<< Предыдушая Следующая >>

Учасники банку

– засновники банку, акціонери банку, який є ак- ціонерним товариством, учасники банку, який є товариством з обме- женою відповідальністю, і пайовики кооперативного банку.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Учасники банку"
 1. 2.6. Облік розрахунків за дивідендами
  Дивіденди — це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власника-ми) відповідно до частки їх участі у власному капіталі банку (підприємства). Після прийняття рішення про виплату дивідендів у бухгалтерському обліку здійсню-ється така проводка: Дт 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження» Кт 3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками) банку за
 2. Неплатоспроможність банку
  – неспроможність банку своєчасно та в повному обсязі виконати законні вимоги кредиторів через відсут- ність коштів або зменшення розміру капіталу банку до суми, що ста- новить менше однієї третини мінімального розміру регулятивного ка- піталу
 3. Філія банку
  – відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу юридичної особи і здійснює банківську діяльність від іме- ні
 4. Примусова реорганізація банку.
  Національний банк має право прийняти рішення про примусову реорганізацію банку в разі істотної за- грози платоспроможності банку за умови, що є пропозиція іншого банку про приєднання або злиття з цим банком. Внаслідок такої реорганізації банк-правонаступник дотримуватиметься економічних нормативів, уста- новлених нормативно-правовими актами Національного банку. Рішення про примусову реорганізацію
 5. Корпоративне управління
  – система організації діяльності та кон- тролю банку. Корпоративне управління визначає розподіл прав і обов’язків між різними учасниками корпорації, а саме: спостереж- ною радою банку (радою директорів), керівництвом (правлінням) бан- ку, акціонерами та іншими зацікавленими сторонами (для банків – перш за все, вкладниками та іншими кредиторами), а також правила та процедури прийняття рішень щодо
 6. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
  1. Особливості створення банку з іноземним капіталом. 2. Надання дозволу з боку НБУ на придбання та збільшення істотної участі в банку. 3. Порядок розрахунку та мінімальний розмір регулятивного капіталу комерційного банку. 4. Особливості реєстрації банків за участю іноземного капіталу. 5. Порядок формування статутного капіталу комерційного банку. 6. Порядок розрахунку власних коштів юридичних
 7. Активні операції банку
  – операції банку, спрямовані на розміщен- ня ресурсів банку. Обліковуються за активом балансу або на активних рахунках позабалансового
 8. Завдання № 8
  Новий банк створюється за організаційно-правовою формою діяльності у вигляді відкритого акціонерного товариства і планує здійснювати свою діяльність у межах області. Оголошений підписний капітал банку становить 35 млн. грн. Оцініть дотримання порядку фо- рмування статутного капіталу банку, якщо відомі такі дані, тис. грн.: Учасники банку Оголошений підписний капітал Фактично сплачений
 9. НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРИДБАННЯ АБО ЗБІЛЬШЕННЯ ІСТОТНОЇ УЧАСТІ В БАНКУ
  Відповідно до статті 34 Закону України “Про банки і банківську діяльність” юридична чи фізична особа, яка має намір придбати істот- ну участь у банку або збільшити її таким чином, що така особа прямо чи опосередковано володітиме або контролюватиме 10, 25, 50 та 75 % статутного капіталу банку чи права голосу придбаних акцій (паїв, час- ток) в органах управління банку, зобов’язана отримати
 10. Завдання № 5
  Правління акціонерно-комерційного банку “Енергія” 5 вересня поточного року прийняло рішення про створення філії в м. Суми. 1. Укажіть, за яких умов цей банк зможе здійснити рішення свого правління. 2. Визначте перелік питань, які зумовлять поведінку комерційного банку і територіального управління Національного банку України в цій ситуації. 3. Визначте, в яких випадках територіальне управління
 11. Реорганізація банку під час тимчасової адміністрації.
  Якщо тимчасовий адміністратор визнав, що фінансове оздоровлення банку можливе шляхом реорганізації, то він повинен отримати згоду Комісії Національного банку. Для отримання згоди Комісії Національного банку тимчасовий адміністратор надає територіальному управлінню Національного бан- ку (самостійному структурному підрозділу банківського нагляду цен- трального апарату) такі документи: • прогнозний
 12. Державна реєстрація банку
  – надання банку статусу юридичної
 13. Ліквідація банку
  – процедура припинення функціонування банку як юридичної
 14. Представництво банку
  – територіально відокремлений структу- рний підрозділ банку, що не здійснює банківську
 15. Клієнт банку
  – будь-яка фізична чи юридична особа, що користу- ється послугами
 16. 3. Оформлення результатів інспектування.
  За результатами ком- плексного інспектування банку на підставі довідок про перевірку окремих напрямів діяльності / операцій банку (в тому числі його філій та/або інших власних підрозділів, що перевірялися під час проведення комплексної перевірки банку) складається звіт про інспектування. Звіт про інспектування має визначену форму, яка затверджується заступником Голови Національного банку, який
 17. Чиста процентна маржа
  – співвідношення чистого процентного доходу банку (процентні доходи мінус процентні витрати) до серед- ньої величини чистих активів або підпроцентних активів. Вказує на майстерність керівництва банку у виконанні основної функції банку – фінансового
 18. Підрозділ банку
  – структурна одиниця банку, що не має статусу юридичної особи і виконує функції, визначені
 19. Капітал банку
  – залишкова вартість активів банку після вираху- вання всіх його
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
sci@all-sci.net
Рейтинг@Mail.ru