Аграрное право / Адвокатура (шпаргалки) / Административная деликтология / Административное право (шпаргалки) / Административное право Украины / Банковское право / Гражданский процесс / Гражданско-процессуальное право Украины / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право России / Жилищное право Украины / Избирательное право / Коммерческое право / Конституционное право России / Конституционное право Украины / Криминалистика / Криминалистика (шпаргалки) / Криминальная сексология / Криминология / Муниципальное право России / Налоговое право / Нотариат / Охрана труда / Право Европейского союза / Правоведение, основы права / Правоохранительные органы / Римское право / Семейное право / Семейное право Украины / Сравнительное правоведение / Страховое право России / Судебная бухгалтерия / Судебная медицина / Судебная этика / Судопроизводство / Таможенное право / Таможенное право России / Теория государства и права / Теория государства и права (шпаргалки) / Транспортное право / Трудовое право России / Трудовое право Украины / Уголовно-процессуальное право Украины / Уголовное право (шпаргалки) / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Уголовный процесс (шпаргалки) / Финансовое право / Хозяйственное право России / Хозяйственное право Украины / Юридическая психология / Юридическая этика
<< Предыдушая Следующая >>

2. Види господарсько-правової відповідальності


Господарсько-правова відповідальність - різноманітна. У 80-х роках в СРСР налічувалось близько 2,5 тисяч санкцій, що застосовувалися у сфері господарювання. В умовах змішаної економіки України також застосовується велика (хоч і менша, ніж згадана) кількість господарсько-правових санкцій.
Відповідно до ст. 217 ГК України, господарські санкції є правовим засобом відповідальності у сфері господарювання. Водночас слід зазначити, що питання щодо співвідношення понять «господарсько-правова відповідальність» та «господарсько-правові санкції» є дискусійним1.
Господарсько-правові санкції можна класифікувати за різними ознаками, зокрема:
/. За критерієм змісту впливу - на грошові (сплата неустойки, господарсько-адміністративний штраф, відшкодування збитків) та натуральні (заміна неякісної продукції на якісну).
//. За критерієм безпосередньої спрямованості — на майнові (конфіскація, сплата неустойки, відшкодування збитків, господарсько-адміністративний штраф) та організаційні (господарсько-організаційні, оперативно-господарські санкції).
///. За характером порушених відносин — на: а) санкції, що застосовуються у горизонтальних відносинах, тобто між рівноправними суб'єктами господарювання (сплата неустойки або оперативно-господарські санкції, відшкодування збитків, оперативно-господарські санкції); б) санкції, що застосовуються у вертикальних відносинах, тобто між компетентним державним органом та суб'єктом господарювання (планово-госпрозрахункові санкції, адміністративно-господарські санкції); в) універсальні санкції, що застосовуються і в горизонтальних, і у вертикальних відносинах (відшкодування збитків).
IV. Залежно від виду порушених відносин - на: санкції, що застосовуються в договірних відносинах (відшкодування збитків,
1 Див., напр.: Советское хозяйственное право / Под общ. ред. И. Г. По-бирченко.- К.: Вища школа, 1985.- С. 263-270; Экономические санкции и дисциплина поставок.- К.: Наукова думка, 1976.- С. 27; Хозяйственное право. Общие положения.- М.: Наука, 1983.- С. 216-232; Хозяйственное право: Учебник / Под ред. акад. В. К. Mcrnvmoea.— К.: Юринком Интер, 2003.-С. 864-866.
319
штрафні, оперативно-господарські) і санкції, що застосовуються в позадоговірних відносинах (відшкодування збитків, адміністративно-господарські санкції).
V. Залежно від інституту господарського законодавства, норми якого передбачають застосування господарсько-правової відповідальності, розрізняють:
відповідальність за порушення антимонопольно-конкурент ного законодавства;
відповідальність у сфері капітального будівництва;
відповідальність у галузі зовнішньоекономічної діяльності;
відповідальність у галузі транспорту;
відповідальність на ринку цінних паперів;
та ін.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "2. Види господарсько-правової відповідальності"
 1. 10.2. Функції та види господарсько-правової відповідальності
