<< Предыдушая Следующая >>

Задачі

Задача 1.1.
Які з принципів бухгалтерського обліку та звітності застосував банк в кожному з наведених нижче випадків?
5 березня банк залучив від фізичної особи депозит терміном на 6 міс. на умовах виплати відсотків в кінці терміну депозиту. Разом з тим, в кінці березня банк нара-хував процентні витрати за даним депозитом.
Василенко П.Р. є одним із власників банку. У грудні він придбав для себе новий будинок вартістю 1000 000 грн. Вартість цього будинку не була відображена в активах банку.
Упродовж п'яти років банк застосовує один і той самий метод амортизації основних засобів.
Банк відобразив у своєму річному звіті «Баланс» будівлю, в якій він розташований, за вартістю її придбання, хоча ринкова вартість на дату складання фінансової звітності була більшою.
Банк надав підприємству в фінансовий лізинг (оренду) обладнання. Вартість цього обладнання банк відобразив у звіті «Баланс» у складі статті «Інші фінансові активи», а не у статті «Основні засоби та нематеріальні активи».
В кінці кожного місяця банк нараховує проценти за наданими клієнтам кредитами і відображає їх за рахунками процентних доходів, хоча в більшості випадків клієнти платять нараховані за кредитами проценти в наступному після нарахування місяці.
Задача 1.2.
З наведеного нижче переліку виберіть, що належить до активів, зобов'язань та капі-талу банку:
а) ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком;
б) кошти на кореспондентських рахунках інших банків;
в) результати переоцінки основних засобів;
г) основні засоби;
д) кредити, надані клієнтам;
е) банкноти та монети національної валюти в касі банку; є) власні акції, що викуплені в акціонерів;
ж) акції підприємства, що придбані банком до свого торгового портфеля;
з) кошти на вимогу фізичних осіб;
и) емісійні різниці;
і) нематеріальні активи; ї) інвестиції в дочірні компанії.
Задача 1.3.
На які елементи бухгалтерського рівняння і як вплинуть (збільшать чи зменшать) наступні банківські операції:
а) продаж банком власних основних засобів;
б) купівля банком акцій підприємства;
в) перерахування коштів з поточного рахунку клієнта на строковий;
г) купівля касою банку доларів США за гривні;
д) одержання короткострокового кредиту від іншого банку;
е) перерахування за дорученням клієнта коштів з його поточного рахунку на користь особи, яка обслуговується в іншому банку.
Задача 1.4.
Вкажіть, чи дебет буде збільшувати (+) чи зменшувати (-) кожен із зазначених нижче рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:
1001 «Банкноти та монети в касі банку»;
5000 «Зареєстрований статутний капітал банку»;
2600 «Кошти на вимогу суб'єктів господарювання»;
2630 «Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб»;
2902 «Кредиторська заборгованість за прийняті платежі»;
2202 «Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам»;
1500 «Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках»;
6110 «Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів»;
2608 «Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання»;
7021 «Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання».
Задача 1.5.
Вкажіть, чи кредит буде збільшувати (+) чи зменшувати (-) кожен із зазначених нижче рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:
1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»;
1600 «Кореспондентські рахунки інших банків»;
2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток»;
2615 «Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання»;
9129 «Інші зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам»;
3400 «Запаси матеріальних цінностей на складі»;
4400 «Основні засоби»;
5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»;
4102 «Інвестиції в асоційовані банки»;
6046 «Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам».
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Задачі"
 1. 20. Суттєвість, задачі і значення стадії порушення кримінальної справи. Органи і службові особи, які мають право порушити кримінальну справу.
  Як кримінально-процесуальний інститут, порушення кримінальної справи — це сукупність юридичних норм, якими регламентуються суспільні відносини, що виникають у зв'язку з прийняттям, розглядом та вирішенням первинних відомостей про злочин. Розрізняють порушення кримінальної справи щодо особи і за фактом вчиненого злочину. Майже про всі злочини, коли про них стає відомо органам дізнання, слідчому,
 2. 42. Види юридичних осіб.
  1. У залежності від форми власності: - приватні (індивідуальні, сімейні і приватні); - колективні (господарчі товариства, кооперативи); - державні (за законом можуть бути загальнодержавні і комунальні). 2. У залежності про мету діяльності:- комерційні (основна мета - одержання прибутку); - некомерційні (одержання прибутку не основна мета діяльності). 3. У залежності від того яке право на майно
