виконання зобовязань тощо), будь-якi дiї майнового характеру (передача майнових вигод, вiдмова вiд них,
вiдмова вiд прав на майно, безоплатне надання послуг майнового характеру, санаторних чи туристичних путiвок, проведення будiвельних чи ремонтних робiт тощо).
Послуги, пiльги i переваги, якi не мають матерiального
змiсту (похвальна характеристика чи виступ у пресi, надання
престижної роботи тощо), не можуть визнаватися предметом хабара. Одержання такого характеру послуг, пiльг чи
переваг може розцiнюватися як iнша (некорислива) заiнтересованiсть при зловживаннiвладою чи службовим становищем i за наявностi до того пiдстав квалiфiкуватися за
вiдповiдною частиною ст.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "191 КК України)."
 1. § 4. Способи та розмір оплати аліментів на дітей
  В силу ст. 181 СК України способи виконання батьками обов'язку по утриманню дитини (дітей) визначаються за домовленістю між ними. У більшості випадків аліменти виплачуються у добровільному порядку особисто особою, яка зобов'язана їх сплачувати, або через власника чи уповноважений ним орган за місцем роботи особи, місцем одержання нею пенсії, стипендії. Однак це не позбавляє права одного з
 2. 69. Розслідування ухилення від сплати податків.
  Слідчі ситуації початкового етапу розслідування ухилень від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів обумовлені характером джерел, з яких надходить інформація про порушення податкового законодавства. Залежно від цієї обставини можна виділити такі типові слідчі ситуації: 1. Інформацію про ознаки ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів отримано в результаті
 3. Такi функцiї, зокрема, виконують керiвники мiнiстерств, вiдомств, державних, колективних чи приватних пiдприумств,
  Такi функцiї, зокрема, виконують керiвники мiнiстерств, вiдомств, державних, колективних чи приватних пiдприумств, державних, колективних чи приватних установ i органiзацiй, їх заступники, керiвники структурних пiдроздiлiв (начальники цехiв, завiдуючi вiддiлами, лабораторiями, кафедрами, їх заступники тощо), керiвники дiлянками робiт (майстри, виконроби, бригадири i т. п.).
 4. 215 КК України, а не за ст.
  215 КК України, а не за ст. 135 чи ст. 219 КК України. Дiї посадових осiб, якi допустили внаслiдок зловживання владою чи посадовими повноваженнями, халатностi введення в експлуатацiю нових i реконструйованих пiдприумств, цехiв, агрегатiв, комунальних та iнших обуктiв без очисних споруд, коли при цьому заподiяно iстотну шкоду державним чи громадським iнтересам, квалiфiкуються за ст. 167 КК
 5. Ст.
  ст. 93 КК України. Карається посягання на життя суддi, працiвника правоохоронного органу, члена громадського формування або вiйськовослужбовця позбавленням волi на строк вiд девяти до пятнадцяти рокiв або смертною карою. 2.18. Самовiльне присвоуння влади або звання посадової особи Самовiльне присвоуння влади або звання посадової особи посягає на авторитет державної влади i на систему державного
 6. 1. Право громадян на кваліфіковану юридичну допомогу
  Важливим кроком у створенні таких умов є Закон «Про адвокатуру», ухвалений Верховною Радою України 19 грудня 1992 р. Він проголошує, що адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності. Адвокат має право займатись адвокатською діяльністю індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими
 7. 2. Значення адвокатської діяльності
  За Законом адвокатура України є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземців, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм різноманітну юридичну допомогу. Таке визначення поняття адвокатури як правового інституту є значним кроком у напрямі визнання адвокатури як громадської організації,
 8. 5. Закон України "Про адвокатуру"
  Закон про адвокатуру окремо закріплює норму, яка стосується гарантій адвокатської діяльності. Нею встановлено, що професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом; забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність, вимагання від адвоката, його помічника, посадових осіб і технічних працівників адвокатських об'єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю. З них
 9. 11. Адвокатура як інститут правової системи
  Розбудова правової держави є неможливою без створення гарантій для захисту прав людини, без забезпечення механізму функціонування такого специфічного демократичного інституту, яким є адвокатура. Важливим кроком у створенні таких умов є Закон «Про адвокатуру», ухвалений Верховною Радою України 19 грудня 1992 р. Він проголошує, що адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах
 10. 12. Взаємовідносини адвокатури з іншими інститутами правової системи
  Адвокат може представляти осіб, що звернулися за юридичною допомогою, в усіх державних і громадських організаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань. Не право звільняло адвоката від необхідності виконувати свої професійні обов'язки лише в одній місцевості, а також давало змогу громадянам звертатися за юридичною допомогою до будь-якої консультації. Крім того, член колегії
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
sci@all-sci.net

Рейтинг@Mail.ru