  Функції господарсько-правової відповідальності визначають-сяяксукугаіістьдшщодозасгосуьшшядоправопорушникаусфері господарювання передбачених законом чи договором санкцій, а також правових наслідків такого застосування. Основними функціями господарсько-правової відповідальності є: Стимулююча. Господарсько-правова відповідальність, яка полягає в застосуванні до правопорушника економічних (майнових)
 2. 10.3. Підстави господарсько-правової відповідальності
  Підставами господарсько-правової відповідальності є вчинення суб'єктом господарських відносин правопорушення у сфері господарювання. Ст. 218 Господарського кодексу України визначає наступні види підстав господарсько-правової відповідальності: Нормативна. Це сукупність норм права про відповідальність суб'єктів господарських відносин. Господарська правосуб'єктність правопорушника і потерпілого.
 3. 2.3. Правові засади приватизації державного та комунального майна
  Одним з основних напрямів реформування вітчизняної економіки і визначальним для забезпечення ринкових засад її функціонування є приватизація державного та комунального майна. Відповідно до легального визначення (ст. 1 Закону України «Про приватизацію державного майна») приватизацією є відчуження майна, що перебуває у державній власності, і майна, що належить Автономній Республіці Крим, на користь
 4. 5. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва
  У сфері капітального будівництва, включаючи й договірні відносини, застосовуються такі види господарсько-правової відповідальності: Відшкодування збитків - універсальна форма господарсько- правової відповідальності, що застосовується в будь-яких відноси нах: вертикальних та горизонтальних, договірних та позадоговір них. Проте цей вид відповідальності в договірних відносинах з ка пітального
 5. ЗМІСТ
  Вступ З ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Розділ 1. Поняття, метод і система господарського права Тема 1. Господарська діяльність 4 Історія становлення та розвитку правового регулювання госпо дарської сфери суспільного життя 4 Поняття, ознаки, види господарської діяльності та принципи її здійснення 8 Види господарської діяльності 11 Тема 2. Організація та управління господарською діяльністю 14
 6. ЗМІСТ
  Вступ 7 Розділ 1. Загальні положення господарського права України 10 1.1 Предмет господарського права України 10 Мета і принципи господарського права 13 Методи господарського права 14 Система господарського права 15 Розділ 2. Господарське право і господарські право-відносини.... 17 2.1. Джерела господарського права та вимоги до правових актів господарювання 17 2.2 Значення судової практики в
 7. 4. Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності
  У сфері інноваційної діяльності держава застосовує стимули двох видів - позитивні та негативні. До перших (позитивних) належать пільги та переваги, що надаються суб'єктам інноваційної діяльності з метою їх заохочення до здійснення такої діяльності. 475 Позитивне стимулювання інноваційної діяльності включає: фінансову підтримку та пільги. Фінансова підтримка за рахунок Державного бюджету
 8. § 5. Галузь права
  Найбільшим елементом системи права є галузь права. Галузь права — відносно самостійна сукупність юридичних норм, яка регулює якісно однорідну сферу (рід) суспільних відносин специфічним методом правового регулювання. Провідна галузь права — конституційне (державне) право -система принципів і норм конституції, які закріплюють основи суспільного і державного ладу, форму правління і державного
 9. Стаття 202. Порушення порядку зайняття господарської та банківською діяльністю
  1. Здійснення без державної реєстрації, як суб'єкта підприємницької діяльності, що містить ознаки підприємницької та яка підлягає ліцензуванню, або здійснення без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у
 10. § 1. Поняття і види злочинів проти правосуддя
  У розділі XVIII Особливої частини КК України „Злочини проти правосуддя" передбачено низку складів злочинів, родовим об'єктом яких є суспільні відносини у сфері правосуддя. Правосуддя — це особливий вид діяльності спеціально уповнова- • 256 Глава 32. жених органів держави (судів) по розгляду і вирішенню справ у порядку конституційного, цивільного, господарського та кримінального судочинства.
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
sci@all-sci.net

Рейтинг@Mail.ru