Аграрное право / Адвокатура (шпаргалки) / Административная деликтология / Административное право (шпаргалки) / Административное право Украины / Банковское право / Гражданский процесс / Гражданско-процессуальное право Украины / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право России / Жилищное право Украины / Избирательное право / Коммерческое право / Конституционное право России / Конституционное право Украины / Криминалистика / Криминалистика (шпаргалки) / Криминальная сексология / Криминология / Муниципальное право России / Налоговое право / Нотариат / Охрана труда / Право Европейского союза / Правоведение, основы права / Правоохранительные органы / Римское право / Семейное право / Семейное право Украины / Сравнительное правоведение / Страховое право России / Судебная бухгалтерия / Судебная медицина / Судебная этика / Судопроизводство / Таможенное право / Таможенное право России / Теория государства и права / Теория государства и права (шпаргалки) / Транспортное право / Трудовое право России / Трудовое право Украины / Уголовно-процессуальное право Украины / Уголовное право (шпаргалки) / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Уголовный процесс (шпаргалки) / Финансовое право / Хозяйственное право России / Хозяйственное право Украины / Юридическая психология / Юридическая этика
<< Предыдушая Следующая >>

2. Види господарсько-правової відповідальності


Господарсько-правова відповідальність - різноманітна. У 80-х роках в СРСР налічувалось близько 2,5 тисяч санкцій, що застосовувалися у сфері господарювання. В умовах змішаної економіки України також застосовується велика (хоч і менша, ніж згадана) кількість господарсько-правових санкцій.
Відповідно до ст. 217 ГК України, господарські санкції є правовим засобом відповідальності у сфері господарювання. Водночас слід зазначити, що питання щодо співвідношення понять «господарсько-правова відповідальність» та «господарсько-правові санкції» є дискусійним1.
Господарсько-правові санкції можна класифікувати за різними ознаками, зокрема:
/. За критерієм змісту впливу - на грошові (сплата неустойки, господарсько-адміністративний штраф, відшкодування збитків) та натуральні (заміна неякісної продукції на якісну).
//. За критерієм безпосередньої спрямованості — на майнові (конфіскація, сплата неустойки, відшкодування збитків, господарсько-адміністративний штраф) та організаційні (господарсько-організаційні, оперативно-господарські санкції).
///. За характером порушених відносин — на: а) санкції, що застосовуються у горизонтальних відносинах, тобто між рівноправними суб'єктами господарювання (сплата неустойки або оперативно-господарські санкції, відшкодування збитків, оперативно-господарські санкції); б) санкції, що застосовуються у вертикальних відносинах, тобто між компетентним державним органом та суб'єктом господарювання (планово-госпрозрахункові санкції, адміністративно-господарські санкції); в) універсальні санкції, що застосовуються і в горизонтальних, і у вертикальних відносинах (відшкодування збитків).
IV. Залежно від виду порушених відносин - на: санкції, що застосовуються в договірних відносинах (відшкодування збитків,
1 Див., напр.: Советское хозяйственное право / Под общ. ред. И. Г. По-бирченко.- К.: Вища школа, 1985.- С. 263-270; Экономические санкции и дисциплина поставок.- К.: Наукова думка, 1976.- С. 27; Хозяйственное право. Общие положения.- М.: Наука, 1983.- С. 216-232; Хозяйственное право: Учебник / Под ред. акад. В. К. Mcrnvmoea.— К.: Юринком Интер, 2003.-С. 864-866.
319
штрафні, оперативно-господарські) і санкції, що застосовуються в позадоговірних відносинах (відшкодування збитків, адміністративно-господарські санкції).
V. Залежно від інституту господарського законодавства, норми якого передбачають застосування господарсько-правової відповідальності, розрізняють:
відповідальність за порушення антимонопольно-конкурент ного законодавства;
відповідальність у сфері капітального будівництва;
відповідальність у галузі зовнішньоекономічної діяльності;
відповідальність у галузі транспорту;
відповідальність на ринку цінних паперів;
та ін.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "2. Види господарсько-правової відповідальності"
 1. 10.3. Підстави господарсько-правової відповідальності
  Підставами господарсько-правової відповідальності є вчинення суб'єктом господарських відносин правопорушення у сфері господарювання. Ст. 218 Господарського кодексу України визначає наступні види підстав господарсько-правової відповідальності: Нормативна. Це сукупність норм права про відповідальність суб'єктів господарських відносин. Господарська правосуб'єктність правопорушника і потерпілого.
 2. ЗМІСТ
  Вступ 7 Розділ 1. Загальні положення господарського права України 10 1.1 Предмет господарського права України 10 Мета і принципи господарського права 13 Методи господарського права 14 Система господарського права 15 Розділ 2. Господарське право і господарські право-відносини.... 17 2.1. Джерела господарського права та вимоги до правових актів господарювання 17 2.2 Значення судової практики в
 3. 3. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності
  Господарсько-правова відповідальність як важлива складова господарського правопорядку виконує важливі функції. Функції господарсько-правової відповідальності - це напрямки її дії, той господарський результат, що настає в результаті застосування господарсько-правової відповідальності. Господарсько-правовій відповідальності притаманні як загальні (притаманні для будь-якої юридичної
 4. 22. Види цивільно-правової відповідальності.