 3. ЗМІСТ:
  1. Поняття, сутність, завдання та функції кримінального процесу. Його значення у боротьбі із злочинністю. 1 2. Стадії кримінального процесу. їх система та зміст. 1 3. Поняття, система, зміст та значення принципів кримінального процесу. Конституційні та спеціальні принципи кримінального процесу. 1 4. Поняття та зміст презумпції невинуватості як конституційного принципу кримінального процесу. 2 5.
 4. 42. Суттєвість. задачі та значення стадії судового розгляду. Учасники судового розгляду.
  Судовий розгляд — це одна з основних стадій кримінального процесу. В цій стадії суд, здійснюючи правосуддя, остаточно досліджує всі істотні обставини, перевіряє докази, зібрані при провадженні дізнання і досудового слідства, та постановляє виправдувальний чи обвинувальний вирок з призначенням покарання або без призначення покарання. Кримінально-процесуальний закон виділяє кілька структурних
 5. кібернетичний метод
  Останнім часом до теоретичних методів в юридичній психології стали відносити і кібернетичний метод. Раніше кібернетичний метод інтерпретувався як спосіб, за допомогою якого можна пізнати предмет, що цікавить під кутом зору можливості керування ним. Не випадково метод знайшов досить широке застосування в криміналістиці для вивчення можливостей управління поведінкою злочинця в ситуації виявлення
 6. Задачі
  Задача 6.1. Упродовж дня 9.02.2009 р. банком були проведені такі операції: на основі платіжного доручення підприємства «Анастасія» перераховано 3200 грн. на поточний рахунок фірми «Булочка», яка обслуговується у філії цього ж банку; на користь підприємства «Вудильник» поступили кошти у сумі 5200 грн. від магазину «Морепродукти», що має рахунок у банку-кореспонденті. У електронному розрахун-ковому
 7. 27. Поняття і задачі огляду місця події. Процесуальний порядок його проведення та оформлення.
  Стаття 190. Проведення огляду З метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з’ясування обстановки злочину, а також інших обставин, які мають значення для справи, слідчий проводить огляд місцевості, приміщення, предметів та документів. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до порушення кримінальної справи. В цих випадках, при наявності для того підстав,
 8. Задачі
  Задача 2.1 1.02.2008 р. було зареєстровано новостворений банк в регіональному управлінні НБУ. На момент реєстрації розмір статутного капіталу становив 100 млн. грн. (100 млн. штук акцій), з яких внесено засновниками на тимчасовий рахунок в регіональному управлінні НБУ — 90 млн. грн. Упродовж 2008 року банком було продано решту випущених акцій (номінальною вартістю 1 грн.) за такими цінами: 9 млн.
 9. Задачі
  Задача 12.1. Упродовж дня банком було нараховано процентні доходи та витрати, окремі з яких наведено нижче: нараховано процентні доходи у сумі 377 грн. за коштами, що знаходяться на кореспондентському рахунку, який відкритий в іншому банку; нараховано процентні доходи у сумі 1574 грн. за розміщеним міжбанківським депозитом овернайт; нараховано 631 грн. за кредитом, наданим на поточні потреби
 10. 10. Види норм підприємницького права
  Класифікація правових норм підприємницького права може бути здійснена за різними підставами. За функціональною роллю в механізмі правового регулювання розрізняють первинні правові норми і норми-правила поведінки. До первинних (відправних) правових норм можна віднести норми підприємницького права, що мають найбільш узагальнений характер, відрізняються найбільш високою формою абстрагування, у яких
 11. Задачі
  Задача 9.1 20.03.2009 р. банк здійснив передоплату за програмне забезпечення у сумі 2122000 грн. 23.03.2009 р. програмне забезпечення було отримано і встановлено в банку і відповідно визнано в балансі. 2.04.2009 р. банк нарахував прямолінійним методом амортизацію за придбаним програмним забезпеченням. Строк корисного використання — 6 років, ліквідаційна вартість — 0 грн. Необхідно: Здійснити
 12. ВИСНОВКИ
  У монографії наведені обґрунтування теоретичних та науково- методологічних положень управління прибутком банку і запропо- новано нове вирішення поставленої наукової задачі, що полягає у розробці практичних рекомендацій щодо організації та методики планування, аналізу і контролю доходів, витрат і прибутку в сучас- них умовах розвитку банківської системи України. У результаті опрацювання
 13. Мета
  (ціль) — передбачуваний результат діяльності, спрямованої на предмет, за допомогою якого людина прагне задовольнити ту чи іншу потребу. Мета — своєрідний образ бажаного результату, який визначає характер і спосіб дій людини. Цілі, які ставить перед собою юрист у часі, так само як і мотиви, являють собою складну ієрархічну систему, що розвивається. Те, яка мета виявиться в тому чи іншому випадку,
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
sci@all-sci.net

Рейтинг@Mail.ru