Аграрное право / Адвокатура (шпаргалки) / Административная деликтология / Административное право (шпаргалки) / Административное право Украины / Банковское право / Гражданский процесс / Гражданско-процессуальное право Украины / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право России / Жилищное право Украины / Избирательное право / Коммерческое право / Конституционное право России / Конституционное право Украины / Криминалистика / Криминалистика (шпаргалки) / Криминальная сексология / Криминология / Муниципальное право России / Налоговое право / Нотариат / Охрана труда / Право Европейского союза / Правоведение, основы права / Правоохранительные органы / Римское право / Семейное право / Семейное право Украины / Сравнительное правоведение / Страховое право России / Судебная бухгалтерия / Судебная медицина / Судебная этика / Судопроизводство / Таможенное право / Таможенное право России / Теория государства и права / Теория государства и права (шпаргалки) / Транспортное право / Трудовое право России / Трудовое право Украины / Уголовно-процессуальное право Украины / Уголовное право (шпаргалки) / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Уголовный процесс (шпаргалки) / Финансовое право / Хозяйственное право России / Хозяйственное право Украины / Юридическая психология / Юридическая этика
<< Предыдушая Следующая >>

114. Види експортних (імпортних) ліцензій (квот)


З метою формування раціональної структури експорту деяких видів товару і захисту внутрішнього ринку відповідно до ст. 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» і постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.95 р. установлений режим ліцензування і квотування.
В Україні діють шість видів експортних (імпортних) ліцензій:
ліцензія генеральна — відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах) та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах);
ліцензія разова (індивідуальна) — разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період не менший ніж той, що є необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції;
ліцензія відкрита (індивідуальна) — дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу;
ліцензія антидемпінгова — належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом антидемпінгового розслідування та/або антидемпінгових заходів;
ліцензія компенсаційна — належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару
(товарів), який є об'єктом антисубсидиційного розслідування та/або компенсаційних заходів;
ліцензія спеціальна — належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів.
Стосовно кожного виду товару може встановлюватися лише один
вид ліцензії.
Шість видів експортних (імпортних) квот (контингентів) діють
в Україні:
квоти (контингенти) глобальні — квоти, що встановлюються по товару (товарах) без визначення конкретних країн (груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується;
квоти (контингенти) групові — квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням групи країн, куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується;
квоти (контингенти) індивідуальні — квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може експортуватися або з якої він (вони) може імпортуватися;
квоти антидемпінгові — граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом антидемпінгового розслідування та/або антидемпінгових заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру;
квоти компенсаційні — граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом антисубсидиційного розслідування та/або компенсаційних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру;
квоти спеціальні — граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру.
Стосовно кожного виду товару може встановлюватися лише один вид квоти.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "114. Види експортних (імпортних) ліцензій (квот)"
 1. 5.2. Кількісні обмеження
  Кількісні обмеження — адміністративна форма нетарифного державного регулювання торгового обороту, що визначає кількість і номенклатуру товарів, дозволених для експорту або імпорту до певної країни чи групи країн. Кількісні обмеження можуть застосовуватися за рішенням уряду однієї країни або на основі міжнародних угод, що координують торгівлю певним товаром. До кількісних обмежень належить:
 2. 3.1. Ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
  Під час вивчення цього питання насамперед потрібно звернути увагу на те, що відповідно до ст. 16 Закону ліцензування і квотування експорту та імпорту запроваджуються Україною самостійно в особі її державних органів у разі: різкого погіршення розрахункового балансу України, якщо негативне сальдо його перевищує на відповідну дату 25 % від загальної суми валютних вимог України; досягнення
 3. Ліцензування
  Тісно пов'язаний із квотуванням інший вид державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності — ліцензування. Ліцензування — регулювання зовнішньоекономічної діяльності через дозволи, що видаються державними органами на експорт або імпорт товару у встановленій кількості за певний період. Ліцензія експортна (імпортна) — належним чином оформлене право на експорт (імпорт) протягом встановленого
