Аграрное право / Адвокатура (шпаргалки) / Административная деликтология / Административное право (шпаргалки) / Административное право Украины / Банковское право / Гражданский процесс / Гражданско-процессуальное право Украины / Гражданское право / Гражданское право России / Договорное право / Жилищное право России / Жилищное право Украины / Избирательное право / Коммерческое право / Конституционное право России / Конституционное право Украины / Криминалистика / Криминалистика (шпаргалки) / Криминальная сексология / Криминология / Муниципальное право России / Налоговое право / Нотариат / Охрана труда / Право Европейского союза / Правоведение, основы права / Правоохранительные органы / Римское право / Семейное право / Семейное право Украины / Сравнительное правоведение / Страховое право России / Судебная бухгалтерия / Судебная медицина / Судебная этика / Судопроизводство / Таможенное право / Таможенное право России / Теория государства и права / Теория государства и права (шпаргалки) / Транспортное право / Трудовое право России / Трудовое право Украины / Уголовно-процессуальное право Украины / Уголовное право (шпаргалки) / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Уголовный процесс (шпаргалки) / Финансовое право / Хозяйственное право России / Хозяйственное право Украины / Юридическая психология / Юридическая этика
<< Предыдушая Следующая >>

Форми держави


Організація державної влади великою мірою залежить від форм держави. Розрізняють форму правління, форму державного устрою, форму державно-правового режиму. Форма правління — це організація верховної державної влади, порядок її утворення й діяльності, компетенція і взаємозв'язок її органів, а також взаємовідносини з населенням країни. Відомі дві форми правління: монархія і республіка. Монархія — така форма правління, за якої верховну владу в державі повністю або частково здійснює одна особа, що належить до правлячої династії. Абсолютна монархія — це форма правління, за якої верховна влада зосереджена в руках одноособового глави держави (монарха). За обмеженої монархії законодавча влада належить парламентові, виконавча — монархові (чи кабінету міністрів), судова — судам. У президентській республіці: президент обирається всенародне або за особливою процедурою; президент є главою держави і здійснює виконавчу владу; законодавча влада належить представницькому органові (парламенту); президент має право відкладного вето та інші права (скажімо, право розпустити парламент). У змішаній республіці є елементи як президентської, так і парламентської форм правління (приміром, в Україні). Форма територіального устрою — національно-територіальна та адміністративно-територіальна організація державної влади.
Теорія права розрізняє просту й складну форми державного устрію. Проста (унітарна) держава — єдина держава, що не має всередині відокремлених державних утворень, які користуються певною самостійністю. Для державних органів характерна наявність: єдиної системи державних органів; єдиного законодавства; єдиної території; єдиного громадянства; єдиної загальнодержавної символіки тощо. Складна держава — формується з відокремлених державних утворень, що користуються певною самостійністю. До такої форми держави належать: федерація, конфедерація, а за твердженням деяких авторів — і імперія. Федерація — союз держав з структурою державного механізму, що криє в собі як загальнофедеративні державні організації, систему законодавства, так і аналогічні організації та законодавство суб'єктів федерації. Федерація створюється на добровільних засадах (Російська Федерація, США). Конфедерація — добровільне об'єднання самостійних держав для досягнення конкретної мети. У конфедерації немає єдиної (або подвійної) системи органів, законодавства, території, громадянства. Це нестійка форма об'єднання, яка з часом або розпадається, або перетворюється на федерацію. Імперія — примусово утворена, зазвичай через завоювання одного народу іншим, складна держава, частини якої повністю залежать від верховної влади.
Державно-правовий режим — сукупність засобів і способів реалізації державної влади, що відображають її характер і зміст з огляду на співвідношення демократичних і недемократичних засад. Розрізняють демократичний і недемократичний режими. Демократичний правовий режим — це здійснення державної влади на засадах чинного права з використанням демократичних форм народного представництва, виконавчо-розпорядчої діяльності, правосуддя, контролю і нагляду, рівноправність населення, а також гарантування їхніх прав, свобод, законних інтересів. Недемократичні режими поділяють на тоталітарні та авторитарні. Тоталітарний режим — сукупність таких засобів і способів реалізації державної влади, за яких уся життєдіяльність суспільства і кожного окремого громадянина абсолютно регламентована. Авторитарний режим — така сукупність засобів і способів реалізації державної влади, за яких вона концентрується в руках правлячої верхівки . Форма держави характеризується відповідною організацією та реалізацією публічної влади, взаємозв'язком держави з особою і суспільством.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Форми держави"
 1. Форми здійснення функцій держави
  — це специфічні однорідні напрями діяльності держави, за допомогою яких реалізуються її функції. Правові форми здійснення функцій держави — це однорідні за зовнішніми ознаками і юридичними наслідками напрями діяльності державних органів, пов'язані з виданням нормативних та індивідуальних юридичних актів. Розрізняють такі правові форми здійснення функцій держави: правотворчу, правовиконавчу та
 2. Форма державного устрою
  — це характеристика форми держави, що розкриває особливості територіального поширення державної влади, співвідношення складових держави з її
 3. Шляхи виникнення держави
  — це форми, в яких відбувався перехід від первіснообщинної організації суспільства до державної і які зумовлювались конкретними географічними, кліматичними, соціальними та іншими чинниками. Розрізняють східний і західний шляхи виникнення держави. Східний шлях вирізнявся тим, що на сході поливне землеробство потребувало будівництва іригаційних споруд, що зумовило необхідність об'єднання общин під
