<< Предыдушая Следующая >>

Учасники банку

– засновники банку, акціонери банку, який є ак- ціонерним товариством, учасники банку, який є товариством з обме- женою відповідальністю, і пайовики кооперативного банку.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Учасники банку"
 1. Філія банку
  – відокремлений структурний підрозділ банку, що не має статусу юридичної особи і здійснює банківську діяльність від іме- ні
 2. Завдання № 5
  Правління акціонерно-комерційного банку “Енергія” 5 вересня поточного року прийняло рішення про створення філії в м. Суми. 1. Укажіть, за яких умов цей банк зможе здійснити рішення свого правління. 2. Визначте перелік питань, які зумовлять поведінку комерційного банку і територіального управління Національного банку України в цій ситуації. 3. Визначте, в яких випадках територіальне управління
 3. Завдання № 8
  Новий банк створюється за організаційно-правовою формою діяльності у вигляді відкритого акціонерного товариства і планує здійснювати свою діяльність у межах області. Оголошений підписний капітал банку становить 35 млн. грн. Оцініть дотримання порядку фо- рмування статутного капіталу банку, якщо відомі такі дані, тис. грн.: Учасники банку Оголошений підписний капітал Фактично сплачений
 4. Клієнт банку
  – будь-яка фізична чи юридична особа, що користу- ється послугами
 5. Капітал банку
  – залишкова вартість активів банку після вираху- вання всіх його
 6. Приєднання
  означає припинення діяльності одного банку як юри- дичної особи та передачу належного йому майна, коштів, прав та обов’язків до іншого
 7. Виділення
  означає перетворення банку як юридичної особи та пе- редачу певної частини належного йому майна, коштів, прав та обов’язків до банку, який створюється внаслідок
 8. Завдання № З
  Управління акціонерно-комерційного банку “Елегант” прийняло рішення про внесення змін і доповнень до установчих документів: • збільшення статутного капіталу на 50 млн. грн. за рахунок додатко- вих внесків акціонерів банку (нових акціонерів не залучали); • призначення нового голови правління банку – Котляра І.С. 1. Враховуючи вказану ситуацію, вкажіть: а) що повинен зробити акціонерно-комерційний
 9. Завдання № 6
  Правління акціонерно-комерційного банку “Еліта” 20 січня пото- чного року прийняло рішення про відкриття безбалансового відділення в м. Охтирка. 1. Складіть клопотання банку з цього приводу; дозвіл територіального управління НБУ на відкриття безбалансового відділення. 2. Визначте, в яких випадках територіальне управління НБУ може відмовити вказаному банку у відкритті безбалансового відділення.
 10. Дилінг
  – операції купівлі-продажу, які банк здійснює від власного імені, але за дорученням та за кошти клієнтів. Таким чином, формаль- но ці операції відображаються в балансі банку, хоча реально вся виго- да та ризик від таких операцій належать клієнтам
 11. Поділ
  означає припинення діяльності одного банку як юридичної особи та передачу належного йому майна, коштів, прав та обов’язків у відповідних частинах до банків, які створюються внаслідок реорга- нізації цього банку шляхом
 12. Фактори оцінки
  Для оцінки стратегічного ризику наглядовці мають враховувати ви- кладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими критеріями; їх пе- релік може бути розширений наглядовцями в разі потреби. Вони є оглядом моментів, які можуть допомогти наглядовцю приймати рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані наявної в банку постійно діючої системи оцінки та кон- тролю ризиків мають
 13. Спред
  – різниця між середньозваженою ставкою дохідності під- процентних активів банку та середньозваженою ставкою витратності його підпроцентних зобов’язань. Вказує на реальну здатність банку до управління процентними ставками за своїми
 14. Завдання № 4
  Акціонери-засновники вирішили створити і зареєструвати акціо- нерно-комерційний банк “Прогрес”. 1. Складіть заяву Ради банку про реєстрацію; висновок терто- ріального управління НБУ. 2. Визначте перелік умов реєстрації банку. Примітка. Реквізити, котрих бракує, беруться на власний розсуд студентів або надаються додатково
 15. Завдання № 7
  Ділова гра Мета гри – формування у студентів практичних навичок з питань створення, реєстрації комерційних банків в Україні. Загальні положення: ділова гра розрахована на 6 годин самостій- ної роботи студентів і 4 години аудиторних практичних занять під ке- рівництвом викладача. Умови гри – студенти розподіляються на фахівців служби банків- ського нагляду територіального управління Національного
 16. Завдання № 2
  Територіальне управління НБУ одержало пакет документів від акціонерно-комерційного банку “Бізнес” про внесення змін в установ- чі документи у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу на 45 млн. грн. за рахунок додаткового внеску акціонера – фірми “Орайн”. Фірма має такі показники, млн. грн.: • сума джерел власних і прирівняних до них коштів – 185; • кошти статутного та резервного фондів і кошти
 17. ІНШІ ПИТАННЯ
  За 2003 рік приріст обсягів основних засобів склав 79,6 %, що спричи- нено розвитком інфраструктури Банку. Це зумовило високий ступінь іммо- білізації власних коштів в основних засобах (83,7 %). Проте питома вага основних засобів в активах Банку є невисокою та становить 5,7 %. На 01.01.2004 нараховані, прострочені та сумнівні доходи за кредит- ними операціями склали 0,2 % (1,6 млн. грн.) активів
 18. Фактори оцінки
  Для оцінки ризику репутації наглядовці мають ураховувати викладені нижче фактори. Ці фактори є рекомендованими критеріями; їх перелік мо- же бути розширений наглядовцями в разі потреби. Вони є оглядом момен- тів, які можуть допомогти наглядовцю приймати рішення в межах системи оцінки ризиків. Фактичні дані наявної в банку постійно діючої системи оці- нки та контролю ризиків мають забезпечувати
 19. Місія банку
  – декларація, що роз’яснює, з якою метою банк існує та чого прагне досягти. Має вигляд документа, який формулює роль банку на фінансовому ринку, містить визначення існуючих та перспе- ктивних банківських продуктів і операцій, ринків, регіонів, а також тих сфер діяльності, де банк досяг переваг над конкурентами, і тих, де розраховує досягти стійких конкурентних переваг. Місія також визна- чає
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
sci@all-sci.net

Рейтинг@Mail.ru