 4. Механізми розподілу ліцензій
  , що використовуються різними країнами, надто різноманітні: аукціон — продаж ліцензій на конкурсній основі. Вважається найбільш економічно ефективним засобом розподілу ліцензій, здатним принести прибутки державній скарбниці, порівняно з прибутками від мита на той самий товар. У США, наприклад, з початку 80-х років стали практикуватися аукціони конкурсного продажу американських імпортних квот, але
 5. 14.3.6. Регулювання експорт у й імпорту сільськогосподарської продукції
  Запровадженн я  спільної  системи  підтримання  внутрішніх цін на сільськогосподарську продукцію зумовило необхідність уніфікації регулювання торгівлі сільськогосподарською продук- цією з іншими країнами  згідно з засадою преференції. Сутність цієї засади полягає в охороні   Внутрішнього ринку Співтова- риства від конкуренції з боку дешевших імпортних продуктів, а також  у підтриманні експорту
 6. 17.1. Зовнішньоекономічна діяльність та її правове регулювання
  Основні принципи зовнішньоекономічної діяльності визначені Законом України від 3 серпня 1990 р. "Про економічну самостійність України". До них належать такі принципи: а) суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоеконо мічноїдіяльності; б) свободи зовнішньоекономічного підприємництва; в) юридичної рівності і недискримінації; г) верховенства закону; д) захисту інтересів суб'єктів
 7. Припинення експортно-імпортних операцій
  У випадках недобросовісної конкуренції, розміщення валютних цінностей з порушенням встановленого законодавством порядку на рахунках та вкладах за межами України, а також в інших випадках, якщо дії учасників зовнішньоекономіч-ної діяльності завдають шкоди економіці України, експортно-імпортні операції таких суб'єктів господарювання припиняються на умовах і в порядку, передбачених законом. За
 8. Технічні бар'єри
  — адміністративне регулювання, за якого відбувається дискримінація імпортних товарів на користь вітчизняних за допомогою специфічних стандартів якості, норм безпеки, санітарних обмежень тощо. Розглянемо деякі види технічних бар'єрів, що застосовуються в
 9. Основні завдання митного ліцензійного скла-ду:
  сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності України; створення умов для підготовки імпортних товарів до їх вільного використання на території України; сприяння транзитним перевезенням; створення умов для таких форм зовнішньоекономічної діяльності, як продаж товару на умовах консигнації, реекспорту, торгівля зразками тощо; наближення місця митного оформлення товару, що надходить із-за
 10. Експортна субсидія
  (export subsidy) — фінансовий нетариф - ний метод торгової політики, що передбачає бюджетні виплати національним експортерам, що дозволяє продавати товар іноземним покупцям за нижчою ціною, ніж на внутрішньому ринку, і форсувати завдяки цьому експорт. Інакше кажучи, експортна субсидія — це певна сума коштів, яку держава виплачує національним виробникам з метою стимулювання експорту товарів і
 11. "'Добровільні" обмеження експорту
  Кількісне обмеження імпорту в країну може бути досягнуте не тільки за рахунок дій її уряду по введенню імпортного тарифу або імпортних квот, але й у результаті заходів, вжитих урядом країни, що експортує, в рамках так званих добровільних обмежень експорту. "Добровільне" обмеження експорту вводиться урядом зазвичай під політичним тиском могутнішої імпортуючої країни, що погрожує застосуванням
 12. Квота
  — кількісна нетарифна міра обмеження експорту або імпорту товару певною кількістю або сумою на визначений інтервал часу. 122 По спрямуванню дій квоти поділяють : на експортні, які вводяться відповідно до міжнародних стабілізаційних угод, що встановлюють частку кожної країни в загальному експорті певного товару; на імпортні, що вводяться національним урядом для захисту місцевих виробників,
 13. § 5. Правове регулювання експортно-імпортних операцій
  Експорт (експорт товарів) являє собою продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів. Імпорт (імпорт товарів) — це купівля українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності
 14. Внутрішня (імпортна) субсидія
  (domestis subsidy) — найбільш замаскований метод фінансової торгової політики та дискримінації проти імпорту, що передбачає бюджетне фі- нансування виробництва всередині країни товарів, що конкурують з імпортними. Надання таких субсидій веде до збільшення використання товарів-замінників або таких, що заміщають імпортні, бо субсидія означає зменшення видатків виробництва, а отже, і зниження цін.
 15. Ліцензії на імпорт (експорт)
  видаються Міністерством зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі. Нині в Україні застосовуються такі види імпортних (експортних) ліцензій: генеральна і разова (індивідуальна). Ліцензія повинна містити: номер та вид ліцензії; офіційне найменування суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності; найменування та вид товару; найменування виробника та споживача товару; шифр та назву країни, в яку
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
sci@all-sci.net

Рейтинг@Mail.ru