  Цивільно-правова відповідальність - це передбачений законом чи договором примусовий захід майнового характеру, який застосовується за невиконання чи неналежне виконання зобов'язання, з метою відновлення порушеного становища і задоволення інтересів потерпілого за рахунок правопорушника. Види цивільно-правової відповідальності: договірна (настає в зв'язку з заподіянням збитку, викликаного
 5. 2. Господарське право як галузь правової науки
  Господарське право як галузь права слід відрізняти від науки господарського права - за предметом, методами та завданнями. Наука господарського права вивчає історію становлення та розвитку системи правового регулювання господарських відносин в Україні та за кордоном, виявляє закономірності, тенденції, прогалини правового регулювання господарських відносин та напрацьовує рекомендації щодо
 6. Підстави юридичної відповідальності
  — це факт скоєння правопорушення; наявність у діях особи складу правопорушення; наявність відповідної правової норми, що передбачає притягнення до юридичної відповідальності за певне правопорушення; акт застосування права (вирок суду, рішення адміністративного органу
 7. 6.1. Загальнонормативне регулювання господарської відповідальності
  Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності несуть відповідальність у видах та формах, передбачених ст. 33 і 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", Господарським кодексом України, Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України "Про затвердження положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
 8. ЗМІСТ
  Вступ З ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Розділ 1. Поняття, метод і система господарського права Тема 1. Господарська діяльність 4 Історія становлення та розвитку правового регулювання госпо дарської сфери суспільного життя 4 Поняття, ознаки, види господарської діяльності та принципи її здійснення 8 Види господарської діяльності 11 Тема 2. Організація та управління господарською діяльністю 14
 9. 10.1. Поняття відповідальності в господарському праві
  Господарсько-правова відповідальність — це різновид юридичної відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань суб'єктами господарської діяльності. Основними принципами господарсько-правової відповідальності є: право потерпілої сторони на відшкодування збитків; сплата правопорушником штрафних санкцій за порушення зобов'язань; недопустимість застереження щодо виключення або
 10. Зміст
  Вступ 3 Тема 1. Основи правового регулювання господарської діяльності 6 1. Поняття та види господарської діяльності 6 2. Поняття та види господарських відносин 8 3. Поняття та система господар-ського законодавства 10 Тема 2. Основи державного регулювання господарської діяльності 13 1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності та в організації і забезпеченні функціонування державного
 11. Поняття, система та принципи кримінального права.
  Кримінальне право Укр.- це сукупність правових норм, що визначають загальні принципи, умови та підстави кримінальної відповідальності; коло діянь, які визнаються злочинами; види і розміри покарання та інші види кримінально-правового впливу, що застосовуються до винних осіб, а також підстави та умови звільнення від відповідальності та від покарання. Норми КП поділяються па дві частини - Загальну
 12. 23. Випадки звільнення від відповідальності.
  Для притягнення особи до цивільно-правової відповідальності потрібен абоповний склад правопорушення, що налічує чотири елементи (протиправність, шкода, причинний зв'язок, вина), або у випадках, зазначених у законі чи у договорі - неповний, усічений склад - протиправність і вина (при стягненні неустойки, втраті завдатку тощо). При відсутності хоча б одного з цих елементів (крім випадків безвинної
 13. § 1. Поняття та принципи господарської відповідальності
  Термін «відповідальність» застосовується в різних аспектах. Говорять, зокрема, про соціальну, моральну, економічну і юридичну відповідальність. Поняття соціальної відповідальності має узагальнювальний характер. Ним охоплюються всі види відповідальності в суспільстві. З цієї точки зору моральна, економічна та юридична відповідальність — лише форми соціальної відповідальності. Інколи поняттю
 14. Зміст
  Розділ І. Основні правові засади господарської діяльності Пива 1. Господарська діяльність і регулювання відносин, що складаються при її здійсненні З § 1. Господарські відносини — предмет господарського права З § 2. Метод господарського права 9 § 3. Система господарського права 11 § 4. Форми господарського права 12 Ілава 2. Держава, місцеве самоврядування і правова регламентація господарської
 15. Юридична відповідальність та її види
  Юридична відповідальність поділяється на перспективну (позитивну) і ретроспективну (негативну). Позитивна юридична відповідальність — сумлінне виконання своїх обов'язків перед громадянським суспільством, правовою державою, колективом людей та окремою особою. Ретроспективна юридична відповідальність — специфічні правовідносини між державою і правопорушником внаслідок державно-правового примусу, що
 16. 83_Види відповідальності суб’єктів аграрного права.
  У чинному законодавстві встановлено такі види юридичної відповідальності за вчинені правопорушення: дисциплінарна, матеріальна, майнова, адміністративна, кримінальна. Види юридичної відповідальності можна розглядати не тільки за галузевою ознакою. З неправомірних діянь, що суперечать нормам аграрного законодавства, найбільш важливими і характерними є: -екологічні правопорушення (порушення
 17. § 5. Порядок досудового вирішення спорів щодо перевезень
  Відповідно до ст. 315 Господарського кодексу України, в спорах, які виникають із договору перевезення, застосовується досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності. Тому до пред'явлення перевізникові позову, що випливає з перевезення, обов'язковим є пред'явлення йому претензії. Залежно від підстав пред'явлення претензій транспортні кодекси та статути регулюють питання про
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
sci@all-sci.net
Рейтинг@Mail.ru