<< Предыдушая Следующая >>

Активні операції банку

– операції банку, спрямовані на розміщен- ня ресурсів банку. Обліковуються за активом балансу або на активних рахунках позабалансового обліку.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "Активні операції банку"
 1. Пасивні операції
  – операції банку, спрямовані на формування ре- сурсів банку. Обліковуються в пасиві балансу. Розрізняють пасивні операції з формування капіталу та пасивні операції з формування за- лучених
 2. Дилінг
  – операції купівлі-продажу, які банк здійснює від власного імені, але за дорученням та за кошти клієнтів. Таким чином, формаль- но ці операції відображаються в балансі банку, хоча реально вся виго- да та ризик від таких операцій належать клієнтам
 3. Тема 3. Рейтингова оцінка банківських установ
  Особливості застосування комплексної рейтингової оцінки комер- ційних банків за системою CAMELS. Критерії оцінювання компонентів рейтингової системи. Достатність капіталу. Якість активів. Менеджмент. Надходження. Ліквідність. Ризики. Процес затвердження комплексно- го рейтингу. Визначення первинної рейтингової оцінки. Особливості створення резервів під активні операції банків. Сучасні методики
 4. 3. Підвищення резервів на покриття можливих збитків за креди-тами та іншими активами.
  Зазначений захід впливу застосовується до банків, що є добре ка- піталізованими, достатньо капіталізованими або недокапіталізовани- ми, однак не дотримуються вимог до порядку класифікації активних операцій, у тому числі: • неподання на вимогу уповноважених працівників Національного банку документів або інформації для перевірки достовірності оцін- ки фінансового стану (кредитоспроможності)
 5. Позабалансові операції
  Якість позабалансових активів добра, вони не несуть підвищеного ри- зику для Банку. Негативно класифіковані позабалансові операції становлять лише 0,13 % позабалансових активів, що підлягають резервуванню. Резерв під позабалансові операції сформовано в повному
 6. 5. Заборона надавання бланкових кредитів.
  Розпорядження Національного банку України щодо заборони на- давання бланкових (незабезпечених) кредитів має видаватися: • банкам, в яких обсяг негативно класифікованих активів перевищує 10 % від суми активів, за якими мають оцінюватися ризики та фор- муватися страхові резерви; • недокапіталізованим банкам, що не сформували резерви під креди- тні ризики та інші активні операції в достатньому
 7. Клієнтські операції
  (в контексті торговельної книги) – операції, які банк здійснює від власного імені, але за дорученнями та за кошти клієнтів – купівля цінних паперів, іноземної валюти та банківських металів. Внаслідок особливостей бухгалтерського обліку ці операції включаються до торговельного портфеля (торговельної книги) банку, оскільки не можуть бути віднесені до банківської
 8. ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ ТА ІНІЦІЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ВІДКЛИКАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ
  Відкликання банківської ліцензії. Національний банк може від- кликати банківську ліцензію та ініціювати процедуру ліквідації банку лише в таких випадках: • якщо було виявлено, що документи, надані для отримання банківсь- кої ліцензії, містять недостовірну інформацію (зокрема те, що стату- тний капітал банку на час його державної реєстрації сформований з непідтверджених джерел і внаслідок цього
 9. Кореспондентські рахунки
  Ризик, притаманний операціям Банку із розміщення коштів на корес- пондентських рахунках в інших банках (ностро), незначний. На момент інспектування у Банку не було залишків коштів, розміщених на кореспон- дентських рахунках у банках, що визнані банкрутами, ліквідуються чи зареєстровані в офшорних зонах. На 01.01.2004 залишки коштів за кореспондентськими рахунками (нос- тро) склали 5,4 % активів
 10. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ЩО ПОДАЄТЬСЯ БАНКАМИ ДО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ НБУ
  Для проведення аналізу банківської установи, Національним бан- ком України встановлені форми звітності, що подаються банком, які поділяються на щоденні, щомісячні та квартальні (табл. 2.8). Форми звітності для банківських установ Таблиця 2.8 Періодичність подання Форми звітності Щоденна № 1Д “Баланс банку” Щодекадна Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках. Звіт про структуру
 11. 4. Обмеження, зупинення чи припинення проведення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим рівнем ризику.
  Рішення щодо обмеження, зупинення чи припинення окремих видів здійснюваних банком операцій приймається за поданням відпо- відних структурних підрозділів центрального апарату на підставі їх пропозицій або пропозицій територіальних управлінь Національного банку України в разі здійснення банком операцій з високим рівнем ризику, а також, якщо подальше їх здійснення є ризиковим і створю- ватиме
 12. КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВ ЗА РІВНЕМ КАПІТАЛУ БАНКУ
  Для забезпечення реальної капіталізації банків України всі банки поділяються за рівнем достатності капіталу на: добре капіталізовані; достатньо капіталізовані; недокапіталізовані; значно недокапіталізо- вані; критично недокапіталізовані (табл. 2.7). Поділ банків за рівнем достатності капіталу Таблиця 2.7 Групи банків за рівнем достатності капіталу Критерії оцінювання Добре
 13. Учасники банку
  – засновники банку, акціонери банку, який є ак- ціонерним товариством, учасники банку, який є товариством з обме- женою відповідальністю, і пайовики кооперативного
Портал "ЗНАНИЕ" © 2014
sci@all-sci.net

Рейтинг@Mail.ru