 4. Скакун О.Ф.. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с., 2001
  У підручнику розглянуті питання співвідношення державної влади і держави; громадянського суспільства і держави; форми, апарату і механізму держави. Дано поняття соціальної правової держави. Викладено загальне вчення про демократію, систему прав людини і громадянина, їхні гарантії, механізм забезпечення. Найбільша увага приділена питанням права — нормі права, системі права і системі законодавства,
 5. ВСТУП
  У системі юридичних наук теорія держави і права є базовою методологічною наукою. Мета вивчення теорії держави і пра-ва — здобути комплексні знання щодо державно-правової дійсності, загальних і особливих закономірностей її розвитку та функціонування, опанувати сутність і соціальне призначення держави і права. У пропонованому навчальному посібнику розкриваються основні фундаментальні положення
 6. Республіка
  — це форма державного правління, для якої характерні виборність глави держави (поряд з ним функції дер- жавного управління виконують й інші органи влади), колегіальність, поділ державно-владних повноважень, відповідальність за політичні рішення, відносна короткостроковість виконання повноважень. Президентська республіка — це різновид форми державного правління, що характеризується чітким
 7. 6. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
  Перелік питань до поточного модульного контролю по змістовим модулям 7, 8, 9. Економічна необхідність і сутність страхування. Форми і методи страхового захисту. Система страхових фондів. Організація страхової справи. Галузі, форми і види страхування. Страхування майна юридичних і фізичних осіб, його види і форми. Поняття страхового ринку і його організаційна структура. Формування і розвиток
 8. Механізм держави
  — це цілісна ієрархічна система державних організацій, які практично виконують завдання і функції держави. До структури механізму держави входять такі державні організації: державні органи (апарат держави), державні підприємства і державні
 9. ТЕМАТИКА ТИПОВИХ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
  Соціальне забезпечення: історичний аспект. Соціальне забезпечення в сучасних соціально-правових державах. Європейська Спільнота: концепція соціального забезпечення. Побудова соціальної держави в Україні - національна проблема. Суть та значення соціального забезпечення, при побудові соціальної держави. Право соціального забезпечення як галузь національного права України. Предмет права соціального
 10. Функції держави
  — це комплекс основних напрямів внутрішньої і зовнішньої діяльності держави, що виражають і кон-кретизують класову й загальнолюдську сутність і призначення держави в суспільстві, цілі й завдання держави з управління суспільством у властивих їй формах та властивими їй методами. Постійні функції держави — це функції, здійснювані державою на всіх етапах її існування. Тимчасові функції держави — це
 11. Міждержавні об'єднання
  — це форми добровільного об'єднання кількох держав зі збереженням їх суверенітету у повному обсязі. Особиста унія — це форма міждержавного об'єднання, що виникає як наслідок здобуття монархом права на корону іншої держави. Реальна унія — це правовий союз держав на основі створення спільного інституту глави держави — монарха й інших спільних органів державної влади. Співдружність — це форма
 12. Територія держави
  — це суша, у тому числі надра і континентальний шельф, територіальні води (12 морських миль), повітряний простір у межах державних кордонів. До території держави прирівнюються морські, річкові й повітряні судна, що перебувають під прапором держави. За правилами міжнародного права військові судна прирівнюються до території держави без винятків, а цивільні морські й повітряні судна — у водах і
 13. § 29. Правові та неправові форми державного управління.
  Під формою державного управління слід розуміти зовнішньо виражену дію — волевиявлення виконавчо-розпорядчого органу (посадової особи), здійснене у рамках режиму законності та його компетенції для досягнення управлінської мети. До правових належать форми, використання яких спричиняє виникнення юр. ефекту. Зокрема, видання юр. актів, застосування примусових заходів тощо. Такі форми виступають як
 14. ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ (ЗАЛІК)
  Соціально-правова природа соціального забезпечення. Соціальне забезпечення як функція держави. Через соціальне забезпечення до інших умов життя. Загальнотеоретична характеристика галузі права. Право соціального забезпечення України як галузь в сучасний період. Поняття та значення права соціального забезпечення. Загальнотеоретична характеристика предмету галузі права. Правовідносини в сфері
 15. ТИПОВІ ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  Тема № 1. Суть та значення соціального забезпечення Вступ. Соціально-правова природа соціального забезпечення. Соціальне забезпечення як функція держави. Через соціальне забезпечення до інших умов життя. Висновки. Тема № 2. Право соціального забезпечення як галузь національного права Вступ. Загальнотеоретична характеристика галузі права. Право соціального забезпечення України як галузь права в
 16. Теорії виникнення держави
  — це напрями науково-теоретичного дослідження, що пояснюють причини виникнення держави. Теологічна теорія походження держави пояснює її виникнення божественною волею, обстоює ідеї непорушності й вічності держави. Патріархальна теорія пояснює виникнення держави появою патріархальної сім'ї. Патримоніальна теорія обґрунтовує походження держави від права власника на землю (патримоніум). Органічна
 17. Сучасні концепції держави
  — це напрями соціологічних, політологічних і теоретико-правових досліджень, що розкривають сутність держави і її призначення в сучасному
 18. Форма держави
  — це сукупність основних характеристик держави, що розкривають організацію державної влади, її устрій, особливості територіального поширення і методи
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
sci@all-sci.net

Рейтинг@Mail.ru